Obserwatorium ICT

Obserwatorium ICT działa w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych została powołana 13 marca 2013r. Zadaniem Sieci jest umożliwienie szybkiego i łatwego dostępu do specjalistycznej wiedzy i bazy ekspertów w wybranych, strategicznych dla regionu obszarach technologicznych, m.in. poprzez publikację rocznych raportów specjalistycznych, cykliczne warsztaty, dostęp do bazy ekspertów. Sieć ta ma pełnić rolę „punktów kontaktowych” dla aktorów ekosystemu innowacji ułatwiając pomiędzy nimi komunikację, współpracę, a także wymianę wiedzy i danych dotyczących kierunków i trendów rozwoju technologii oraz promocję działań podejmowanych przez samorząd województwa w obszarach technologicznych. Zacieśnienie relacji pomiędzy sferą przedsiębiorczości, nauki i administracji w wymiarze gospodarczym przyczyni się do zbudowania przewag konkurencyjnych względem innych regionów.

OBSERWATORIA:

  1. Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Ochrony Środowiska – Główny Instytut Górnictwa
  2. Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne – Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
  3. Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Medycyny – Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Politechnika Śląska
  4. Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Energetyka – Konsorcjum w składzie: Park Naukowo-Technologiczny “Euro-Centrum” Sp. z o.o., AgencjaRozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A
  5. Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Nanotechnologie i Nanomateriały – Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Instytutem Metali Nieżelaznych oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  6. Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Produkcji i Przetwarzania Materiałów – Konsorcjum w składzie: Politechnika Śląska, Instytutem Metali Nieżelaznych

Od stycznia 2016 r. Partnerzy Sieci na czele z Urzędem Marszałkowskim Województwa Ślaskiego rozpoczeli realizację projektu “Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”W ramach projektu realizowane będą założenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania , który samorządy województw realizują w perspektywie 2014-2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Będzie to możliwe dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii oraz Regionalnej Strategii Innowacji.