Szkolenia Druk 3D

 • Informacje o szkoleniu
 • Program Szkolenia
 • Zgłoszenie
 • W dniu 10 sierpnia br. Biuro Realizacji Projektów nieczynne!
  Podstawowe informacje

  Szkolenia z Druku 3D są skierowane do pracowników firm, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu praktycznego zastosowania technologii druku 3D. Ze szkolenia mogą skorzystać osoby, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie druku 3D również w przypadku kiedy nie posiadają wiedzy z tego zakresu.

  Kurs przygotowuje uczestnika do samodzielnej pracy z drukarką 3D. Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi obsługiwać urządzenia, na których przeprowadzane jest szkolenie oraz programy służące do przygotowania modeli do druku 3D.

  Docelowi uczestnicy

  • Wszystkie osoby zainteresowane drukiem 3D

  Kontakt

  Lucyna Fila

  Młodszy Specjalista w Biurze Realizacji Projektów

  e-mail: szkoleniadruk3d@technopark.gliwice.pl

  tel.: 603 663 887

 • Program szkolenia

  Szkolenie trwa 24 godziny zegarowe w tym część teoretyczna 6 godzin a praktyczna 16 godziny. Zajęcia odbywają się w grupach 6 osobowych w Laboratorium Druku 3D na terenie Technoparku.

  Laboratorium Druku 3D

  Część praktyczna (16 godziny zajęć praktycznych)

  Realizowana w technologii FDM
  – Załadowanie filamentów
  – Kalibracja maszyny
  – Realizacja modelu na potrzeby szkoleniowe
  – Omówienie poszczególnych etapów druku oraz warstw
  – Omówienie najczęściej spotykanych problemów podczas druku 3D
  – Post processing

  Część teoretyczna (6 godzin zajęć teoretycznych)

  Omówienie technologii druku 3D
  – Technologia FDM/FFF/LPD
  – Technologia SLA/LFS
  – Technologia SLS
  – Technologia Polyjet

  Omówienie modeli drukarek 3D
  – 3DGence ONE
  – Zortrax M200 Plus
  – Zortrax M300 Dual
  – Stratasys F170
  – Stratasys Vantage SE
  – Formlabs Form 3
  – Stratasys Objet30 Prime

  Omówienie materiałów służących do druku 3D
  – Filamenty z tworzywa sztucznego
  – Żywice utwardzane światłem UV
  – Żywice utwardzane wiązką lasera
  – Proszki tworzyw sztucznych

  Omówienie programów do cięcia modeli 3D
  –  3DGence Slicer
  –  Z-suite
  –  PreForm
  –  GrabCAD
  –  Insight

 • Zgłoszenie

  Wypełniony formularz proszę przesyłać w formie skanu na poniższy adres mailowy:

  szkoleniadruk3d@technopark.gliwice.pl

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I CYFROWE – “TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III”

 • Aktualne kursy
 • Kursy komputerowe
 • Kursy językowe
 • O projekcie
 • Rekrutacja
 • Najczęstsze Pytania
 • Kontakt
 • Formularz szybkiego kontaktu
 • TRWA REKRUTACJA NA

  Szkolenia Językowe

  Do wyboru:

  – Język angielski 

  – Język niemiecki 

  – Język francuski

  na poziomach od A0 do C1

  Dokumenty rekrutacyjne:

  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  Zalacznik 1 – Formularz rekrutacyjny

  Zalacznik 2 – Zaswiadczenie o zatrudnieniu

  Zalacznik 3 – Wykaz ulic objetych rewitalizacja

  Zalacznik 4 – oswiadczenie osoby aplikujacej o udzial w projekcie

 • Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe – poziom podstawowy lub profilowane zgodnie z DIGCOMP z walidacją i certyfikacją.

  • Kurs obejmuje 40 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut),
  • Kurs realizowany będzie w grupach liczących maksymalnie 10 osób,
  • Oferujemy możliwość odbywania kursu w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny dziennie. Harmonogram spotkań ustalany będzie indywidualnie z Uczestnikami grupy.
  • Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym,
  • Kurs będzie odbywał się na terenie miasta Gliwice.

  Aby wziąć udział w kursie komputerowym należy:

  • mieć ukończone 25 lat,
  • pracować, 
  • zamieszkiwać  lub pracować  na obszarze rewitalizacji miasta Gliwice.
  • Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby z niskimi kwalifikacjami (do wykształcenia średniego włącznie).

  REKRUTACJA JUŻ WKRÓTCE

  • Kurs obejmuje 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut),
  • Kurs realizowany będzie w grupach liczących maksymalnie 12 osób,
  • Oferujemy możliwość odbywania kursu w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny dziennie. Harmonogram spotkań ustalany będzie indywidualnie z Uczestnikami grupy.
  • Kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem, zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
  • Kurs będzie odbywał się na terenie miasta Gliwice.

  Jakie szkolenia oferujemy?

  Kursy językowe na poziomach od A0 do C1:

  • angielski
  • niemiecki
  • francuski

  Dodatkowo oferujemy możliwość przystąpienia wyłącznie do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego umiejętności.

  Kto może wziąć udział w projekcie? 

  Gdzie odbywają się szkolenia?

  Szkolenia językowe prowadzone są przez Szkołę Języków Obcych LEVEL z siedzibą w Gliwicach na ul. Górnych Wałów 22.

   Jak wyglądają szkolenia?

  • Kurs obejmuje 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut),
  • Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach liczących maksymalnie 12 osób,
  • Oferujemy możliwość odbywania kursu w tygodniu lub w weekendy w zależności od preferencji grupy. Zajęcia trwają maksymalnie 4 godziny dziennie.
  • Kurs kończy się zewnętrznym egzaminem zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
  • Szkoła Języków Obcych LEVEL zapewnia wszelkie środki ostrożności zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami dot. przeciwdziałania pandemii Covid-19 (tj.: płyny dezynfekcyjne, zachowanie odpowiedniego odstępu wśród uczestników),
  • Zapewniamy bezzwrotne materiały szkoleniowe – podręcznik językowy.
 • Głównym celem projektu „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III” jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 180 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych.

  Projekt skierowany jest do osób pracujących, zamieszkałych obszar rewitalizacji w Gliwicach, w szczególności należących do grup defaworyzowanych, osób powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach.

  Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z pełnej gamy wsparcia w projekcie – zarówno językowych jak również ICT (komputerowe), na poziomie który gwarantować będzie odpowiedni wzrost kompetencji.

  W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w wymiarze 60 godzin (1 godzina = 45 minut), zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu oraz kurs ICT w wymiarze 40 godzin (1 godzina = 45 minut)

  Projektodawca pokrywa koszty organizacji kursów, szkoleń, zakupu materiałów szkoleniowych  i wydanie certyfikatu.

  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

 • Dokumenty rekrutacyjne:

  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  Zalacznik 1 – Formularz rekrutacyjny

  Zalacznik 2 – Zaswiadczenie o zatrudnieniu

  Zalacznik 3 – Wykaz ulic objetych rewitalizacja

  Zalacznik 4 – oswiadczenie osoby aplikujacej o udzial w projekcie

  Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie prowadzona z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji, zapewniając dostępność dla osób niepełnosprawnych.

  Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

  1. W chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 25 lat,
  2. Zamieszkuje lub pracuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze objętym Gliwickim Programem Rewitalizacji do roku 2023 (wykaz ulic stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu).
  3. Pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenie lub innej (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/ o dzieło).
  4. Z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT (komputerowe) i znajomości języków obcych.
  5. Dostarczy poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).
  6. Wypełni test kompetencji językowych i/lub komputerowych kwalifikujący na odpowiedni poziom nauczania. W celu wypełnienia testu prosimy o kontakt telefoniczny.
  7. Osoby ubiegające się o udział w kursie językowym dodatkowo mogą być umawiane na rozmowę ustną z lektorem w siedzibie Szkoły Językowej. W przypadku niemożności stawienia się na rozmowę w Szkole Językowej możliwe będzie przeprowadzenie telefonicznej rozmowy z lektorem. Rozmowa z lektorem ma na celu dokładniejsze poznanie umiejętności językowych Kandydata a tym samym prawidłowe zakwalifikowanie do poziomu nauczania.
  8. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych kryteriów formalnych będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.
  9. W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kolejność składania zgłoszeń będzie brana pod uwagę.

  Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu w formie papierowej lub elektronicznie na adres e-mail: szkolenia.akademia@technopark.gliwice.pl.
  W przypadku przesłania dokumentów elektronicznie Kandydat zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć oryginały dokumentów (osobiście lub za pomocą poczty).

  1. Kto może uczestniczyć w projekcie?

  Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/o dzieło), uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach. Pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

  1. Kto nie może uczestniczyć w projekcie?

  Uczestnikiem Projektu nie może zostać:

  1. Właściciel/właścicielka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze,
  2. Wspólnik/wspólniczka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze (w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe),
  3. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
  4. Pracownik/pracownica zakładu pracy powiązanego osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Beneficjentem projektu.
  5. Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności.
  1. Kim jest osoba o niskich kwalifikacjach?

  To osoby, które posiadają wykształcenie na maksymalnym poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj:

  ISCED 0 – brak formalnego wykształcenia

  ISCED 1 – wykształcenie podstawowe

  ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne

  ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne (tj. Liceum Ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

  1. Z jakiego wsparcia można skorzystać w ramach projektu?

  W ramach Projektu możliwe jest skorzystanie ze wsparcia w postaci:

  • 60 godzinnego kursu językowego z języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego zakończonego egzaminem zewnętrznym zgodnym z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • 40 godzinnego szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym lub profilowane zgodnie z DIGCOMP zakończonego egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • Egzaminu, potwierdzającego kompetencje językowe uzyskane poza projektem dla 6 Uczestników z języka angielskiego dla 3 osób, z języka niemieckiego dla 2 osób oraz z języka francuskiego dla 1 osoby zakończonego wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • Egzaminu, potwierdzającego kompetencje komputerowe na poziomie podstawowym uzyskane poza projektem dla 10 osób zakończonych wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  1. Jaki jest okres realizacji projektu?

  Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2020 do 31.01.2022.

  1. Kiedy odbywają się zajęcia?

  Zajęcia będą odbywały się w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny szkoleniowe dziennie (1 godzina szkoleniowa = 45 minut), w zależności od preferencji Uczestników.

  Kandydaci na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych określają preferowany system realizacji kursu.

  1. Ile godzin liczy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe?

  Kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego obejmują 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

  Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe obejmują 40 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

  1. Czy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe kończy się egzaminem?

  Kursy językowe oraz szkolenia komputerowe kończą się egzaminem zewnętrznym nadającym certyfikat. Każdy Uczestnik ma obowiązek przystąpić do egzaminu zewnętrznego po zakończonym kursie i/lub szkoleniu.

 • BIURO PROJEKTU:
  Park Naukowo-Technologiczny
  “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
  Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4

  Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
  Dyżury popołudniowe we wtorki i czwartki od 16:00 do 18:00

  Prosimy o kontakt telefoniczny przed wizytą w Biurze Projektu.

  KONTAKT:
  szkolenia.akademia@technopark.gliwice.pl
  tel. 607 363 258

   
 • Zgłoszenia do programu “TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III” przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy. Po przesłaniu formularza skontaktuje się z Państwem Pracownik Biura Projektów.

  Imię i nazwisko(wymagane)

  Adres email (wymagane)

  telefon (wymagane)

  Dane osobowe kandydatów, uzyskane w procesie zgłoszenia do programu , są chronione i nieudostępniane na zewnątrz zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pozyskane dane są wykorzystywanie jedynie w procesie weryfikacji kandydatów i potwierdzenia ich możliwości wzięcia udziału w projekcie. Podstawą przetwarzania jest zatem art 6 ust 1 lit b. Administratorem danych jest Technopark Gliwice
  Polityka prywatności – RODO

Projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.4.1 RPO WSL.

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  • Projekt „Inkubator przedsiębiorczości - szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL

   26.07.2021
   Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru biznesplanów w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”

    

   Terminy naboru biznesplanów: 16.08.2021 r. do 17.09.2021 r.

   Wzór biznesplanu oraz wzory dokumentów stanowiących załączniki do biznesplanu

   25.05.2021
   W dniu 25.05.2021 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków rekrutacyjnych

   Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych
   Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych_po_procedurze_odwoławczej


   21.05.2021r.
   W dniu 21.05.2021r. zakończono ocenę formalną winsoków rekrutacyjnych.

   Lista_rankingowa_-_ocena_formalna

   30.04.2021 r.
   Uwaga!!! Wydłużony termin naboru wniosków.
   Terminy naboru wniosków: 13.04.2021 r. – 11.05.2021 r.

   12.04.2021 r.
   Uwaga!!! Wydłużony termin naboru wniosków.
   Terminy naboru wniosków: 13.04.2021 r. – 07.05.2021 r.

   01.04.2021 r. 
   Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”
   Terminy naboru wniosków: 13.04.2021 r. – 30.04.2021 r.
   Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce Rekrutacja.
   Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLWICE zastrzega sobie możliwość wydłużenia rekrutacji  • Celem głównym projektu “Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” jest utworzenie 12 miejsc pracy, poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego.


   Do kogo skierowany jest projekt:
   Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na obszarze rewitalizacji w Gliwicach, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. tj. osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby bezrobotne, bierne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

   • osoby powyżej 50 roku życia;
   • kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
   • osoby z niepełnosprawnościami;
   • osoby długotrwale bezrobotne;
   • osoby o niskich kwalifikacjach.

   Spis ulic wchodzących w Obszar Rewitalizacji Miasta Gliwice:
   Obszar rewitalizowany wskazany w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023

   Wsparcie:

   • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł.
   • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
   • Wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy do 2 800,00 zł/miesiąc.


  • Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

   Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych

   Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych_po_procedurze_odwoławczej


   Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych

   Lista_rankingowa_-_ocena_formalna


   Nabór będzie prowadzony w terminie 13.04 – 11.05.2021.

   Biuro Projektów znajduje się w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” , ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, pokój 0-4.

   Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 8:00-18:00. W związku z sytuacją epidemiologiczną chęć wizyty prosimy zgłosić telefonicznie.

   I. Dokumenty rekrutacyjne

   Regulamin_rekrutacji_uczestnikow

   zal_nr_1_Formularz_rekrutacyjny – wersja edytowalna

   zal_nr_1_Formularz_rekrutacyjny – wersja pdf

   zal_nr_2_Oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial_w_projekcie – wersja edytowalna

   zal_nr_2_Oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial_w_projekcie – wersja pdf

   zal_nr_3-karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego

   zal_nr_4-karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego

   zal_nr_5-karta_oceny_dla_doradcy_zawodowego_w_ramach_oceny_merytorycznej

   zal_nr_6-Notatka_z_rozmowy_kwalifikacyjnej

   zal_nr_7-Opis_sektorow_wykluczonych

   zal_nr_8-Wykaz_ulic_w_obrebie_obszaru_rewitalizacji_w_Gliwicach

   zal_nr_9-wzor_druk_US-7

   zal_nr_10-Wzor_druku_US-7-przyklad_wypelnienia

   II. Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

   […]

   Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+

    

   • AKTUALNOŚCI
   • O PROJEKCIE
   • REKRUTACJA
   • O PROJEKCIE
   • REKRUTACJA
   • SZCZEGÓŁY
   • DOKUMENTY
   • KONTAKT
   • Formularz szybkiego kontaktu

     

   • Nowe Horyzonty, to projekt unijny skierowany do osób, które ukończyły 30 rok życia będących mieszkańcami Gliwic, Zabrza, Pyskowic lub Knurowa i znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej. Oferujemy bezpłatne i indywidualne wsparcie.

    Jak będzie wyglądała ścieżka wsparcia?

    • Spotkanie z doradcą zawodowym, gdzie określisz swój Indywidualny Plan Działania i podejmiesz decyzję o rodzaju szkolenia lub kursu specjalistycznego
    • Spotkanie z pośrednikiem pracy, który pomoże wybrać Ci zawód zgodny z kwalifikacjami
    • Grupowe warsztaty z kompetencji miękkich w tematyce: komunikacji, kreatywności, pracy w zespole oraz zarządzania stresem
    • Grupowy warsztat z aktywnego poszukiwania pracy, gdzie uczestnicy dowiedzą się jak poruszać się po rynku pracy
    • Szkolenia lub kursy specjalistyczne wraz z certyfikacją, dostosowane do Twoich potrzeb
    • Możliwość udziału w 3 miesięcznym stażu z wynagrodzeniem do 1500 zł netto miesięcznie
    • Możliwość uzyskania zatrudnienia na okres 12 miesięcy w ramach Umowy o Pracę

    Kto może skorzystać ze wsparcia?

    • Osoby długotrwale bezrobotne powyżej 12 miesięcy
    • Osoby o niskich kwalifikacjach
    • Osoby pracujące i zarabiające poniżej płacy minimalnej
    • Osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych do kwoty płacy minimalnej

    Dlaczego warto wziąć udział w naszym projekcie?

    • Blisko 80% uczestników poprzedniego projektu „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” zostało zatrudnionych po odbyciu 3-miesięcznych staży w wybranym przedsiębiorstwie;
    • Dzięki wsparciu pośrednika pracy i doradcy zawodowego w projekcie tworzymy indywidualny plan działania, który jest dostosowany do Twoich potrzeb;
    • Poszukujesz pracy, nie jesteś zadowolony/a z obecnej pracy, jesteś po urlopie macierzyńskim, a może straciłeś/aś pracę w wyniku sytuacji związanej z koronawiursem COVID-19? Nasz projekt wspiera Was w powrocie na rynek pracy!
    • Chciałbyś/abyś się przebranżowić i zdobyć doświadczenie? Nasz projekt to świetna szansa, żeby rozpocząć pracę w innej branży i zdobyć w niej doświadczenie!
    • Chciałbyś/abyś podnieść swoje kwalifikacje? W ramach projektu masz możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach grupowych, a także szkoleniach specjalistycznych związanych z Twoimi potrzebami i przyszłym miejscem pracy;
    • W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia (w tym szkolenia specjalistyczne), płatne stypendia szkoleniowe i stażowe, możliwość zatrudnienia subsydiowanego, wsparcie doradcy i pośrednika pracy .

    Do udziału w projekcie zapraszamy również przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem stażysty na okres 3 miesięcy w roku 2020/2021 lub zatrudnieniem subsydiowanym w ramach kosztów projektu.  Dodatkowo gwarantujemy refundację części miesięcznego wynagrodzenia Opiekuna stażu, pokrycia kosztów związanych z przyjęciem stażysty tj. szkolenie BHP, badania lekarskie i ubezpieczenie NNW. W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu: horyzonty@technopark.gliwice.pl

                       

   • TRWA NABÓR DO V GRUPY!
    ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA “FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH” WRAZ Z “
    OŚWIADCZENIEM OSOBY APLIKUJĄCEJ O UDZIAŁ W PROJEKCIE”.

    Zgodnie z regulaminem projektu informujemy, że pierwszeństwo podczas rekrutacji do grupy V mają osoby pracujące zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych i osoby ubogie pracujące, a także kandydaci z niskim wykształceniem.  

    Masz pytania – odezwij się do nas.

    Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie są dostępne jest w zakładce DOKUMENTY 

    zapraszamy do kontaktu: horyzonty@technopark.gliwice.pl/

    tel: 605 332 662 / 603 663 887

    Przed wizytą w biurze projektu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu potwierdzenia terminu.

    Do udziału w projekcie zapraszamy:

    Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) mieszkające na terenie Gliwic, Knurowa Pyskowic lub Zabrza i należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

    a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zwłaszcza znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

    – osoby w wieku 50 lat i więcej;

    – kobiety;

    – osoby długotrwale bezrobotne;

    – osoby o niskich kwalifikacjach;

    b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

    – osoby ubogie pracujące;

    – osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu).

    Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

     

   • Nazwa projektu: Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+

    Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego

    Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

    Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

    Lider projektu: Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o.

    Wartość projektu: 1 016 114,18 zł

    Dofinansowanie: 965 308,47

    Czas trwania: 2020-09-01 – 2022-02-28

    Celem projektu „Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+” jest wzrost aktywności zawodowej 55 osób ( w tym 33 kobiet i 22 mężczyzn) będących mieszkańcami Gliwic, Zabrza, Pyskowic i Knurowa, pozostających bez zatrudnienia i/lub poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych i  ubogich pracujących. W tym minimum 39 Osób bezrobotnych, 25 Osób o niskich kwalifikacjach, 6 Osób w wieku +50, 6 Osób biernych zawodowo, 6 Osób długotrwale bezrobotnych.

    Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

    – opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

    – indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,

    – pośrednictwo pracy na każdym etapie projektu,

    – warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia miękkie i specjalistyczne,

    –  płatny staż lub zatrudnienie subsydiowane.

    W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne: osoby powyżej 30-go roku życia (od dnia 30-tych urodzin), mieszkańcy Gliwic, Knurowa, Pyskowic i Zabrza, i należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

    a) osoby bezrobotne (lub bierne zawodowo), zwłaszcza znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

    – osoby w wieku 50 lat i więcej;

    – kobiety;

    – osoby długotrwale bezrobotne;

    – osoby o niskich kwalifikacjach;

    b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

    – osoby ubogie pracujące;

    – osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu)

    Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

     

   • Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. W przypadku chęci zgłoszenia się do projektu zachęcamy do kontaktu z Pracownikami Biura Projektu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem osoby aplikującej o udział w projekcie i dostarczenie dokumentów do biura projektu lub przesłanie go pocztą lub skanem na e-mail: horyzonty@technopark.gliwice.pl. Przed wizytą w biurze projektu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu potwierdzenia terminu.

    REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

    Zalacznik 1 – Formularz zgloszeniowy 

    Zalacznik 2 – Oswiadczenie osoby aplikujacej o udzial w projekcie

     

    Zalacznik 3 – Wykaz obszarow rewitalizacyjnych

    Osoby zamieszkujące obszar rewitalizacyjny otrzymują 1 dodatkowy punkt w procesie rekrutacji. Wykaz ten nie definiuje adresów, które należy zamieszkiwać aby wziąć udział w projekcie.

    Zalacznik 4 – Wzor zaswiadczenia o zatrudnieniu

    Zalacznik 5 – Oswiadczenie o posiadaniu statusu osoby dlugotrwale bezrobotnej

    Zalacznik 6 – Oswiadczenie osoby ubogiej pracujacej

     

    wzor druku US -7 –

    wzor druku US -7 – przyklad

    slownik glownych pojec

   •  

   • BIURO PROJEKTU:
    Park Naukowo-Technologiczny
    “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
    Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4

    horyzonty@technopark.gliwice.pl

    Przed wizytą w biurze projektu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu potwierdzenia terminu.

    KONTAKT:
    Joachim Łoś
    joachim.los@technopark.gliwice.pl
    tel. 605 332 662

    Lucyna Fila
    lucyna.fila@technopark.gliwice.pl
    tel.603 663 887

     

     

   • Po przesłaniu formularza skontaktuje się z Państwem pracownik Biura Projektów. 

    Imię i nazwisko(wymagane)

    Adres email (wymagane)

    telefon (wymagane)

    Dane osobowe kandydatów, uzyskane w procesie zgłoszenia do programu , są chronione i nieudostępniane na zewnątrz zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pozyskane dane są wykorzystywanie jedynie w procesie weryfikacji kandydatów i potwierdzenia ich możliwości wzięcia udziału w projekcie. Podstawą przetwarzania jest zatem art 6 ust 1 lit b. Administratorem danych jest Technopark Gliwice

   Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020

    

    

    

    

    

    

   Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach

   Projekt “Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach” jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   Przedmiotem projektu jest rozbudowa Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” poprzez budowę nowego modułu (Inkubatora Nowoczesnych Technologii) w celu zwiększenia potencjału dla transferu technologii i innowacyjności w regionie oraz rewitalizacja terenów przyległych do dotychczasowej infrastruktury. Projekt obejmuje również wyposażenie nowego obiektu oraz zakup niezbędnego sprzętu. W Inkubatorze zlokalizowanych zostanie ok. 15-20 firm z branży nowoczesnych techn. m.in. w obszarze IT/ICT, wirtualnej rzeczywistości, automatyki i robotyki czy medycyny. W ramach projektu przewidziano świadczenie 2 nowych usług – Living Lab w kierunku modeli biznesowych i Laboratorium przemysłu 4.0 ukierunkowanego na druk 3D.

   Okres realizacji projektu: 30/06/2020 r. – 31/12/2021 r.

   Całkowita wartość projektu: 8 123 672,49 zł

   Dofinansowanie: 5 067 574,96 zł

   Projekt “Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach” realizowany jest w ramach działania: 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji dla poddziałania: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i
   innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim.

   • O projekcie
   • Kontakt
   • Szczegóły
   • Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim jest usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu oraz zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez budowanie kompetencji oraz kreowanie marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Projekt zakłada kontynuację realizacji Procesu Przedsiębiorczego Odrywania mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą wpłynąć na aktualizację inteligentnych specjalizacji wskazanych w RIS WSL. W projekcie kontynuowane będą również działania mające na celu inicjowanie i wzmacnianie współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji poprzez identyfikację obszarów/tematów biznesowych, w ramach których możliwe byłoby wspólne działanie i realizacja nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych.

   • Katarzyna Kuboś
    katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
    tel. 782 182 207

   • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

    Działanie: 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji

    Poddziałanie: 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji

    Wartość projektu: 5 943 320,20 zł

    Dofinansowanie: 5 557 004,40 zł

    Czas trwania: 2019-06-01 – 2022-06-30

    Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

    Partnerzy projektu:

    1. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
    2. Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
    3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
    4. Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.
    5. Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego SP. z o.o.
    6. Politechnika Śląska
    7. Uniwersytet Śląski w Katowicach
    8. Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET
    9. Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych
    10. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
    11. SPIN-US Sp. z o.o.

   Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie

   Projekt “Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie” jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   Celem głównym projektu jest wygenerowanie usługi proinnowacyjnej mającej na celu przeprowadzanie w przedsiębiorstwach audytu innowacyjności, którego wynikiem będą rekomendację pozwalające na stworzenia planu wdrożenia innowacji w firmie. W ramach projektu zostanie opracowana metodologia usługi , która zostanie przetestowana na próbie 5 przedsiębiorstw.

   W wyniku realizowanego projektu do oferty Parku Naukowo – Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z. o.o. zostanie wprowadzona usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu innowacyjności w przedsiębiorstwie, której wynikiem będzie raport stanowiący plan wdrożenia innowacji.

   Okres realizacji projektu: 01/01/2020 r. – 30/06/2020 r.

   Projekt “Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie” w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   Biznesowe zastosowanie koncepcji Learning Factory w procesie rozwoju, ekspansji i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw

   • O PROJEKCIE
   • KONTAKT
   • Projekt “Biznesowe zastosowanie Learning Factory w procesie rozwoju, ekspansji i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach konkursu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” jest realizowane przez konsorcjum- składające się z :
    – Poznański Park Naukowy – Technologiczny (Lider projektu),
    – Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.,
    – Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
    – Apollogic Sp. z o.o.

    Projekt adresowany będzie do przedsiębiorstw, które w związku ze zmieniającymi się trendami w przemyśle będą zainteresowane rozwojem w zakresie transformacji cyfrowej.

    W ramach działań przewiduje się m.in.:
    • stworzenie nowoczesnego laboratorium – Living Lab-u w dziedzinie prototypowania z wykorzystaniem m.in. druku 3D,
    • spotkania i konferencje z tematyki technologii wchodzących w obszaru Przemysłu 4.0.,
    • analizę potencjału wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach,
    • szkolenia, warsztaty z zakresu Druku 3 D
    • doradztwo w zakresie analizy potencjału w obszarze wdrażania nowych technologii cyfrowych przez firmy,
    • kampanie informacyjną – promocyjną.

   • BIURO PROJEKTU:
    Park Naukowo-Technologiczny
    “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
    Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4
    KONTAKT:
    dih@technopark.gliwice.pl

    Projekt realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019 – 2021 p.n. „Przemysł 4.0”

   DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2018

   • AKTUALNOŚCI
   • O PROJEKCIE
   • REKRUTACJA
   • SZCZEGÓŁY
   • KONTAKT
   • Celem głównym projektu “Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” było utworzenie 14 miejsc pracy poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego.

    Wsparcie:
    – Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 324,14 zł.
    – Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
    – Wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy do 2 100,00 zł/miesiąc.

   • Zakończyła się rekrutacja do projektu !

    Informujemy, iż z dniem 13 listopada 2018 r. zakończył się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pt. „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”.

   • Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach.

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego
    Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
    Poddziałanie: 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT
    Lider Projektu: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY “TECHNOPARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    Partner Projektu: FUNDACJA NA RZECZ INTELIGENTNEGO ROZWOJU
    Wartość projektu: 995 262,45 zł
    Dofinansowanie: 963 226,22 zł
    Czas trwania: 2018-08-01 – 2020-03-31

   • BIURO PROJEKTU:
    Park Naukowo-Technologiczny
    “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
    Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4
    KONTAKT:
    dotacje@technopark.gliwice.pl

   Projekt „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.1 RPO WSL.

   Utworzenie farmy fotowoltaicznej

   • O projekcie
   • Kontakt
   • Szczegóły
   • Realizacja projektu Utworzenie farmy fotowoltaicznej ma na celu zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przez Park Naukowo-Technologicznego „Technopark” Sp. z o.o. w Gliwicach. Osiągnięcie powyższego możliwe będzie przez dwa kierunki działań – z jednej strony instalacja modułów fotowoltaicznych, z drugiej instalacja pomp ciepła powietrze-woda.

    Zastosowanie systemu modułów fotowoltaicznych ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez budynki Wnioskodawcy przy ul. Wincentego Pola 27 oraz Konarskiego 18c, czego skutkiem będzie ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Dodatkowo, w ramach projektu uruchomiona zostanie technologia centrali cieplnej służącej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach Wnioskodawcy, co będzie mogło zostać osiągnięte poprzez instalacje pomp ciepła powietrze-woda. Dla budynku:

    1. ul. Konarskiego 18C będzie to pompa ciepła w wersji split składająca się z dwóch jednostek: zewnętrznej i wewnętrznej.
    2. ul. Wincentego Pola 27 ciepła woda użytkowa zostanie zapewniona poprzez pompę ciepła w wersji z zintegrowanym

    zasobnikiem, tzw. termodynamiczny podgrzewacz wody, w wersji monoblok czyli jednej jednostki znajdującej się wewnątrz budynku.

    Bezpośrednie połączenie z Inwerterem PV pozwala wykorzystać energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną.

     

     

   •  

   • Tomasz Czyszpak
    tomasz.czyszpak@technopark.gliwice.pl
    tel. 32 335 85 09

   • Utworzenie farmy fotowoltaicznej

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

    Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

    Działanie: 1. Odnawialne źródła energii

    Poddziałanie: 1. Odnawialne źródła energii – ZIT

    Wartość projektu: 524 964,00 zł

    Dofinansowanie: 342 660,00 zł

    Czas trwania: 2018-01-01 – 2018-11-30

     

     

   Projekt „Utworzenie farmy fotowoltaicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

   Projekt stażowy Technoparku Gliwice dla studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej

   • O projekcie
   • Rekrutacja
   • Kontakt
   • Szczegóły
   • Głównym celem projektu “Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” było uzyskanie przez 68 osób w wieku 19-29 lat zamieszkujących woj. śląskie będących absolwentami/absolwentkami (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) lub studentami/studentkami studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej kwalifikacji po opuszczeniu programu. Cel  został osiągnięty poprzez zaoferowanie Uczestnikom m.in.:

    • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach z woj. śląskiego (wraz z otrzymaniem co miesięcznego wynagrodzenia stażowego),
    • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
    • wsparcie coacha,
    • udział w szkoleniach/warsztatach przystosowujących do odbycia stażu (wraz z otrzymaniem wynagrodzenia szkoleniowego),
    • podniesienie kompetencji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych (wraz z certyfikacją).

   • Rekrutacja do projektu została zamknięta.

    Masz pytania – zapraszamy do kontaktu: staze@technopark.gliwice.pl

   • staze@technopark.gliwice.pl

   • Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej

    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

    Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

    Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

    Wartość projektu: 940 429,90 zł

    Dofinansowanie: 892 823,96 zł

    Czas trwania: 2018-05-01 – 2019-12-31

   Projekt „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

   Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

   • O projekcie
   • Kontakt
   • Dokumenty
   • Szczegóły
   • Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych  zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 obszarami technologicznymi.

    W ramach projektu realizowane będą założenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania , który samorządy województw realizują w perspektywie 2014-2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Będzie to możliwe dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

    Projekt będzie skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich wiedzę o technologiach i trendach rynkowych, co w konsekwencji pozwoli na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności i innowacyjności zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. Działanie w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane będzie przede wszystkim na animowaniu współpracy poprzez m.in. analizę potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze B+R, zastosowanie modeli biznesowych i instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, określenie możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw, a także przygotowanie ich do włączenia się w sieci kooperacyjne i w łańcuchy gospodarki globalnej.

    Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie intensyfikacja i wzrost znaczenia współpracy sieciowej podmiotów poczwórnej helisy, jako głównych aktorów ekosystemu innowacji, mających największy wpływ na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu opartej o inteligentne specjalizacje.

   • Katarzyna Kuboś
    katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
    tel. 32 335 85 09, 782 182 207

   • Zapraszamy do lektury dokumentów:

    RAPORTY SPECJALISTYCZNE DLA OBSZARU TECHNOLOGICZNEGO:
    TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE

    Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030

    Zapraszamy również do lektury dokumentów zamieszczanych na stronie www.ris.slaskie.pl/

   • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

    Działanie: 1.3 Profesjonalizacja IOB

    Wartość projektu: 4 635 294,12 zł

    Dofinansowanie: 3 940 000,00 zł

    Czas trwania: 01.01.2016 r. – 31.03.2018 r.

    Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

    Partnerzy projektu:

    1. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
    2. Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
    3. Porozumienie 1: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi; Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej
    4. Porozumienie 2: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.;’ Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
    5. Porozumienie 3: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET; Instytut Metali Nieżelaznych; Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
    6. Porozumienie 4: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania; Instytut Metali Nieżelaznych

   Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   InnoWomEnt

   • O projekcie
   • Kontakt
   • Szczegóły
   • Międzynarodowy projekt „InnoWomEnt” ma na celu wymianę doświadczeń i przeniesienie dobrych praktyk z zakresu przedsiębiorczości kobiet z rynku Polskiego i Włoskiego na rynek Turecki. W ramach projektu studentki Uniwersytetu w Bursie odbędą 42-dniowe staże w firmach ulokowanych w Technoparku Gliwice oraz Inkubatorze w Turynie. Przeprowadzone również będę 2 warsztaty 5-dniowe dla studentek w Bursie na temat przedsiębiorczości, zaplanowany zostanie program nauczania przedsiębiorczości innowacyjnej, a także wydane zostaną 2 publikacje pt. „Experiences of the Innovative Women Entrepreneurs of the Future” oraz „A Roadmap to Successful Incubators”.

    Konsorcjum Projektu:
    – Bursa Teknik Universitesi – lider projektu
    – Societa per la gestione dell Incubatore D’Impresa del Politecnico SCPA
    – Politecnico di Torino
    – Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
    – Politechnika Śląska
    – KOSGEB-KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERI GELISTIRME VE DESTEKLEME IDARESI BASKANLIGI

   • Natalia Grabek

    natalia.grabek@technopark.gliwice.pl
    Tel. 32 335 85 03, 885 885 664

   •  

     

    Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

    Działanie: KA2 Partnerstwa Strategiczne, Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

    Całkowita wartość projektu: 178.325,00 euro

    Termin realizacji: 05.09.2016 – 04.09.2018

   Wsparcie efektywności kształcenia w III LO w Gliwicach

   • O projekcie
   • Szczegóły
   • Projekt “Wsparcie efektywności kształcenia w III Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Styczyńskiego w Gliwicach” realizowany jest w ramach poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego.

    Projekt zakłada poprawę efektywności kształcenia ogólnego liceum a głównym celem jest wzrost dostępu uczniów do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie/uczennice III LO w Gliwicach, którym udzielone zostanie wsparcie mające na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy w postaci m.in.: dodatkowych zajęć grupowych z matematyki, języka francuskiego, fizyki, chemii, biologii; zajęć poprawiających u uczniów kompetencje społeczne i kompetencje uczenia się z zakresu kreatywności, inicjatywności… Dodatkowo projekt wesprze nauczycieli szkoły organizując dla nich szkolenia z tematyki: Nowe techniki nauczania wykorzystujące narzędzia rozwijające kreatywność; Kurs umiejętności komputerowych dla nauczycieli do wykorzystania w pracy z uczniami (również w wersji zaawansowanej Excel i Word). Ostatnim elementem wsparcia będzie doposażenie szkoły w sprzęt TIK, oraz zestawy wraz z instruktażem eksperta: Elektrostatyka, magnetyzm, prąd elektryczny; Energia odnawialna, ogniwa słoneczne, kolektory, ogniwa paliwowe.

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Perygramu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

   • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

    Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności Kształcenia

    Wartość projektu: 364 406,25 zł

    Dofinansowanie: 327 965,62 zł

    Czas trwania: 01.09.2016 r. – 28.02.2018 r.

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Perygramu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

   Akcelerator Technologiczny Gliwice

   • O projekcie
   • Kontakt
   • Szczegóły
   • Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., powstały w ramach Technoparku Gliwice na mocy umowy z NCBiR prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Fundusz podda analizie około 300 pomysłów technologicznych, spośród których ostatecznie około 15 zostanie wspartych kapitałowo. Na etapie inwestycji przewidziane zostały takie działania, jak: wykonanie zgłoszenia patentowego, realizacja prac badawczo-rozwojowych związanych ze stworzeniem i testowaniem prototypu, wykonanie testowego produktu oraz weryfikacja rynków docelowych.

    www.akceleratorgliwice.pl

     

     

   • www.akceleratorgliwice.pl

    info@akceleratorgliwice.pl
    tel. 32 335 85 03

    Natalia Grabek
    natalia.grabek@akceleratorgliwice.pl

   • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

    Działanie: 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

    Poddziałanie: 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

    Całkowita wartość projektu: 30.000.000,00 PLN

    w tym:

    • Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 24 000.000,00PLN
    • Wkład własny Partnera Projektu: 6 000.000,00PLN

    Termin realizacji: 01.04.2015 r. – 31.03.2020 r.

     

     

     

     

     

    Projekt jest realizowany w ramach programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa).

   AFAST! Powiedz to

   • O projekcie
   • Kontakt
   •  

     

     

     

     

     

    “Afast – Powiedz To” to projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Salus Publica i Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie w ramach programu Innowacje Społeczne współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w okresie 01.04.2015 r. – 31.05.2017 r..

    Projekt zakładał stworzenie bezpłatnego rozwiązania informatycznego, będącego interaktywnym i wieloplatformowym serwisem internetowym wspomagającym rehabilitację osób cierpiących na afazję. Kluczową przewagą platformy jest dostępność zarówno pod względem finansowym, geograficznym i czasowym. Platforma jest dostępna dla każdego chorego i jest nastawiona na wspomaganie współpracy rehabilitowanego z logopedą, co przyspieszy okres rekonwalescencji. Dodatkowo umożliwia choremu wykonywanie skutecznych ćwiczeń w domu, które uwzględniają różne typy i stadia afazji. Wszystkie informacje, polecenia i elementy nawigacji programu są zaprezentowane na trzy sposoby – obrazkowo, słownie i głosowo. Pozwala to na polisensoryczne oddziaływanie na pacjenta, które skutkuje lepszą skutecznością rehabilitacji.

    Narzędzie wspomagające terapię można znaleźć na stronie www.afast.pl

    Informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.projekt.afast.pl

     

     

     

   • WWW.AFAST.PL

    www.projekt.afast.pl

     

    Magdalena Antos
    magdalena.antos@technopark.gliwice.pl
    tel. 32 335 85 13

   SETUP – Startupper Educational Training Path

   • O projekcie
   • Kontakt
   • Szczegóły
   •   

     

     

    Start-up Manager, Innovation Manager, Network Manager – a vocational training path on entrepreneurship to fill the gap between educational systems and labour market.

    Celem projektu jest  stworzenie innowacyjnego kursu szkoleniowego, który skutecznie rozwinie umiejętności przedsiębiorcze oraz dostarczy doświadczeń biznesowych uczestnikom projektu. 2-letni program treningowy przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy ukończyli szkołę średnią i  posiadają znajomość języka angielskiego. Dzięki platformie szkoleniowej uczestnicy kursu z Polski, Włoch i Portugalii będą mogli wymieniać się doświadczeniami i wiedzą zdobytymi podczas udziału w projekcie. Wizyty w przedsiębiorstwach w Polsce oraz 40-dniowe staże zagraniczne w krajach partnerskich pozwolą uczestnikom projektu zdobyć międzynarodowe praktyczne doświadczenia. Współpraca pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi i parkami naukowo-technologicznymi gwarantuje natychmiastowe praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, co powinno poprawić sytuację młodych ludzi na rynku pracy.

    Konsorcjum Projektu:

    Dedalo Onlus (Italy) – Leader of the project
    The ComoNExT Technological Science Park, Lomazzo (Italy)
    APECEF, Lisbon (Portugal)
    Asociatia “Aldo Moro”, Bucharest (Romania)
    St. Joseph Foundation, London (Great Britain)

   • Karolina Bieda

    karolina.bieda@technopark.gliwice.pl
    Tel. 32 335 85 00, 607 363 765

   • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

    Działanie: KA2 Partnerstwa Strategiczne, Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

    Całkowita wartość projektu: 449.544,00 euro

    Termin realizacji: 01.09.2015 – 31.08.2018

    

   Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades

   • O projekcie
   • Canva
   • Harmonogram
   • Rekrutacja
   • Kontakt

   •  

    Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. w partnerstwie z Politechniką Śląską i Bankiem Zachodnim WBK, Grupa Santander realizuje Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Metaprzedsięwzięcie 1: Akademia Śląska oraz Cel strategiczny 2.1: Współtworzenie sieci centrów kompetencji służącej rozwojowi inteligentnych rynków, skupiając się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczych pomysłów, aż do ich wdrożenia i komercjalizacji. Projekt „Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santrander Universidades” opiera się na wsparciu merytorycznym pojedynczych przedsięwzięć w obszarze inteligentnych rynków, współpracy międzynarodowej przy wykorzystaniu posiadanego doświadczenia, a także doskonalenie talentów dzięki szkoleniom specjalistycznym. Poprzez funkcjonowanie Obserwatorium Specjalistycznego przy Parku Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” możliwa jest obserwacja i analiza rozwoju inteligentnych rynków w wybranych specjalizacjach. W ramach przedmiotowego projektu Centrum Kompetencji przy „Technoparku Gliwice” będą poszukiwane i rozwijane najlepsze praktyki w zakresie modeli biznesowych dla innowacyjnych inicjatyw.

    W lipcu 2015 r. zakończyliśmy realizację pierwszej edycji projektu, której wynikiem była wizyta studyjna Laureatów w Dolinie Krzemowej oraz możliwość zaprezentowania się przed potencjalnymi inwestorami. Nagrodę główną, 40 000 zł na start i rozwój firmy otrzymał Laureat, Kamil. 3 kolejne osoby otrzymały zaproszenie do współpracy z funduszem zalążkowym, w ramach programu BRIdge Alfa, Akceleratorem Technologicznym Gliwice Sp. z o.o. Wyróżniliśmy także jednego z uczestników poprzez nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej przez 100h na realizację szkoleń.

    W marcu 2017 r. zakończyła się druga edycja projektu, której wynikiem była  wizyta studyjna Laureatów w Tel Aviv. W ciągu pobytu w Izraelu zwycięzcy odbyli szkolenie nt. pitchowania, prezentacji i one pager, spotkali się z mentorami, inwestorami i seryjnymi przedsiębiorcami, poznali case study startupów odnoszących sukcesy w Tel Awiwie i odwiedzili kilka przestrzeni coworkingowych, przy okazji poznając izraelskie programy akceleracyjne. Wyjazd był niewątpliwie intensywny dla uczestników, jednak takiej szansy nie dostaje się bez ciężkiej pracy!

    Rozpoczęcie trzeciej edycji projektu planowane jest w 2018 r.

    strona internetowa projekru: www.modelebiznesowe.pl

     

     

   • W CHWILI OBECNEJ W RAMACH PROJEKTU NIE ODBYWAJĄ SIĘ ŻADNE SZKOLENIA – PROSIMY O ŚLEDZENI NASZEJ STRONY.

   • W CHWILI OBECNEJ W RAMACH PROJEKTU NIE MA REKRUTACJI NA KOLEJNE SZKOLENIA – PROSIMY O ŚLEDZENI NASZEJ STRONY.

     

   • Katarzyna Kuboś

    katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
    Tel. 782 182 207

   Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie doradczo-finansowe w fazie preinkubacji rozwiązań innowacyjnych

   • O projekcie
   • Szczegóły
   • „Technopark Gliwice” od 2013 roku jest wspólnikiem w 6 podmiotach powołanych w wyniku realizacji projektu pt. „Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie doradczo-finansowe w fazie preinkubacji rozwiązań innowacyjnych”, finansowanego w ramach działania 3.1 PO IG. Spółki zostały zasilone środkami pieniężnym w kwocie do 800 tyś. złotych. Wszystkie pomysły oparte są na rozwiązaniach technologicznych o wysokim potencjale biznesowym i wywodzą się ze środowiska nauki. Powołane do życia spółki funkcjonują w branżach: IT, biomateriałów, nanomateriałów, oraz petrochemii i ochrony środowiska. Ideą wsparcia w ramach prowadzonego programu było uzyskanie wysokiej stopy zwrotu w okresie 3-5 lat i reinwestowanie odzyskanego
    i powiększonego kapitału. Nasze spółki mają swoje siedziby na terenie Technoparku Gliwice, ale również pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Technicznych Zakładów Naukowych, czy Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

     

     

     

   • Bioseco sp. z o.o.

    Bioseco spółką działającą na pograniczu nowych technologii informatycznych, elektronicznych oraz ochrony środowiska. Zespół Bioseco stworzył innowacyjny na skalę światową Multirejestrator®, urządzenie pozwalające na monitorowanie zdarzeń przyrodniczych. Urządzenie wspomaga rozwój wszelkich dużych inwestycji pod kątem monitorowania środowiska dostarczając miarodajne i wiarygodne dane. Urządzenie jest skierowane do dużych inwestorów, firm badawczych, instytucji naukowych, uniwersytetów i placówek naukowych jak i prywatnych badaczy.

    www.bioseco.com

     

    ITP-System Sp. z o.o.  jest przedsięwzięciem o innowacyjnym profilu działalności w zakresie produkcji polimerowych nanokompozytów grzejnych, wyrobów z funkcją grzejną, komponentów i nanokomponentów do mas surowcowych z zastosowaniem funkcji ochrony mikrobiologicznej, termoizolacyjnej i hydrofobowej – zabezpieczającej przed penetracją wody. Przedsiębiorstwo oparte jest o własną wiedzę naukową i technologiczną w zakresie wytwarzania nanomateriałów oraz nanokompozytów i ich zastosowanie-transfer wprost do produktów użytkowych.

    www.itp-system.pl

    Cautela Technology Sp. z o.o.

    Firma zajmuje się produkcją innowacyjnych dysków SSD o bardzo wysokim poziomie fizycznej ochrony danych.
    Bezpieczeństwo wynikać będzie z możliwości „niszczenia danych na żądanie” za pośrednictwem m.in.: sieci GSM i rozwiąże problem ochrony niezabezpieczonych danych przechowywanych na laptopach, netbookach i innych nośnikach danych w momencie ich zgubienia lub kradzieży.

     

     

    

   Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach

   • Broszura podsumowująca projekt
   • Szczegóły projektu
   • Oferta
   • Oddaję w Państwa ręce publikację będącą podsumowaniem projektu „Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowa­cji w przedsiębiorstwach”. Był on realizowany od 2011 do 2014 roku przez Park Naukowo-Technologiczny „Techno­park Gliwice” w ścisłej współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Ada­ma Mickiewicza. Celem projektu było przygotowanie nowej, proinnowacyjnej usługi doradczej, która miała odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstw aspirujących do grona firm in­nowacyjnych.

    Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają, że innowacja nie może być utożsamiana tylko z wprowadzeniem na rynek no­wego towaru lub usługi czy nawet jego znaczącego ulepsze­nia. Przewag konkurencyjnych poszukują już na poziomie komunikacji wewnętrznej czy zarządzania wiedzą i informa­cją. Niekonwencjonalne sposoby dotarcia do klienta, zmiany organizacji firmy czy sposobu porozumiewania są postrzega­ne przez pryzmat innowacji niemal wyłącznie w korporacjach i start-upach. W przygotowanej przez nas metodzie przykłada się szczególną wagę do kwestii kultury organizacyjnej i okre­ślenia specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa w aspekcie zarządczym. Postanowiliśmy skupić się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem na różnych poziomach. Takie po­dejście wynikało z tego, że zaobserwowaliśmy dominujący wpływ aspektu technologicznego w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej MŚP w Polsce, z pominięciem niezwykle waż­nych czynników w zakresie tzw. kompetencji miękkich.

    Tworząc specyfikację projektu, zaplanowaliśmy zarówno utworzenie niezbędnych mechanizmów audytu, jak i szerokie testowanie stworzonego narzędzia. Formą, nad którą toczyły się wzmożone prace, był schemat audytu połączony z sesja­mi interakcyjnymi (facylitacyjnymi). Miała ona z jednej strony pozwolić na zebranie niezbędnych informacji z zakresu za­rządzania i funkcjonowania firmy, a z drugiej poprzez sesje poprawiać wewnętrzne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w aspekcie komunikacyjnym i zarządczym. W publikacji za­warliśmy informacje na temat schematu prowadzenia audytu innowacyjności, jego rozszerzenia o elementy audytu techno­logicznego oraz rozbudowanej usługi sesji facylitacyjnej.

    Publikacja została przygotowana dla instytucji otoczenia biz­nesu, takich jak inkubatory i parki technologiczne, w celu po­pularyzacji wypracowanej metody wsparcia przedsiębiorstw innowacyjnych. Liczymy jednak, że jej odbiorcami będą rów­nież przedsiębiorstwa zorientowane na rozwój poprzez świa­dome i planowe podnoszenie kompetencji zespołów i kadry zarządzającej. Zawarliśmy w niej bowiem zarówno opis za­stosowanych metod przygotowany przez zaangażowanych w projekt specjalistów, jak i zbiorcze zestawienia danych mające przybliżyć Państwu statystyczny obraz badanych cech przedsiębiorstw. Korzyści płynące z opracowanej me­tody oddają wnioski przedstawicieli przedsiębiorstw biorą­cych udział w projekcie, a także spostrzeżenia konsultantów. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zaprezentowanie meryto­rycznego charakteru prowadzonego audytu, oraz informacji zwrotnej uzyskanej w raportach sporządzanych na rzecz każ­dej z badanych firm.

    Liczę, iż warstwa merytoryczna publikacji oraz konferencji kończącej projekt, w ramach której publikacja będzie kolpor­towana, zachęci Państwa do skorzystania z wypracowanego dorobku naszych zespołów i oferowanych przez nas usług.

    Jacek Kotra
    menedżer projektu
    dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” sp. z o.o.

    analiza_poziomu_kreatywnosci_broszura

   • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”

    Działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

    Wartość projektu: 3 879 793,20 zł

    Dofinansowanie: 3 879 793,20 zł

    Lider projektu: Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

    Partner projektuFundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

     

   • Zapraszamy do skorzystania z usługi Audyt innowacyjności i sesji facylitacyjnej, które znajdują się w ofercie partnerów projektu:

    Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

    AUDYT INNOWACYJNOŚCI

    SESJA FACYLITACYJNA

    Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

    SESJA FACYLITACYJNA