Newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami – zapisz się do newsletter’a!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Zapisanie się do newsletter’a jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe są chronione i nieudostępniane na zewnątrz zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pozyskane dane są wykorzystywanie jedynie celem wysłania informacji o aktualnych inicjatywach Parku Naukowo – Technologicznego “Technopark Gliwice” Sp. z o.o. Podstawą przetwarzania jest zatem art. 6 ust 1 lit b. Administratorem danych jest Technopark Gliwice

  Polityka prywatności – RODO

  Webinarium Druk 3D

  1

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, w celu i zakresie niezbędnym do udziału w wydarzeniu Zastosowanie druku 3D w przemyśle organizowanym w ramach projektu “Biznesowe zastosowanie koncepcji Learning Faktory w procesie rozwoju, ekspansji i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach konkursu “Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, w imieniu, którego działa prof. dr hab. inż. Jan Kosmol – Prezes Zarządu, jako Administrator danych osobowych, informują Pana/Panią, iż: podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniu w charakterze Uczestnika/czki; posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia ochronie danych; dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia.

  2

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Szanowni Państwo,
  zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  Informujemy, że:

  1. W związku z organizacją webinarium “Druk 3D” administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 18c.
  O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Administrator będzie decydował poprzez uzgodnienia. Administrator posiada odpowiednie wewnętrzne polityki przetwarzania danych osobowych, zgodne z RODO.
  Administrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez Administratora w związku z administrowaniem tymi danymi.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z konferencją Druk 3D .
  3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
  -osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  -przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
  7. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  8. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem Administratora, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, Administrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie Administratorowi.
  9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w zakresie realizacji działań związanych
  z webinarium Druk 3D .
  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
  12. Administrator wobec osób trzecich będzie ponosić solidarną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych.
  13. Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora:
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203000

  Start It Up XI

  1
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, w celu i zakresie niezbędnym do udziału w wydarzeniu Start It Up organizowanym w ramach projektu “Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.1. Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, w imieniu, którego działa prof. dr hab. inż. Jan Kosmol – Prezes Zarządu, jako Administrator danych osobowych, informują Pana/Panią, iż: podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniu w charakterze Uczestnika/czki; posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia ochronie danych; dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia.

  2
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., z siedzibą   w Gliwicach, przy ulicy: Konarskiego 18c oraz Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o  z siedzibą w Gliwicach przy ulicy: Konarskiego 18c, moich danych osobowych w celach marketingowych, związanych  z działalnością Akceleratora Technologicznego Gliwice Sp. z o.o. oraz Parku Naukowo-Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE sp. z o.o.”. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji promocyjnych związanych z działalnością Akceleratora Technologicznego Gliwice oraz Parku Naukowo-Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE”.

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Szanowni Państwo,
  zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  Informujemy, że:

  1. W związku ze wspólną organizacją konferencji pn. “Start-It-Up” Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  • Akcelerator Technologiczny Gliwice ASI Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c
  • oraz Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 18c.
  O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Współadministratorzy będą wspólnie decydowali poprzez wspólne uzgodnienia. Dodatkowo każdy z Współadministratorów posiada odpowiednie wewnętrzne polityki przetwarzania danych osobowych, zgodne z RODO.
  Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z konferencją Start-It-Up.
  3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
  -osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  -przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego każdego ze Współadministratorów, wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
  7. Współadministratorzy nie będą przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  8. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem Współadministratora, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, Współadministrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie drugiemu Współadministratorów
  9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w zakresie realizacji działań związanych
  z konferencją Start-It-Up.
  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
  12. Współadministratorzy wobec osób trzecich będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych.
  13. Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Współadministratorów:
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203000

  3

  Zgoda na nagrywanie wizerunku

  W czasie wydarzenia Park Naukowo – Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o. będzie prowadził spotkanie online, które zostanie nagrane w celach dokumentacyjnych.

  Oświadczam, że wyrażam nieodpłatnie zgodę Parku Naukowo – Technologicznemu “Technopark Gliwice” Sp. z o.o. na nagrywanie (zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) mojego wizerunku zawartego w ww. materiałach.

  Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie.

  Konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”

  Zgoda 1

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, w celu i zakresie niezbędnym do udziału w Konsultacjach społecznych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, w imieniu, którego działa prof. dr hab. inż. Jan Kosmol – Prezes Zarządu, jako Administrator danych osobowych, informują Pana/Panią, iż: podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniu w charakterze Uczestnika/czki; posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia ochronie danych; dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia.

  Zgoda 2

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Szanowni Państwo,
  zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  Informujemy, że:

  1. W związku z organizacją Konsultacji społecznych administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 18c.
  O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Administrator będzie decydował poprzez uzgodnienia. Administrator posiada odpowiednie wewnętrzne polityki przetwarzania danych osobowych, zgodne z RODO.
  Administrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez Administratora w związku z administrowaniem tymi danymi.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z Konsultacjami społecznymi.
  3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
  -osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  -przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
  7. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  8. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem Administratora, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, Administrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie Administratorowi.
  9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w zakresie realizacji działań związanych
  z konsultacjami społecznymi.
  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
  12. Administrator wobec osób trzecich będzie ponosić solidarną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych.
  13. Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora:
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203000

  Zgoda 3

  Zgoda na nagrywanie wizerunku

  W czasie konsultacji społecznych Projektu “Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Sląskiego 2030” ogłaszanych przez Zarząd Województwa Śląskiego, Park Naukowo – Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o. będzie prowadził spotkanie online, które zostanie nagrane w celach dokumentacyjnych.

  Oświadczam, że wyrażam nieodpłatnie zgodę Parku Naukowo – Technologicznemu “Technopark Gliwice” Sp. z o.o. na nagrywanie (zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) mojego wizerunku zawartego w ww. materiałach.

  Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie.

  Zastosowanie druku 3D w przemyśle

  Zgoda 1

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, w celu i zakresie niezbędnym do udziału w wydarzeniu Zastosowanie druku 3D w przemyśle organizowanym w ramach projektu “Biznesowe zastosowanie koncepcji Learning Faktory w procesie rozwoju, ekspansji i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach konkursu “Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, w imieniu, którego działa prof. dr hab. inż. Jan Kosmol – Prezes Zarządu, jako Administrator danych osobowych, informują Pana/Panią, iż: podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniu w charakterze Uczestnika/czki; posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia ochronie danych; dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia.

  Zgoda 2

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Szanowni Państwo,
  zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  Informujemy, że:

  1. W związku z organizacją webinarium “Zastosowanie druku 3D w przemyśle” administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 18c.
  O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Administrator będzie decydował poprzez uzgodnienia. Administrator posiada odpowiednie wewnętrzne polityki przetwarzania danych osobowych, zgodne z RODO.
  Administrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez Administratora w związku z administrowaniem tymi danymi.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z konferencją Zastosowanie druku 3D w przemyśle.
  3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
  -osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  -przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
  7. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  8. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem Administratora, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, Administrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie Administratorowi.
  9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w zakresie realizacji działań związanych
  z webinarium Zastosowanie druku 3D w przemyśle .
  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
  12. Administrator wobec osób trzecich będzie ponosić solidarną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych.
  13. Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora:
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203000

  Start It Up X

  Zgoda nr 1
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, w celu i zakresie niezbędnym do udziału w wydarzeniu Start It Up organizowanym w ramach projektu “Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.1. Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, w imieniu, którego działa prof. dr hab. inż. Jan Kosmol – Prezes Zarządu, jako Administrator danych osobowych, informują Pana/Panią, iż: podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniu w charakterze Uczestnika/czki; posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia ochronie danych; dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia.

  Zgoda 2
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., z siedzibą   w Gliwicach, przy ulicy: Konarskiego 18c oraz Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o  z siedzibą w Gliwicach przy ulicy: Konarskiego 18c, moich danych osobowych w celach marketingowych, związanych  z działalnością Akceleratora Technologicznego Gliwice Sp. z o.o. oraz Parku Naukowo-Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE sp. z o.o.”. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji promocyjnych związanych z działalnością Akceleratora Technologicznego Gliwice oraz Parku Naukowo-Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE”.

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Szanowni Państwo,
  zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  Informujemy, że:

  1. W związku ze wspólną organizacją konferencji pn. “Start-It-Up” Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  • Akcelerator Technologiczny Gliwice ASI Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c
  • oraz Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 18c.
  O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Współadministratorzy będą wspólnie decydowali poprzez wspólne uzgodnienia. Dodatkowo każdy z Współadministratorów posiada odpowiednie wewnętrzne polityki przetwarzania danych osobowych, zgodne z RODO.
  Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z konferencją Start-It-Up.
  3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
  -osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  -przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego każdego ze Współadministratorów, wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
  7. Współadministratorzy nie będą przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  8. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem Współadministratora, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, Współadministrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie drugiemu Współadministratorów
  9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w zakresie realizacji działań związanych
  z konferencją Start-It-Up.
  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
  12. Współadministratorzy wobec osób trzecich będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych.
  13. Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Współadministratorów:
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203000

  Nasza spółka Cypherdog Security z niezwykłym rozwiązaniem z zakresu bezpieczeństwa danych i komunikacji

  Cały świat zastanawia się, jak – w dobie wciąż rozwijającej się cyfryzacji – zabezpieczać dane oraz sprawić, by elektroniczna komunikacja była naprawdę bezpieczna. Tymczasem nasi specjaliści już to wiedzą! Ich rozwiązanie działa i już jest dostępne na rynku. Zapraszamy do lektury artykułu na www.money.pl!

  Więcej informacji na temat spółki Cypherdog na stronie: https://www.cypher.dog/pl/

  Sukcesy naszych spółek-HT Guard!

  Spółka HT Guard, w którą zainwestował działający w ramach Technoparku  Fundusz Akcelerator Technologiczny Gliwice wprowadza na rynek rewolucyjne rozwiązanie dla sektora obronności.

  Innowacyjność polega na stworzeniu niezwykle trwałego i lekkiego materiału, który wesprze nie tylko żołnierzy na polu walki, ale również będzie służył ochronie najważniejszych osób w państwie. Sprawdzi się również jako pancerz ważnych budynków i pojazdów specjalnego przeznaczenia. Zapraszamy serdecznie do lektury artykułu na www.money.pl

  HT Guard

  Zapytanie nr 22/1.2.1/STAŻE/2019

  Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp.z  o.o. w związku z realizacją projektu dla Uczestników gr 6 projektu „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do dnia 23.10.2019 r. Szczegóły zapytania dostępne są na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1212131

  Projekt „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiejjest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  2019.02.26 Efektywna współpraca biznesu z nauką.

  Przedwczoraj w stolicy odbyła się Konferencja, której głównym tematem była współpraca środowisk biznesowych i akademickich w świetle dwóch bardzo ważnych dokumentów – Konstytucji dla Biznesu oraz Konstytucji dla Nauki. W wydarzeniu udział wzięło wielu wybitnych ekspertów min. prof. Arkadiusz Mężyk, prof. Jan Szmidt,dr hab. Sebastian Skuza, prof. Michael D. Lepech. Technopark reprezentowany przez Dyrektora Jacka Kotre, mógł zaprezentować się i podzielić doświadczeniami podczas panelu na temat “Jakie są najlepsze ścieżki komercjalizacji wiedzy, wyników badań naukowych i rozwoju innowacji? Akceleratory współpracy, Success stories komercjalizacji wyników B+R+I .”

  Zdj. zapożyczone ze strony www.pfag.pl

  Walentynkowe Spotkanie Przy Kawie

  Za Nami kolejne Spotkanie przy Kawie organizowane cyklicznie w Technoparku Gliwice.

  Tym razem poruszono tematy:

  1. Jak otrzymać dotacje unijne dla Firm?

  2. Kampania rekrutacyjna na lokalnym rynku-jak narzędzia online wspierają budowanie wizerunku pracodawcy?

  3. Personalizacja w marketingu: czyli jak sprzedawać bez sprzedawania?

  Wszystkim przybyłym dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie

  Spotkanie networkingowe Lokatorów Technoparku

  W czwartek 17 stycznia 2019r. odbyło się coroczne spotkanie networkingowe firm związanych z naszym Parkiem. Celem wydarzenia było podsumowanie minionego roku, prezentacja planowanych na 2019 rok działań, ale przede wszystkim była to świetna okazja do wymiany doświadczeń i zaprezentowania profili przedsiębiorstw, które w minionym roku dołączyły do grona parkowej społeczności.

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

  Technopark wraz z Lokatorami wspomagają akcje “Szlachetna Paczka”

  Aby corocznej tradycji stało się zadość i w tym roku TECHNOPARK wraz z Lokatorami dołączył do akcji Szlachetna PACZKA.
  Przekazywanie paczek okazało się bardzo emocjonujące i nie obyło się bez łez wzruszenia zarówno ze strony darczyńców jak i obdarowanych.
  Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wraz z nami postanowili podarować komuś lepsze święta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Punkt zbiórki SKUP KULTURY w Technoparku Gliwice

  Kolejny rok punkt zbiórki Skupu Kultury w Parku Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice”
   
  Do 15 czerwca w Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” w wyznaczonych miejscach (BUDYNEK 1 ul. Konarskiego 18C – pudełko przy portierni, sekretariat oraz pokój 0-4, BUDYNEK 2 ul. Wincentego Pola 27 – hol przy kanapie) można zostawi książki, komiksy, pyty CD, winyle, kasety, filmy DVD, gry planszowe, rękodzieło.
   
  Skup Kultury to projekt składający się z dwóch etapów. Pierwszy to zbiórka dzieł kultury, uczestniczą w niej mieszkańcy Gliwic i okolic, lokalne organizacje i firmy, a także biblioteka. Druga część to wielki finał, który odbędzie się 24 czerwca na gliwickim rynku. Wówczas będzie można nabyć zebrane dzieła kultury za dowolną, zaproponowaną przez siebie kwotę. Zebrane pieniądze zostaną przekazane do Stowarzyszenie “Cała Naprzód”.
   
  Zapraszamy do wzięcia udziału w inicjatywie!

  Kolejne spotkanie networkingowe za nami!

  W czwartek 15 lutego 2018r. w „Technoparku Gliwice”  odbyło się kolejne spotkanie networkingowe firm związanych z Parkiem Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice.

  Celem wydarzenia było podsumowanie minionego roku, prezentacja planowanych na 2018 rok działań, ale przede wszystkim była to świetna okazja do wymiany doświadczeń i zaprezentowania profili przedsiębiorców, którzy w minionym roku dołączyli do grona parkowej społeczności.

  Jak co roku, spotkanie rozpoczął Prezes Parku prof. Jan Kosmol, który zaprezentował najważniejsze wydarzenia i inicjatywy minionego roku. Następnie Dyrektor Parku Jacek Kotra przypomniał zakres oferty skierowanej do pomysłodawców i przedsiębiorców, a także po krótce omówił aktualnie realizowane oraz planowane przedsięwzięcia, w  tym m.in.:

  Podczas tegorocznego spotkania, zgodnie z tradycją, wręczone zostały statuetki dla wyróżniających się firm w następujących kategoriach: „FIRMA ROKU 2017” oraz „PARTNER ROKU 2017”. Statuetka z pierwszej kategorii trafiła do spółki ITP-SYSTEM Sp. z o.o., natomiast EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. została uznana za „PARTNERA ROKU 2017”. Raz jeszcze gratulujemy!

  Istotnym elementem spotkania były wystąpienia przedstawicieli nowych firm zrzeszonych z Parkiem, którzy w ciągu kilkuminutowych prezentacji przedstawili swoją działalność:

  O szczegółach swoich działalności przedstawiciele firm rozmawiali podczas networkingu, który był kolejnym punktem spotkania. Przedsiębiorcy wymieniali się doświadczeniem,  rozmawiając o nowych pomysłach i możliwościach współpracy.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.

  Warto wspomnieć, że obecnie w Parku ulokowanych jest 80 firm (firmy wynajmujące własne lokale, korzystające ze strefy coworkingowej, a także z adresu w ramach wirtualnego biura).

  Raz jeszcze dziękujemy za udział w naszym wydarzeniu i życzymy Państwu realizacji wyznaczonych celów oraz dalszych sukcesów przy wsparciu naszego Parku!

  Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach!

  Spotkanie informacyjne – prelekcja pt.: „Na rybę z nożem?” czyli o strategiach docierania do pierwszych klientów

  Zapraszamy do składania ofert na usługę cateringową.

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prelekcji pt.: „Na rybę z nożem?” czyli o strategiach docierania do pierwszych klientów podczas Spotkania informacyjnego w ramach “Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  zapytanie_1-SROSwPPO-2017_prelekcja

  zalacznik_nr_1-zapytanie_1-SROSwPPO-2017_prelekcja

   

  Wolne pomieszczenie dla przedsiębiorców w Inkubatorze Technologicznym!

  Szukasz dobrej lokalizacji dla swojej firmy?

  Chcesz prowadzić działalność wśród nowoczesnych firm technologicznych i otrzymać możliwość korzystania z dodatkowych usług doradczych specjalistów Technoparku Gliwice?

  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

  Aktualnie dysponujemy jednym wolnym pomieszczeniem pod wynajem o powierzchni 30m2, które będzie dostępne od 1.08.2017r.

  Poniżej znajdziesz więcej informacji oraz dane kontaktowe:

  https://www.olx.pl/oferta/pomieszczenie-biurowe-budynek-w-miasteczku-akademickim-politechniki-CID3-IDnhL4K.html