Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”.

Wsparcie pomostowe w postaci finansowej udzielane jest wyłącznie tym Uczestnikom Projektu, którzy w ramach projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji. W związku z tym ocena złożonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez UP wsparcia finansowego w postaci dotacji.

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 19.08.2022 r. Nabór wniosków ma charakter otwarty.

Uczestnik Projektu może złożyć Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego w postaci dotacji. Warunkiem otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego jest otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji. W związku z powyższym ocena złożonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie odroczona do momentu otrzymania wsparcia finansowego w postaci dotacji.

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (zał. 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do ww. Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 3 do ww. Regulaminu),

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4 do ww. Regulaminu),

c) harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 10 do ww. Regulaminu).

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wzór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie http://technopark.gliwice.pl oraz w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „Wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o podstawowe wsparcie pomostowe, tj. formularz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

Wymagane jest złożenie dwóch jednakowych kompletów dokumentów.

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w terminie od 18.08.2022 r. osobiście w Biurze Projektu (Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18C, pokój 2-3) Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 8:00-16:00; wtorek, czwartek 8:00-18:00.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i Nazwisko

Uczestnika/Uczestniczki projektu

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

 

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

„Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”– NIE OTWIERAĆ

 

 Park Naukowo-Technologiczny

„TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o.,

Ul. Konarskiego 18 c,

44-100 Gliwice

Oceny formalnej wniosków dokona pracownik Biura projektu ustalając:

  1. m.in. czy Uczestnik projektu:
  • złożył wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w § 10 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
  • złożył dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o naborze wniosków i w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (…), w wyznaczonym miejscu, w zamkniętej i opisanej zgodnie ze wzorem kopercie,
  • złożył komplet dokumentów na odpowiednich wzorach, o których mowa w § 10 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
  • złożył dokumenty kompletne (w tym: z wszystkimi wymaganymi załącznikami, podpisane i parafowane w wyznaczonych miejscach),
  • złożył kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem;

2. Czy Wniosek wpłynął w terminie 30 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego w postaci dotacji.

Dokumenty dla Uczestników ubiegających się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”:

a) Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego wsparcia pomostowego przedłużonego

b) Załącznik nr 2 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis nieotrzymanej

c) Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

d) Załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków finansowego wsparcia pomostowego i wsparcia pomostowego przedłużonego