Nabór do 2 grupy projektu “Nowe Horyzonty – aktywizacja osób 30+”

Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Nowe Horyzonty – aktywizacja osób 30+”, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia lub poprawa sytuacji zawodowej mieszkańców Gliwic, Knurowa, Pyskowic i Zabrza, którzy ukończyli 30 rok życia. W chwili obecnej prowadzimy nabór do 2 grupy projektu.

Każdy z Uczestników biorących udział w projekcie otrzymuje:

– stypendium szkoleniowe,

– bezpłatne wsparcie doradcy, pośrednika pracy,

– bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji miękkich i aktywnego poszukiwania pracy,

– bezpłatne podniesienie kwalifikacji poprzez udział w kursie specjalistycznym,

– płatne 3-miesięczne staże lub oferty pracy.

Udział w projekcie  mogą brać osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby w wieku 50 lat i więcej;

– kobiety;

– osoby długotrwale bezrobotne;

– osoby o niskich kwalifikacjach;

b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

– osoby ubogie pracujące;

– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu)

Więcej szczegółów: www.technopark.gliwice.pl/nowehoryzonty, horyzonty@technopark.gliwice.pl 607 363 258/724 318 426