Zapytanie nr 2/U/SROS/1.4.1/2022

Dotyczące organizacji wizyty studyjnejw ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 1. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się zorganizować wizytę studyjną zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 2. Termin wizyty: 30.01.2023 – 05.02.2023 r.
 3. Miejsce wizyty: Izrael (Tel Aviv, Jerozolima)
 4. Iloś osób: 3-10
 5. Wizyta studyjna ma za zadanie pomóc w opracowaniu usług „opracowanie/zmiana modelu biznesowego pomysłu”, „opracowanie usługi/produktu”, „scale-up” i jest rozumiana jako m.in. wizyta
  w ośrodkach innowacji w celu przedstawienia przez ww. ośrodki swoich doświadczeń oraz oferty usług.
 6. Wykonawca przekaże plan wizyty wraz z uwzględnieniem godzin transportu (komunikacja publiczna) oraz miejscem zakwaterowania na miejscu. Koszt transportu i zakwaterowania pokrywa Zamawiający.
 7. Wykonawca zapewni wszelkie opłaty związane
  z wydarzeniami/wizytami, które zostaną zapewnione w ramach programu wizyty.
 8. Wykonawca jest do pełnej dyspozycji Zamawiającego w trakcie trwania wizyty w razie konieczności dodatkowych uszczegółowień oraz konieczności kontaktu z instytucjami/miejscami, których odwiedzenie jest zaplanowane w agendzie wizyty.
 9. Wykonawca w agendzie wizyty powinien uwzględnić czas na warsztaty projektowe i zapewnić miejsce odpowiednie do ich odbycia (do uzgodnienia z Zamawiającym).

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA W ZAŁĄCZNIKU – zapytanie_nr_2-U-SROS-1.4.1-2022

Zapytanie nr 8/PR./SROS/1.4.1/2022D

Dotyczące usługi cateringowej dla uczestników wydarzenia poświęconemu Przemysłowi 4.0 organizowanego w ramach projektu”Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SORIS w PPO – II)”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 1. Organizacja usługi cateringowej ma spełniać poniższe paramenty:

a) Lokalizacja: Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE
Sp. z o.o, ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice

b) Termin: 14.10.2022 r. Czas trwania: godz. 11.00-12.00

c) Szacunkowa liczba uczestników podczas spotkania obejmuje: 50 osób

2. Usługa cateringowa będzie się składała z:

 • kawa, herbata + dodatki podawana w filiżankach dostarczonych przez Wykonawcę
 • soki i woda w butelkach  + szklanki zapewnione przez Wykonawcę
 • fingerfoody na słono/wytrawnie – minimum 2-3 rodzaje 70 szt. (do wyboru w trakcie zamówienia, min jeden wegetariański)
 • fingerfoody na słodko – minimum 2-3 rodzaje 70 szt.
 • talerzyki ceramiczne na potrzeby fingerfoodów chyba że podane są tak że nie będzie potrzebne
 • stoły wraz z nakryciami pod catering po stronie Wykonawcy

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA W ZAŁĄCZNIKU – zapytanie_8-PR-SROS-1.4.1-2022

Zapytanie nr 1/U/SROS/1.4.1/2022

Dotyczące organizacji wizyty studyjnejw ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się zorganizować wizytę studyjną zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Termin wizyty: 14-16.09.2022 r.

Miejsce wizyty: Gdańsk

Iloś osób: 2-4

Wizyta studyjna ma za zadanie pomóc w opracowaniu usługi „opracowanie/zmiana modelu biznesowego pomysłu” i jest rozumiana jako m.in. wizyta w ośrodkach innowacji polskich i zagranicznych w celu przedstawienia przez ww. ośrodki swoich doświadczeń oraz oferty usług.

Wykonawca przekaże plan wizyty wraz z uwzględnieniem godzin transportu (komunikacja publiczna) oraz miejscem zakwaterowania na miejscu. Koszt transportu i zakwaterowania pokrywa Zamawiający.

Wykonawca zapewni wszelkie opłaty związane z wydarzeniami, które zostaną zapewnione w ramach programu wyjazdu.

Wykonawca jest do pełnej dyspozycji Zamawiającego w trakcie trwania wyjazdu w razie konieczności dodatkowych uszczegółowień oraz konieczności kontaktu z instytucjami/miejscami, których odwiedzenie jest zaplanowane w agendzie wyjazdu.

Wykonawca w agendzie wyjazdu powinien uwzględnić miejsce na warsztaty projektowe i zapewnić miejsce odpowiednie do ich odbycia (do uzgodnienia z Zamawiającym).

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA W ZAŁĄCZNIKU – zapytanie_1-U-SROS-11.4.1-2022

Zapytanie nr 1/U/SROS/1.4.1/2022

Dotyczące organizacji wizyty studyjnejw ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się zorganizować wizytę studyjną zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Termin wizyty: 14-16.09.2022 r.

Miejsce wizyty: Gdańsk

Iloś osób: 2-4

Wizyta studyjna ma za zadanie pomóc w opracowaniu usługi „opracowanie/zmiana modelu biznesowego pomysłu” i jest rozumiana jako m.in. wizyta w ośrodkach innowacji polskich i zagranicznych w celu przedstawienia przez ww. ośrodki swoich doświadczeń oraz oferty usług.

Wykonawca przekaże plan wizyty wraz z uwzględnieniem godzin transportu (komunikacja publiczna) oraz miejscem zakwaterowania na miejscu. Koszt transportu i zakwaterowania pokrywa Zamawiający.

Wykonawca zapewni wszelkie opłaty związane z wydarzeniami, które zostaną zapewnione w ramach programu wyjazdu.

Wykonawca jest do pełnej dyspozycji Zamawiającego w trakcie trwania wyjazdu w razie konieczności dodatkowych uszczegółowień oraz konieczności kontaktu z instytucjami/miejscami, których odwiedzenie jest zaplanowane w agendzie wyjazdu.

Wykonawca w agendzie wyjazdu powinien uwzględnić miejsce na warsztaty projektowe i zapewnić miejsce odpowiednie do ich odbycia (do uzgodnienia z Zamawiającym).

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA W ZAŁĄCZNIKU – zapytanie_1-U-SROS-11.4.1-2022

Wykonanie pełnometrażowego projektu budowalnego oraz wykonawczego budynku biurowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” sp. z o.o., wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budynku IT HUB Gliwice

Zamawiający:

Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 631-242-08-15
REGON: 278243253
Adres: 44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C
Telefon/fax: 032 335 85 00

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

 • Koncepcji budynku i otoczenia obejmującą między innymi: rozkład pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń szczególnego przeznaczenia (pokoje spotkań, laboratoria, open spece, pokój „rekreacyjny”), zagospodarowanie terenu ze wskazaniem stref biologicznie czynnych i dojazdu do budynku.
 • Projekt budowlany wykonany na podstawie zaakceptowanej koncepcji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 • Projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.

Sposób i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć na załączonym Formularzu Oferty (załącznik nr 1)
do dnia 31.08.2021 do godz. 16:00. Do oferty należy dołączyć: Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności.
Oferty należy przesłać na adres mailowy: info@technopark.gliwice.pl
Oferty można składać również do sekretariatu: Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 C. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się złożenia ofert cząstkowych. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 782 182 207 lub mailowo: info@technopark.gliwice.pl
W przypadku przesłania skanu na adres e-mailowy wymagane jest dostarczenie oryginałów oferty przez Wybranego Wykonawcę wraz z pozostałymi załącznikami nie później niż w dniu podpisania umowy/zamówienia.

Zapytanie nr 5/PR/SROS/1.4.1/2021 – zakup licencji umożliwiającej organizację wydarzeń on-line

Zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie dotyczące zakupu licencji umożliwiającej organizację wydarzeń on-line w formie meeting i webinar dla max. 100 uczestników na okres 1 roku.Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • dla organizacji wydarzeń w formie meeting licencja powinna spełnić minimum wymagania: połączenie audio i wideo, udostępnienie ekranu, czat, poczekalnia przed spotkaniem, możliwość wymaganego hasła, możliwość rejestracji, możliwość nagrywania spotkania, Livestreming, możliwość uczestnictwa do 100 uczestników.
 • dla organizacji wydarzeń w formie webinar licencja powinna spełnić minimum wymagania: połączenie audio i wideo, udostępnienie ekranu, czat, Q&A, możliwość wymaganego hasła, możliwość rejestracji, możliwość nagrywania spotkania, Livestreming, opcje audio i wideo tylko dla hosta i prelegentów, możliwość uczestnictwa do 100 uczestników. 

Ofertę (załącznik nr 1 do zapyta do zapytania ofertowego nr 5/PR./SROS/1.4.1/2021 – zalacznik_5PR.SROS1.4.12021 ) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice)do dnia 10.06.2021 r. . Dopuszcza się przesłanie skanu oferty na adres mailowy: katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl

Szczegółowe warunki zapytania znajdują się w załączniku – zapytanie_5PR.SROS1.4.12021

Zakup w ramach projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.