Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”.

Wsparcie pomostowe w postaci finansowej udzielane jest wyłącznie tym Uczestnikom Projektu, którzy w ramach projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji. Ocena złożonego Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zostanie zrealizowana po otrzymaniu i rozliczeniu przez UP podstawowego wsparcia pomostowego.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 24.10.2022 r. Nabór wniosków ma charakter otwarty.

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (zał. 9 do Regulaminu) do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

 1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu)
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4 do Regulaminu),
 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 10 do Regulaminu).

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II, dostępnym na stronie http://technopark.gliwice.pl oraz w Biurze Projektu.

Wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie http://technopark.gliwice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „Wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o przedłużone wsparcie pomostowe, tj. formularz wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego/ wsparcia pomostowego przedłużonego wraz z załącznikami.

Wymagane jest złożenie dwóch jednakowych kompletów dokumentów.

Wnioski Uczestników o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przyjmowane będą osobiście w Biurze Projektu (Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o., ul. Konarskiego 18 c, 44-100 Gliwice, pokój nr 2-3). Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 8:00-16:00; wtorek, czwartek 8:00-18:00.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

 

Imię i Nazwisko

Uczestnika/Uczestniczki projektu

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

„Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”– NIE OTWIERAĆ

 

 Park Naukowo-Technologiczny

„TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o.,

Ul. Konarskiego 18 c,

44-100 Gliwice

 

Oceny formalnej wniosków dokona pracownik Biura projektu ustalając:

 1. m.in. czy Uczestnik projektu:
 • złożył wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w § 10 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
 • złożył dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o naborze wniosków i w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (…), w wyznaczonym terminie i miejscu, w zamkniętej i opisanej zgodnie ze wzorem kopercie,
 • złożył komplet dokumentów na odpowiednich wzorach, o których mowa w § 10 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
 • złożył dokumenty kompletne (w tym: z wszystkimi wymaganymi załącznikami, podpisane i parafowane w wyznaczonych miejscach),
 • złożył kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem;

Dokumenty dla Uczestników ubiegających się o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”:

 1. a) Załącznik nr 9 wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego/ wsparcia pomostowego przedłużonego.
 2. b) Załącznik nr 2 oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.
 3. c) Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 4. d) Załącznik nr 10 harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków finansowego wsparcia pomostowego podstawowego i wsparcia pomostowego przedłużonego.