Wykonanie pełnometrażowego projektu budowalnego oraz wykonawczego budynku biurowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” sp. z o.o., wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budynku IT HUB Gliwice

Zamawiający:

Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 631-242-08-15
REGON: 278243253
Adres: 44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C
Telefon/fax: 032 335 85 00

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

  • Koncepcji budynku i otoczenia obejmującą między innymi: rozkład pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń szczególnego przeznaczenia (pokoje spotkań, laboratoria, open spece, pokój „rekreacyjny”), zagospodarowanie terenu ze wskazaniem stref biologicznie czynnych i dojazdu do budynku.
  • Projekt budowlany wykonany na podstawie zaakceptowanej koncepcji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  • Projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.

Sposób i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć na załączonym Formularzu Oferty (załącznik nr 1)
do dnia 31.08.2021 do godz. 16:00. Do oferty należy dołączyć: Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności.
Oferty należy przesłać na adres mailowy: info@technopark.gliwice.pl
Oferty można składać również do sekretariatu: Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 C. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się złożenia ofert cząstkowych. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 782 182 207 lub mailowo: info@technopark.gliwice.pl
W przypadku przesłania skanu na adres e-mailowy wymagane jest dostarczenie oryginałów oferty przez Wybranego Wykonawcę wraz z pozostałymi załącznikami nie później niż w dniu podpisania umowy/zamówienia.

Zapytanie nr 5/PR/SROS/1.4.1/2021 – zakup licencji umożliwiającej organizację wydarzeń on-line

Zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie dotyczące zakupu licencji umożliwiającej organizację wydarzeń on-line w formie meeting i webinar dla max. 100 uczestników na okres 1 roku.Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • dla organizacji wydarzeń w formie meeting licencja powinna spełnić minimum wymagania: połączenie audio i wideo, udostępnienie ekranu, czat, poczekalnia przed spotkaniem, możliwość wymaganego hasła, możliwość rejestracji, możliwość nagrywania spotkania, Livestreming, możliwość uczestnictwa do 100 uczestników.
  • dla organizacji wydarzeń w formie webinar licencja powinna spełnić minimum wymagania: połączenie audio i wideo, udostępnienie ekranu, czat, Q&A, możliwość wymaganego hasła, możliwość rejestracji, możliwość nagrywania spotkania, Livestreming, opcje audio i wideo tylko dla hosta i prelegentów, możliwość uczestnictwa do 100 uczestników. 

Ofertę (załącznik nr 1 do zapyta do zapytania ofertowego nr 5/PR./SROS/1.4.1/2021 – zalacznik_5PR.SROS1.4.12021 ) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice)do dnia 10.06.2021 r. . Dopuszcza się przesłanie skanu oferty na adres mailowy: katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl

Szczegółowe warunki zapytania znajdują się w załączniku – zapytanie_5PR.SROS1.4.12021

Zakup w ramach projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.