REGULAMIN PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO
W “TECHNOPARKU GLIWICE”
Zatwierdzony przez Prezesa Parku Naukowo-Technologicznego “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

Park naukowo-technologiczny zwany dalej PNT, w jest wyodrebnioną lokalowo częscią “Technoparku Gliwice”, z którego na komercyjnych warunkach mogą korzystać innowacyjne firmy technologiczne. W Parku mogą przebywać i korzystać z jego usług te firmy, które podpisały z “Technoparkiem Gliwice” umowę o wydzierżawieniu lokali użytkowych. Parkiem zarządza Dyrektor “Technoparku Gliwice”, który decyduje o wszystkich sprawach, zwłaszcza nie wymienionych w niniejszym regulaminie.

Zasady przyjmowania (naboru) firm technologicznych do PNT

  • Do PNT przyjmowane są firmy technologiczne które zdaniem kierownictwa “Technoparku Gliwice” reprezentują poziom technologiczny nazywany “High-Tech” i których pobyt w PNT służy realizacji podstawowych funkcji parku naukowo technologicznego.
  • Do PNT przyjmowane są firmy technologiczne z którymi podpisana została umowa o wydzierżawieniu lokali użytkowych.
  • Do PNT przyjmowane są firmy technologiczne wyłącznie na warunkach komercyjnych.

Oferta usług dla firm technologicznych w PNT

   • Dzierżawa lokalu biurowego lub warsztatowego,
   • Podstawowe media (energia elektryczna, ogrzewanie, klimatyzacja),
   • Udostępnienie sieci internetowej,
   • Udostępnienie poczty (konta) internetowego,
   • Udostępnienie linii telefonicznej (gniazdka, aparaty telefoniczne),
   • Udostępnienie standardowego sprzetu informatycznego (komputer klasy PC, monitora),
   • Udostępnienie standardowego oprogramowania komputerowego (system operacyjny Windows, pakiet Office, oprogramowanie antywirusowe),
   • Usługi biurowe (korespondencja, kserograf, goniec, itp.)
   • Usługi księgowe ogólne (prowadzenie ksiąg, rozliczenia ZUS, rozliczenia podatkowe),
   • Udostępnianie strony internetowej “Technoparku Gliwice” w celach promocyjnych Beneficjenta PNT,
   • Doradztwo i pomoc w działaniach promocyjnych Beneficjenta PNT,
   • Udział w szkoleniach,
   • Doradztwo prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe i inne,
   • Udostępnianie specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
   • Dostęp do specjalizowanych laboratoriów w “Technoparku Gliwice”,
   • Doradztwo i pomoc w ubieganiu się o środki finansowe w ramach projektów europejskich, sponsoringu, instytucji finansowych,
   • Parking samochodowy,
   • Udostępnianie sali konferencyjnej,
   • Udostępnianie sali spotkań biznesowych,

Udostępnianie sprzętu audio-wizualnego,

  • Udostępnianie powierzchni wspólnej, np. w celach wystawowych, promocyjnych, itp,

 

   W PNT obowiązują ceny na wszystkie usługi, zgodne z cennikiem usług w “Technoparku Gliwice”

Zasady przebywania i korzystania z infrastruktury parku naukowo technologicznego

  • Przejecie do użytkowania lokali, ich wyposażenia, sprzętu informatycznego, pilota parkingu, identyfikatora, klucza dostępu do lokalu i innych odbywa się za pomocą Protokołu przekazania/odbioru, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji dzierżawnej.
  • Kaucja dzierżawna wynosi trzykrotność miesięcznego czynszu za lokal1 + trzykrotność zryczałtowanej stawki za media.
  • Przebywanie na terenie “Technoparku Gliwice” wymaga posiadania imiennego, widocznego identyfikatora, który jest równocześnie kluczem do swojego lokalu,
  • Z parkingu samochodowego może korzystać Beneficjent dysponujący pilotem sterującym (pilot sterujący może otrzymać Beneficjent który zawarł stosowna umowę z “Technoparkiem Gliwice”),
  • Pilota sterującego wjazdem na parking nie można przekazać osobie trzeciej.
  • Wprowadzenie na teren “Technoparku Gliwice” osoby trzeciej wymaga zarejestrowania tego faktu w recepcji i pobrania identyfikatora “Gość” Beneficjent PNT ma prawo korzystania z ogólnie dostępnych urządzeń, pomieszczeń i wyposażenia, zgodnie z regulaminem każdego urządzenia czy wyposażenia.
  • Beneficjent PNT ma prawo przebywania w swoim lokalu i miejscach ogólnie dostępnych,
  • Zabronione jest nieuprawnione, samodzielne przebywanie w innych lokalach bez zgody i wiedzy użytkownika tego lokalu.
  • Beneficjent PNT jest zobowiązany do zachowania czystości i porządku w lokalach, które oddano Mu do użytkowania oraz w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Zasady opuszczania (wychodzenia) parku naukowo-technologicznego

  • Okres przebywania w PNT jest określony w umowie o wydzierżawieniu lokali użytkowych.
  • Rozwiązanie umowy o wydzierżawieniu lokali użytkowych przed upływem terminu zapisanego w umowie jest możliwe za 3-miesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.
  • Opuszczenie (wyjście) PNT wymaga złożenia Protokołu przekazania/odbioru (tego samego dokumentu, który został złożony w dniu przyjęcia do PNT), w którym wyspecyfikowane są wszystkie usługi, z których Beneficjent jest zobowiązany się rozliczyć. Wymaga to uzyskania pisemnego potwierdzenia rozliczenia się z każdej usługi przez osoby wymienione w Protokole.
  • Opuszczenie (wyjście) PNT w terminie umownym lub za wypowiedzeniem umowy wymaga spełnienia warunków umowy, a w szczególności zwrotu udostępnionych lokali i wyposażenia w stanie technicznym, odpowiadającym stanowi w dniu przejęcia do użytkowania i zapłaceniu wszystkich należności.
  • Zwrot kaucji dzierżawnej nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu kompletnie wypełnionegoProtokołu przekazania/odbioru.

 

   1)

Dotyczy umów z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Dla umów z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia kaucja dzierżawna jest w wysokości dwumiesięcznego czynszu za lokal5