Szkolenia Druk 3D

 • Informacje o szkoleniu
 • Program Szkolenia
 • Zgłoszenie
 • W dniu 10 sierpnia br. Biuro Realizacji Projektów nieczynne!
  Podstawowe informacje

  Szkolenia z Druku 3D są skierowane do pracowników firm, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu praktycznego zastosowania technologii druku 3D. Ze szkolenia mogą skorzystać osoby, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie druku 3D również w przypadku kiedy nie posiadają wiedzy z tego zakresu.

  Kurs przygotowuje uczestnika do samodzielnej pracy z drukarką 3D. Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi obsługiwać urządzenia, na których przeprowadzane jest szkolenie oraz programy służące do przygotowania modeli do druku 3D.

  Docelowi uczestnicy

  • Wszystkie osoby zainteresowane drukiem 3D

  Kontakt

  Lucyna Fila

  Młodszy Specjalista w Biurze Realizacji Projektów

  e-mail: szkoleniadruk3d@technopark.gliwice.pl

  tel.: 603 663 887

 • Program szkolenia

  Szkolenie trwa 24 godziny zegarowe w tym część teoretyczna 6 godzin a praktyczna 16 godziny. Zajęcia odbywają się w grupach 6 osobowych w Laboratorium Druku 3D na terenie Technoparku.

  Laboratorium Druku 3D

  Część praktyczna (16 godziny zajęć praktycznych)

  Realizowana w technologii FDM
  – Załadowanie filamentów
  – Kalibracja maszyny
  – Realizacja modelu na potrzeby szkoleniowe
  – Omówienie poszczególnych etapów druku oraz warstw
  – Omówienie najczęściej spotykanych problemów podczas druku 3D
  – Post processing

  Część teoretyczna (6 godzin zajęć teoretycznych)

  Omówienie technologii druku 3D
  – Technologia FDM/FFF/LPD
  – Technologia SLA/LFS
  – Technologia SLS
  – Technologia Polyjet

  Omówienie modeli drukarek 3D
  – 3DGence ONE
  – Zortrax M200 Plus
  – Zortrax M300 Dual
  – Stratasys F170
  – Stratasys Vantage SE
  – Formlabs Form 3
  – Stratasys Objet30 Prime

  Omówienie materiałów służących do druku 3D
  – Filamenty z tworzywa sztucznego
  – Żywice utwardzane światłem UV
  – Żywice utwardzane wiązką lasera
  – Proszki tworzyw sztucznych

  Omówienie programów do cięcia modeli 3D
  –  3DGence Slicer
  –  Z-suite
  –  PreForm
  –  GrabCAD
  –  Insight

 • Zgłoszenie

  Wypełniony formularz proszę przesyłać w formie skanu na poniższy adres mailowy:

  szkoleniadruk3d@technopark.gliwice.pl

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  • Projekt „Inkubator przedsiębiorczości - szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL

   26.07.2021
   Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru biznesplanów w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”

    

   Terminy naboru biznesplanów: 16.08.2021 r. do 17.09.2021 r.

   Wzór biznesplanu oraz wzory dokumentów stanowiących załączniki do biznesplanu

   25.05.2021
   W dniu 25.05.2021 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków rekrutacyjnych

   Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych
   Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych_po_procedurze_odwoławczej


   21.05.2021r.
   W dniu 21.05.2021r. zakończono ocenę formalną winsoków rekrutacyjnych.

   Lista_rankingowa_-_ocena_formalna

   30.04.2021 r.
   Uwaga!!! Wydłużony termin naboru wniosków.
   Terminy naboru wniosków: 13.04.2021 r. – 11.05.2021 r.

   12.04.2021 r.
   Uwaga!!! Wydłużony termin naboru wniosków.
   Terminy naboru wniosków: 13.04.2021 r. – 07.05.2021 r.

   01.04.2021 r. 
   Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”
   Terminy naboru wniosków: 13.04.2021 r. – 30.04.2021 r.
   Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce Rekrutacja.
   Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLWICE zastrzega sobie możliwość wydłużenia rekrutacji  • Celem głównym projektu “Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” jest utworzenie 12 miejsc pracy, poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego.


   Do kogo skierowany jest projekt:
   Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na obszarze rewitalizacji w Gliwicach, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. tj. osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby bezrobotne, bierne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

   • osoby powyżej 50 roku życia;
   • kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
   • osoby z niepełnosprawnościami;
   • osoby długotrwale bezrobotne;
   • osoby o niskich kwalifikacjach.

   Spis ulic wchodzących w Obszar Rewitalizacji Miasta Gliwice:
   Obszar rewitalizowany wskazany w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023

   Wsparcie:

   • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł.
   • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
   • Wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy do 2 800,00 zł/miesiąc.


  • Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

   Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych

   Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych_po_procedurze_odwoławczej


   Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych

   Lista_rankingowa_-_ocena_formalna


   Nabór będzie prowadzony w terminie 13.04 – 11.05.2021.

   Biuro Projektów znajduje się w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” , ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, pokój 0-4.

   Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 8:00-18:00. W związku z sytuacją epidemiologiczną chęć wizyty prosimy zgłosić telefonicznie.

   I. Dokumenty rekrutacyjne

   Regulamin_rekrutacji_uczestnikow

   zal_nr_1_Formularz_rekrutacyjny – wersja edytowalna

   zal_nr_1_Formularz_rekrutacyjny – wersja pdf

   zal_nr_2_Oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial_w_projekcie – wersja edytowalna

   zal_nr_2_Oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial_w_projekcie – wersja pdf

   zal_nr_3-karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego

   zal_nr_4-karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego

   zal_nr_5-karta_oceny_dla_doradcy_zawodowego_w_ramach_oceny_merytorycznej

   zal_nr_6-Notatka_z_rozmowy_kwalifikacyjnej

   zal_nr_7-Opis_sektorow_wykluczonych

   zal_nr_8-Wykaz_ulic_w_obrebie_obszaru_rewitalizacji_w_Gliwicach

   zal_nr_9-wzor_druk_US-7

   zal_nr_10-Wzor_druku_US-7-przyklad_wypelnienia

   II. Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

   […]

   Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach

   Projekt “Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach” jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   Przedmiotem projektu jest rozbudowa Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” poprzez budowę nowego modułu (Inkubatora Nowoczesnych Technologii) w celu zwiększenia potencjału dla transferu technologii i innowacyjności w regionie oraz rewitalizacja terenów przyległych do dotychczasowej infrastruktury. Projekt obejmuje również wyposażenie nowego obiektu oraz zakup niezbędnego sprzętu. W Inkubatorze zlokalizowanych zostanie ok. 15-20 firm z branży nowoczesnych techn. m.in. w obszarze IT/ICT, wirtualnej rzeczywistości, automatyki i robotyki czy medycyny. W ramach projektu przewidziano świadczenie 2 nowych usług – Living Lab w kierunku modeli biznesowych i Laboratorium przemysłu 4.0 ukierunkowanego na druk 3D.

   Okres realizacji projektu: 30/06/2020 r. – 31/12/2021 r.

   Całkowita wartość projektu: 8 123 672,49 zł

   Dofinansowanie: 5 067 574,96 zł

   Projekt “Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach” realizowany jest w ramach działania: 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji dla poddziałania: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i
   innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie

   Projekt “Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie” jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   Celem głównym projektu jest wygenerowanie usługi proinnowacyjnej mającej na celu przeprowadzanie w przedsiębiorstwach audytu innowacyjności, którego wynikiem będą rekomendację pozwalające na stworzenia planu wdrożenia innowacji w firmie. W ramach projektu zostanie opracowana metodologia usługi , która zostanie przetestowana na próbie 5 przedsiębiorstw.

   W wyniku realizowanego projektu do oferty Parku Naukowo – Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z. o.o. zostanie wprowadzona usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu innowacyjności w przedsiębiorstwie, której wynikiem będzie raport stanowiący plan wdrożenia innowacji.

   Okres realizacji projektu: 01/01/2020 r. – 30/06/2020 r.

   Projekt “Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie” w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   Biznesowe zastosowanie koncepcji Learning Factory w procesie rozwoju, ekspansji i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw

   • AKTUALNOŚCI
   • O PROJEKCIE
   • REKRUTACJA
   • O PROJEKCIE
   • KONTAKT
   • Projekt “Biznesowe zastosowanie Learning Factory w procesie rozwoju, ekspansji i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach konkursu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” jest realizowane przez konsorcjum- składające się z :
    – Poznański Park Naukowy – Technologiczny (Lider projektu),
    – Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.,
    – Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
    – Apollogic Sp. z o.o.

    Projekt adresowany będzie do przedsiębiorstw, które w związku ze zmieniającymi się trendami w przemyśle będą zainteresowane rozwojem w zakresie transformacji cyfrowej.

    W ramach działań przewiduje się m.in.:
    • stworzenie nowoczesnego laboratorium – Living Lab-u w dziedzinie prototypowania z wykorzystaniem m.in. druku 3D,
    • spotkania i konferencje z tematyki technologii wchodzących w obszaru Przemysłu 4.0.,
    • analizę potencjału wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach,
    • szkolenia, warsztaty z zakresu Druku 3 D
    • doradztwo w zakresie analizy potencjału w obszarze wdrażania nowych technologii cyfrowych przez firmy,
    • kampanie informacyjną – promocyjną.

   • BIURO PROJEKTU:
    Park Naukowo-Technologiczny
    “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
    Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4
    KONTAKT:
    dih@technopark.gliwice.pl

    Projekt realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019 – 2021 p.n. „Przemysł 4.0”

   Utworzenie farmy fotowoltaicznej

   • O projekcie
   • Kontakt
   • Szczegóły
   • Realizacja projektu Utworzenie farmy fotowoltaicznej ma na celu zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przez Park Naukowo-Technologicznego „Technopark” Sp. z o.o. w Gliwicach. Osiągnięcie powyższego możliwe będzie przez dwa kierunki działań – z jednej strony instalacja modułów fotowoltaicznych, z drugiej instalacja pomp ciepła powietrze-woda.

    Zastosowanie systemu modułów fotowoltaicznych ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez budynki Wnioskodawcy przy ul. Wincentego Pola 27 oraz Konarskiego 18c, czego skutkiem będzie ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Dodatkowo, w ramach projektu uruchomiona zostanie technologia centrali cieplnej służącej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach Wnioskodawcy, co będzie mogło zostać osiągnięte poprzez instalacje pomp ciepła powietrze-woda. Dla budynku:

    1. ul. Konarskiego 18C będzie to pompa ciepła w wersji split składająca się z dwóch jednostek: zewnętrznej i wewnętrznej.
    2. ul. Wincentego Pola 27 ciepła woda użytkowa zostanie zapewniona poprzez pompę ciepła w wersji z zintegrowanym

    zasobnikiem, tzw. termodynamiczny podgrzewacz wody, w wersji monoblok czyli jednej jednostki znajdującej się wewnątrz budynku.

    Bezpośrednie połączenie z Inwerterem PV pozwala wykorzystać energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną.

     

     

   •  

   • Tomasz Czyszpak
    tomasz.czyszpak@technopark.gliwice.pl
    tel. 32 335 85 09

   • Utworzenie farmy fotowoltaicznej

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

    Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

    Działanie: 1. Odnawialne źródła energii

    Poddziałanie: 1. Odnawialne źródła energii – ZIT

    Wartość projektu: 524 964,00 zł

    Dofinansowanie: 342 660,00 zł

    Czas trwania: 2018-01-01 – 2018-11-30

     

     

   Projekt „Utworzenie farmy fotowoltaicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

   Projekt stażowy Technoparku Gliwice dla studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej

   • O projekcie
   • Rekrutacja
   • Kontakt
   • Szczegóły
   • Głównym celem projektu “Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” było uzyskanie przez 68 osób w wieku 19-29 lat zamieszkujących woj. śląskie będących absolwentami/absolwentkami (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) lub studentami/studentkami studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej kwalifikacji po opuszczeniu programu. Cel  został osiągnięty poprzez zaoferowanie Uczestnikom m.in.:

    • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach z woj. śląskiego (wraz z otrzymaniem co miesięcznego wynagrodzenia stażowego),
    • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
    • wsparcie coacha,
    • udział w szkoleniach/warsztatach przystosowujących do odbycia stażu (wraz z otrzymaniem wynagrodzenia szkoleniowego),
    • podniesienie kompetencji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych (wraz z certyfikacją).

   • Rekrutacja do projektu została zamknięta.

    Masz pytania – zapraszamy do kontaktu: staze@technopark.gliwice.pl

   • staze@technopark.gliwice.pl

   • Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej

    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

    Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

    Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

    Wartość projektu: 940 429,90 zł

    Dofinansowanie: 892 823,96 zł

    Czas trwania: 2018-05-01 – 2019-12-31

   Projekt „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

   AFAST! Powiedz to

   • O projekcie
   • Kontakt
   •  

     

     

     

     

     

    “Afast – Powiedz To” to projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Salus Publica i Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie w ramach programu Innowacje Społeczne współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w okresie 01.04.2015 r. – 31.05.2017 r..

    Projekt zakładał stworzenie bezpłatnego rozwiązania informatycznego, będącego interaktywnym i wieloplatformowym serwisem internetowym wspomagającym rehabilitację osób cierpiących na afazję. Kluczową przewagą platformy jest dostępność zarówno pod względem finansowym, geograficznym i czasowym. Platforma jest dostępna dla każdego chorego i jest nastawiona na wspomaganie współpracy rehabilitowanego z logopedą, co przyspieszy okres rekonwalescencji. Dodatkowo umożliwia choremu wykonywanie skutecznych ćwiczeń w domu, które uwzględniają różne typy i stadia afazji. Wszystkie informacje, polecenia i elementy nawigacji programu są zaprezentowane na trzy sposoby – obrazkowo, słownie i głosowo. Pozwala to na polisensoryczne oddziaływanie na pacjenta, które skutkuje lepszą skutecznością rehabilitacji.

    Narzędzie wspomagające terapię można znaleźć na stronie www.afast.pl

    Informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.projekt.afast.pl

     

     

     

   • WWW.AFAST.PL

    www.projekt.afast.pl

     

    Magdalena Antos
    magdalena.antos@technopark.gliwice.pl
    tel. 32 335 85 13