Ogłoszenie o naborze Biznesplanów w ramach naboru nr 2 projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”

Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE”  ogłasza nabór biznesplanów w ramach naboru nr 2 projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” dla Uczestników/Uczestniczek Projektu (UP).

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotację) mogą ubiegać się UP, którzy wzięli udział w minimum 100% godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Każdy z Uczestników Projektu może wnioskować o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w maksymalnej wysokości 23 050,00 zł.

UP powinni złożyć Biznesplan w 2 egzemplarzach (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do których zobowiązani są załączyć, co najmniej:

 1.  Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 100% godzin szkoleń,
 2.  Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. nr 3 do ww. Regulaminu),
 3.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4 ww. Regulaminu),
 4.  Zbiór oświadczeń (zał. nr 6 do ww. Regulaminu).

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 1.  Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu.
 2.  Dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II, dostępnym na stronie www.technopark.gliwice.pl/dotacje oraz w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami.

Biznesplany UP przyjmowane będą w terminie od 26.04.2022 r. do 31.05.2022 r. osobiście w Biurze Projektu (Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18C pokój 2-3.) Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 8:00-16:00; wtorek, czwartek 8:00-18:00.

Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

Biznesplany poprawne pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

 • biznesplan został złożony w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i Nazwisko
Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Adres

Biznesplan w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”

Park Naukowo-Technologiczny
„TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o.,
ul. Konarskiego 18 c, 44-100 Gliwice

 

 • każdy biznesplan został zszyty lub zbindowany lub wpięty w skoroszyt,
 • biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach,
 • formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez UP (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana,
 • kopie dokumentów, będące załącznikami zostały opatrzone przez UP adnotacją „za zgodność z oryginałem” oraz zawierają czytelny podpis i datę.

Dokumenty dla UP składających biznesplan, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”:

 1.  Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 Biznesplan do ww. Regulaminu).
 2.  Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych/ Oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis (Załącznik nr 2 oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis nieotrzymanej do ww. Regulaminu).
 3.  Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Załącznik nr 3 Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis do ww. Regulaminu).
 4.   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis do ww. Regulaminu).
 5.  Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia ze środków wsparcia finansowego (Załącznik nr 5 Szczegółowe_zestawienie_towarów_i_usług_przewidywanych_do_zakupienia do ww. Regulaminu).
 6.  Zbiór oświadczeń (Załącznik nr 6 zbiór oświadczeń do ww. Regulaminu).