Czy jesteśmy gotowi na 4.0?

Zapraszamy do zapoznania się z projektem “Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0”  realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

W sierpniu 2019 roku Województwo Śląskie przystąpiło do międzynarodowego projektu „40Ready – Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0” (40Ready), finansowanego z programu Interreg Europe. Przedsięwzięcie dotyczy ulepszania regionalnych instrumentów polityki w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP. Chodzi przede wszystkim o wspieranie MŚP w rozwoju i wprowadzaniu innowacji, szczególnie pomagając ich właścicielom, menedżerom i pracownikom w przejściu na zautomatyzowany, cyfrowy przemysł.

Wsparcie dla MŚP ma duży  wpływ na rozwój regionu. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, w latach 2021-2027 wsparcie to powinno skoncentrować się bardziej na strategiach inteligentnej specjalizacji oraz na tym, aby dynamicznym przedsiębiorstwom pomóc w rozwoju, a regionom  w przejściu na wyższe poziomy łańcucha gospodarczego

Aby jak najlepiej przygotować małe i średnie przedsiębiorstwa do rewolucji 4.0, należy najpierw przeanalizować ich kluczowe kompetencje i zbadać gotowość w zakresie ich zasobów. I, oczywiście, nie należy zapominać o instytucjach otoczenia biznesu i instytucjach badawczo-rozwojowych. Dlatego Urząd Marszałkowski rozpoczął badanie, którego wyniki mają dać wgląd w potrzeby w zakresie kompetencji i kwalifikacji związanych z transformacją cyfrową w MŚP oraz pokazać na ile MŚP, instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowo-badawcze mają odpowiednie zasoby do przeprowadzenia transformacji cyfrowej w duchu czwartej rewolucji przemysłowej. Raport przygotowany na ich podstawie będzie zawierać rekomendacje do Planu Działań na rzecz Przemysłu 4.0 w województwie śląskim.

Pierwszy obszar badawczy to analiza potrzeb w zakresie kompetencji i kwalifikacji w MŚP w województwie śląskim według Przemysłu 4.0, która będzie polegać na:

  • wskazaniu niezbędnych kompetencji do dokonania zmiany technologicznej
  • analizie umiejętności i poziomu dojrzałości cyfrowej w kontekście zmian technologicznych
  • wskazaniu niezbędnych kompetencji i kwalifikacji pracowników dla przemysłu 4.0.
  • określeniu nowych kompetencji i kwalifikacji oraz nowych zawodów

Kolejny temat badania to gotowość do przemysłu 4.0 w zakresie zasobów w przedsiębiorstwach, instytucjach otoczenia biznesu i instytucjach badawczo-rozwojowych. Przeanalizowane zostaną:

  • idea Przemysłu 4.0. – wyzwania i korzyści czwartej rewolucji przemysłowej
  • postrzeganie i wdrażanie Przemysłu 4.0 przez przedsiębiorstwa z województwa śląskiego
  • analiza bieżącego etapu rozwoju technologicznego przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji badawczo-rozwojowych
  • bariery w rozwoju MŚP w kierunku przemysłu 4.0.

Powstałe rekomendacje będą się odnosić do polityki regionalnej, narzędzi finansowych, diagnozy stanu obecnego i dobrych praktyk z krajów EU.

Wyniki powyższego raportu staną się również punktem wyjścia do dalszej pogłębionej dyskusji opartej na faktach nad wizją rozwojową województwa śląskiego w perspektywie 2020+.

Badania odnosić się będą do zdarzeń i opinii występujących i mających swoje źródło w doświadczeniach z lat 2013-2019 i potrwają do końca sierpnia 2020 r. Będą polegać na pogłębionych wywiadach IDI i ankietach. Oczywiście poinformujemy Was o jego wynikach.

Więcej o projekcie 40 Ready:

https://www.interregeurope.eu/40ready/ https://ris.slaskie.pl/czytaj/o_projekcie_40ready_about_the_project