Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+

 

 • O PROJEKCIE
 • REKRUTACJA
 • SZCZEGÓŁY
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
 • Formularz szybkiego kontaktu

   

 •  

  Nowe Horyzonty, to projekt unijny skierowany do osób, które ukończyły 30 rok życia będących mieszkańcami Gliwic, Zabrza, Pyskowic lub Knurowa i znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej. Oferujemy bezpłatne i indywidualne wsparcie.

  Zadzwoń do nas i zadaj pytanie
  605 332 662

   

  Jak będzie wyglądała ścieżka wsparcia?

  • Spotkanie z doradcą zawodowym, gdzie określisz swój Indywidualny Plan Działania i podejmiesz decyzję o rodzaju szkolenia lub kursu specjalistycznego
  • Spotkanie z pośrednikiem pracy, który pomoże wybrać Ci zawód zgodny z kwalifikacjami
  • Grupowe warsztaty z kompetencji miękkich w tematyce: komunikacji, kreatywności, pracy w zespole oraz zarządzania stresem
  • Grupowy warsztat z aktywnego poszukiwania pracy, gdzie uczestnicy dowiedzą się jak poruszać się po rynku pracy
  • Szkolenia lub kursy specjalistyczne wraz z certyfikacją, dostosowane do Twoich potrzeb
  • Możliwość udziału w 3 miesięcznym stażu z wynagrodzeniem do 1500 zł netto miesięcznie
  • Możliwość uzyskania zatrudnienia na okres 12 miesięcy w ramach Umowy o Pracę

  Kto może skorzystać ze wsparcia?

  • Osoby długotrwale bezrobotne powyżej 12 miesięcy
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby pracujące i zarabiające poniżej płacy minimalnej
  • Osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych do kwoty płacy minimalnej

  Dlaczego warto wziąć udział w naszym projekcie?

  • Blisko 80% uczestników poprzedniego projektu „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” zostało zatrudnionych po odbyciu 3-miesięcznych staży w wybranym przedsiębiorstwie;
  • Dzięki wsparciu pośrednika pracy i doradcy zawodowego w projekcie tworzymy indywidualny plan działania, który jest dostosowany do Twoich potrzeb;
  • Poszukujesz pracy, nie jesteś zadowolony/a z obecnej pracy, jesteś po urlopie macierzyńskim, a może straciłeś/aś pracę w wyniku sytuacji związanej z koronawiursem COVID-19? Nasz projekt wspiera Was w powrocie na rynek pracy!
  • Chciałbyś/abyś się przebranżowić i zdobyć doświadczenie? Nasz projekt to świetna szansa, żeby rozpocząć pracę w innej branży i zdobyć w niej doświadczenie!
  • Chciałbyś/abyś podnieść swoje kwalifikacje? W ramach projektu masz możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach grupowych, a także szkoleniach specjalistycznych związanych z Twoimi potrzebami i przyszłym miejscem pracy;
  • W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia (w tym szkolenia specjalistyczne), płatne stypendia szkoleniowe i stażowe, możliwość zatrudnienia subsydiowanego, wsparcie doradcy i pośrednika pracy .

  Do udziału w projekcie zapraszamy również przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem stażysty na okres 3 miesięcy w roku 2020/2021 lub zatrudnieniem subsydiowanym w ramach kosztów projektu.  Dodatkowo gwarantujemy refundację części miesięcznego wynagrodzenia Opiekuna stażu, pokrycia kosztów związanych z przyjęciem stażysty tj. szkolenie BHP, badania lekarskie i ubezpieczenie NNW. W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu: horyzonty@technopark.gliwice.pl

                     

 • Zgodnie z regulaminem projektu informujemy, że pierwszeństwo podczas rekrutacji do grupy mają osoby pracujące zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych i osoby ubogie pracujące, a także kandydaci z niskim wykształceniem.  

  Masz pytania – odezwij się do nas.

  Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie są dostępne jest w zakładce DOKUMENTY 

  zapraszamy do kontaktu: horyzonty@technopark.gliwice.pl/

  tel: 605 332 662 / 603 663 887

  Przed wizytą w biurze projektu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu potwierdzenia terminu.

  Do udziału w projekcie zapraszamy:

  Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) mieszkające na terenie Gliwic, Knurowa Pyskowic lub Zabrza i należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zwłaszcza znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  – osoby w wieku 50 lat i więcej;

  – kobiety;

  – osoby długotrwale bezrobotne;

  – osoby o niskich kwalifikacjach;

  b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

  – osoby ubogie pracujące;

  – osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu).

  Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

   

 • Nazwa projektu: Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+

  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego

  Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

  Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

  Lider projektu: Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o.

  Wartość projektu: 1 016 114,18 zł

  Dofinansowanie: 965 308,47

  Czas trwania: 2020-09-01 – 2022-02-28

  Celem projektu „Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+” jest wzrost aktywności zawodowej 55 osób ( w tym 33 kobiet i 22 mężczyzn) będących mieszkańcami Gliwic, Zabrza, Pyskowic i Knurowa, pozostających bez zatrudnienia i/lub poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych i  ubogich pracujących. W tym minimum 39 Osób bezrobotnych, 25 Osób o niskich kwalifikacjach, 6 Osób w wieku +50, 6 Osób biernych zawodowo, 6 Osób długotrwale bezrobotnych.

  Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  – opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

  – indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,

  – pośrednictwo pracy na każdym etapie projektu,

  – warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia miękkie i specjalistyczne,

  –  płatny staż lub zatrudnienie subsydiowane.

  W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne: osoby powyżej 30-go roku życia (od dnia 30-tych urodzin), mieszkańcy Gliwic, Knurowa, Pyskowic i Zabrza, i należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  a) osoby bezrobotne (lub bierne zawodowo), zwłaszcza znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  – osoby w wieku 50 lat i więcej;

  – kobiety;

  – osoby długotrwale bezrobotne;

  – osoby o niskich kwalifikacjach;

  b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

  – osoby ubogie pracujące;

  – osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu)

  Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

   

 • Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. W przypadku chęci zgłoszenia się do projektu zachęcamy do kontaktu z Pracownikami Biura Projektu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem osoby aplikującej o udział w projekcie i dostarczenie dokumentów do biura projektu lub przesłanie go pocztą lub skanem na e-mail: horyzonty@technopark.gliwice.pl. Przed wizytą w biurze projektu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu potwierdzenia terminu.

  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  Zalacznik 1 – Formularz zgloszeniowy 

  Zalacznik 2 – Oswiadczenie osoby aplikujacej o udzial w projekcie

   

  Zalacznik 3 – Wykaz obszarow rewitalizacyjnych

  Osoby zamieszkujące obszar rewitalizacyjny otrzymują 1 dodatkowy punkt w procesie rekrutacji. Wykaz ten nie definiuje adresów, które należy zamieszkiwać aby wziąć udział w projekcie.

  Zalacznik 4 – Wzor zaswiadczenia o zatrudnieniu

  Zalacznik 5 – Oswiadczenie o posiadaniu statusu osoby dlugotrwale bezrobotnej

  Zalacznik 6 – Oswiadczenie osoby ubogiej pracujacej

   

  wzor druku US -7 –

  wzor druku US -7 – przyklad

  slownik glownych pojec

 •  

 • BIURO PROJEKTU:
  Park Naukowo-Technologiczny
  “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
  Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4

  horyzonty@technopark.gliwice.pl

  Przed wizytą w biurze projektu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu potwierdzenia terminu.

  KONTAKT:
  Joachim Łoś
  joachim.los@technopark.gliwice.pl
  tel. 605 332 662

  Lucyna Fila
  lucyna.fila@technopark.gliwice.pl
  tel.603 663 887

   

   

 • Po przesłaniu formularza skontaktuje się z Państwem pracownik Biura Projektów. 

   Imię i nazwisko(wymagane)

   Adres email (wymagane)

   telefon (wymagane)

   Dane osobowe kandydatów, uzyskane w procesie zgłoszenia do programu , są chronione i nieudostępniane na zewnątrz zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pozyskane dane są wykorzystywanie jedynie w procesie weryfikacji kandydatów i potwierdzenia ich możliwości wzięcia udziału w projekcie. Podstawą przetwarzania jest zatem art 6 ust 1 lit b. Administratorem danych jest Technopark Gliwice

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020