DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • AKTUALNOŚCI
 • O PROJEKCIE
 • REKRUTACJA
 • FAQ
 • SZCZEGÓŁY
 • KONTAKT
 • Projekt „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL


  24.10.2022
  Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” (dotyczy Uczestników z naboru nr 2)

   

  Wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz wzory załączników

  19.08.2022
  Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” (dotyczy Uczestników z naboru nr 2)

   

  Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wzory załączników

  18.08.2022

  W dniu 18.08.2022r. zakończono ocenę merytoryczną biznesplanów (dotyczy Uczestników naboru nr 2)

  Lista_punktów_po_ocenie_merytorycznej_biznesplanów_(dotyczy_Uczestników_naboru_nr_2)


  11.04.2022
  Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru biznesplanów w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” (dotyczy Uczestników z naboru nr 2)

  Terminy naboru biznesplanów: 26.04.2022 r. do 31.05.2022 r.

  Wzór biznesplanu oraz wzory dokumentów stanowiących załączniki do biznesplanu


  24.03.2022

  Lista_rankingowa_wniosków_rekrutacyjnych (dotyczy Uczestników z naboru nr 2)

  04.03.2022

  W dniu 02.03.2022 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków rekrutacyjnych (dotyczy Uczestników z naboru nr 2)

  Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych

  16.02.2022

  W dniu 16.02.2022r. zakończono ocenę formalną winsoków rekrutacyjnych (dotyczy Uczestników z naboru nr 2)

  Lista_rankingowa_-_ocena_formalna

  28.01.2022
  Uwaga!!! Wydłużony termin naboru nr 2 wniosków.
  Terminy naboru wniosków: 15.12.2021 r. – 07.02.2022 r.

  14.01.2022

  Uwaga!!! Wydłużony termin naboru nr 2 wniosków.
  Terminy naboru wniosków: 15.12.2021 r. – 28.01.2022 r.

  05.01.2022
  Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” (dotyczy Uczestników z naboru nr 1)

   

  Wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz wzory załączników

  03.01.2022
  Uwaga!!! Wydłużony termin naboru nr 2 wniosków.
  Terminy naboru wniosków: 15.12.2021 r. – 21.01.2022 r.

  03.12.2021
  Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru nr 2 formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II
  Terminy naboru wniosków: 15.12.2021 r. – 14.01.2022 r.
  Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce Rekrutacja.
  Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE zastrzega sobie możliwość wydłużenia rekrutacji.

  23.11.2021
  Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” (dotyczy Uczestników z naboru nr 1)

   

  Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wzory załączników

  05.11.2021

  W dniu 29.10.2021r. zakończono ocenę merytoryczną biznesplanów

  Lista_punktów_po_ocenie_merytorycznej_biznesplanów

  26.07.2021
  Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru biznesplanów w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” (dotyczy Uczestników z naboru nr 1)

   

  Terminy naboru biznesplanów: 16.08.2021 r. do 17.09.2021 r.


  25.05.2021
  W dniu 25.05.2021 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków rekrutacyjnych (dotyczy Uczestników z naboru nr 1)

  Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych
  Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych_po_procedurze_odwoławczej


  21.05.2021r.
  W dniu 21.05.2021r. zakończono ocenę formalną winsoków rekrutacyjnych (dotyczy Uczestników z naboru nr 1)

  Lista_rankingowa_-_ocena_formalna

  30.04.2021 r.
  Uwaga!!! Wydłużony termin naboru nr 1 wniosków.
  Terminy naboru wniosków: 13.04.2021 r. – 11.05.2021 r.

  12.04.2021 r.
  Uwaga!!! Wydłużony termin naboru nr 1 wniosków.
  Terminy naboru wniosków: 13.04.2021 r. – 07.05.2021 r.

  01.04.2021 r. 
  Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru nr 1 formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”
  Terminy naboru wniosków: 13.04.2021 r. – 30.04.2021 r.
  Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce Rekrutacja.
  Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE zastrzega sobie możliwość wydłużenia rekrutacji • Celem głównym projektu “Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” jest utworzenie 24 miejsc pracy, poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego.


  Do kogo skierowany jest projekt:
  Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na obszarze rewitalizacji w Gliwicach, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. tj. osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby bezrobotne, bierne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

  Spis ulic wchodzących w Obszar Rewitalizacji Miasta Gliwice:
  Obszar rewitalizowany wskazany w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023

  Wsparcie:

  • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł.
  • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
  • Wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy do 3 010,00 zł/miesiąc.

 • Nabór nr 2 będzie prowadzony w terminie 15.12.2021 r. – 07.02.2022 r.

  Biuro Projektów znajduje się w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” , ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, pokój 2-3.

  Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 8:00-18:00. W związku z sytuacją epidemiologiczną chęć wizyty prosimy zgłosić telefonicznie.

  I. Dokumenty rekrutacyjne

  Regulamin_rekrutacji_uczestnikow

  zal_nr_1_Formularz_rekrutacyjny – wersja edytowalna

  zal_nr_1_Formularz_rekrutacyjny – wersja pdf

  zal_nr_2_Oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial_w_projekcie – wersja edytowalna

  zal_nr_2_Oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial_w_projekcie – wersja pdf

  zal_nr_3-karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego

  zal_nr_4-karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego

  zal_nr_5-karta_oceny_dla_doradcy_zawodowego_w_ramach_oceny_merytorycznej

  zal_nr_6-Notatka_z_rozmowy_kwalifikacyjnej

  zal_nr_7-Opis_sektorow_wykluczonych

  zal_nr_8-Wykaz_ulic_w_obrebie_obszaru_rewitalizacji_w_Gliwicach

  zal_nr_9-wzor_druk_US-7

  zal_nr_10-Wzor_druku_US-7-przyklad_wypelnienia  Nabór nr 1 (kwiecień/maj 2021 r.)

  Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

  Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych

  Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych_po_procedurze_odwoławczej


  Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych

  Lista_rankingowa_-_ocena_formalna


  II. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 • 1. Kto może być uczestnikiem projektu?

  Grupę docelową/ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach projektu stanowią:
  Osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym Miasta Gliwice, powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne  nieaktywne zawodowo należące co najmniej  do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

  •  osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

  Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.


  2. Kto nie może uczestniczyć w projekcie?

  Zgodnie z Regulaminem konkursu w Projekcie nie mogą uczestniczyć:

  • osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą (tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), były zarejestrowane jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
  • osoby, które zawiesiły prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów;
  • osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały jego warunków;
  • osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

  Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.

  • osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
  • osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
  • osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowanych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
  • osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
  • osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności.

  3. Na jakim etapie rekrutacji do projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” należy potwierdzić spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu.

  Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/tki powoduje odrzucenie z uczestnictwa w projekcie.

  W przypadku wątpliwości co do przedłożonych w ramach Formularza rekrutacyjnego oświadczeń, Beneficjent ma prawo na każdym etapie rekrutacji zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym (np. zaświadczeń, aktów, decyzji itp.).


  4. Jaka jest definicja osoby o niskich kwalifikacjach?

  Zgodnie z definicją zawartą w WLWK (załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) osoba o niskich kwalifikacjach, to osoba posiadająca wykształcenie  na poziomie do ISCED 3 włącznie tj.

  • Wykształcenie niższe niż podstawowe
  • Podstawowe – Wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej
  • Gimnazjalne – Wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej
  • Ponadgimnazjalne, wykształcenie na poziomie średniej (np. liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

  5. Czy w projekcie mogą wziąć osoby spoza tych “najtrudniejszych” grup np. mężczyzna między 30 a 50 r.ż z wyższym wykształceniem oraz nie będący osobą długotrwale bezrobotną ani niepełnosprawną?

  Zgodnie z kryterium dostępu grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

  W świetle powyższego nie ma możliwości adresowania wsparcia do osób niespełniających żadnego z powyższych kryteriów.

 • Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
  Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  Poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych
  Lider Projektu: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY “TECHNOPARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Wartość projektu: 924 810,00 zł
  Dofinansowanie: 892 399,50 zł
  Czas trwania: 2021-01-01 – 2022-10-30

 •  

  BIURO PROJEKTU:
  Park Naukowo-Technologiczny
  “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
  Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 2-3
  KONTAKT:
  dotacje@technopark.gliwice.pl
  tel. 605 332 662

Projekt „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL.