REGULAMIN INKUBATORA W “TECHNOPARKU GLIWICE”
Zatwierdzony przez Prezesa Parku Naukowo-Technologicznego “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

Inkubator jest wyodrebnioną lokalowo częscią “Technoparku Gliwice”, z którego na preferencyjnych warunkach mogą korzystać nowopowstałe innowacyjne firmy technologiczne. W inkubatorze mogą przebywać i korzystać z jego usług te firmy, które przeszły pomyślnie procedurę przyjmowania do inkubatora lub proces preinkubacji i które podpisały z “Technoparkiem Gliwice” umowę o udzieleniu pomocy.

Inkubatorem zarządza Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego “Technoparku Gliwice” Sp. z o.o., który decyduje o wszystkich sprawach, zwłaszcza nie wymienionych w niniejszym regulaminie.

Regulamin Inkubatora zawiera następujące zasady

  • Zasady przyjmowania (naboru) nowopowstających innowacyjnych firmy technologicznych do Inkubatora,
  • Oferta pomocy dla nowopowstających innowacyjnych firm technologicznych,
  • Zasady przebywania i korzystania z infrastruktury Inkubatora i Parku Naukowo-Technologicznego,
  • Zasady opuszczania (wychodzenia) z Inkubatora.

Zasady przyjmowania (naboru) nowopowstajacych innowacyjnych firm technologicznych do Inkubatora

  • Wstepne zgłoszenie do Inkubatora za posrednictwem procedury zamieszczonej na http://www.technopark.gliwice.pl,
  • Pozytywna opinia wstepnego zgłoszenia przez dwóch niezależnych opiniodawców, powołanych przez “Technopark Gliwice”,
  • Opracowanie biznes-planu przedsięwzięcia,
  • Pozytywna ocena biznes-planu przedsiewziecia przez Zespół ds. naboru do Inkubatora,
  • Ocena zakresu możliwego wsparcia przedsięwziecia przez kierownictwo “Technoparku Gliwice”,
  • Decyzja o przyjeciu do Inkubatora,
  • Negocjacje dotyczace zakresu pomocy i tresci umowy,
  • Podpisanie umowy o udzielenie pomocy.

Oferta usług dla nowopowstających innowacyjnych firm technologicznych w Inkubatorze

   • Najem lokalu biurowego lub warsztatowego,
   • Podstawowe media (energia elektryczna, ogrzewanie, klimatyzacja),
   • Udostępnienie sieci internetowej,
   • Udostępnienie poczty (konta) internetowego,
   • Udostępnienie linii telefonicznej (gniazdka, aparaty telefoniczne),
   • Udostępnienie standardowego sprzetu informatycznego (komputer klasy PC, monitora),
   • Udostępnienie standardowego oprogramowania komputerowego (system operacyjny Windows, pakiet Office, oprogramowanie antywirusowe),
   • Usługi biurowe (korespondencja, kserograf, goniec, itp.)
   • Usługi księgowe ogólne (prowadzenie ksiąg, rozliczenia ZUS, rozliczenia podatkowe),
   • Udostępnianie strony internetowej “Technoparku Gliwice” w celach promocyjnych Beneficjenta Inkubatora,
   • Doradztwo i pomoc w działaniach promocyjnych Beneficjenta Inkubatora,
   • Udział w szkoleniach (odpłatnych i nieodpłatnych),
   • Doradztwo prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe i inne,
   • Doradztwo i pomoc w zakładaniu firmy,
   • Coaching,
   • Bezpośrednia pomoc finansowa,
   • Udostępnianie specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
   • Dostęp do specjalizowanych laboratoriów w “Technoparku Gliwice”,
   • Doradztwo i pomoc w ubieganiu się o środki finansowe w ramach projektów europejskich, sponsoringu, instytucji finansowych,
   • Parking samochodowy,
   • Udostępnianie sali konferencyjnej,

Udostępnianie sprzętu audio-wizualnego,

  • Udostępnianie powierzchni wspólnej, np. w celach wystawowych, promocyjnych, itp,

 

   W Inkubatorze obowiązują ceny na wszystkie usługi, zgodne z cennikiem usług w “Technoparku Gliwice”

Zasady przebywania i korzystania z infrastruktury Inkubatora i Parku Naukowo-Technologicznego

  • Przejecie do użytkowania lokali, ich wyposażenia, sprzętu informatycznego, pilota parkingu, identyfikatora, klucza dostępu do lokalu i innych odbywa się za pomocą Protokołu przekazania/odbioru, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji dzierżawnej.
  • Kaucja dzierżawna wynosi dwukrotność miesięcznego czynszu za lokal1 + dwukrotność zryczałtowanej stawki za media.
  • Przebywanie na terenie “Technoparku Gliwice” wymaga posiadania imiennego, widocznego identyfikatora, który jest równocześnie kluczem do swojego lokalu,
  • Z parkingu samochodowego może korzystać Beneficjent dysponujący pilotem sterującym (pilot sterujący może otrzymać Beneficjent który zawarł stosowna umowę z “Technoparkiem Gliwice” o udzielenie pomocy),
  • Pilota sterującego wjazdem na parking nie można przekazać osobie trzeciej.
  • Wprowadzenie na teren “Technoparku Gliwice” osoby trzeciej wymaga zarejestrowania tego faktu w recepcji i pobrania identyfikatora “Gość” Beneficjent Inkubatora ma prawo korzystania z ogólnie dostępnych urządzeń, pomieszczeń i wyposażenia, zgodnie z regulaminem każdego urządzenia czy wyposażenia.
  • Beneficjent Inkubatora ma prawo przebywania w swoim lokalu i miejscach ogólnie dostępnych,
  • Zabronione jest nieuprawnione, samodzielne przebywanie w innych lokalach bez zgody i wiedzy użytkownika tego lokalu.
  • Beneficjent Inkubatora jest zobowiązany do zachowania czystości i porządku w lokalach, które oddano Mu do użytkowania oraz w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Zasady opuszczania (wychodzenia) z Inkubatora

  • Okres przebywania w Inkubatorze jest określony w umowie o udzieleniu pomocy. Zasdniczo nie powinien być dłuższy niż 2 lata.
  • Przebywanie w Inkubatorze w okresie dłuższym niż 2 lata jest możliwe, ale nazasadach komercyjnego korzystania z wszystkich usług.
  • Opuszczenie (wyjście) z Inkubatora wymaga złożenia Protokołu przekazania/odbioru (tego samego dokumentu, który został złożony w dniu przyjęcia do Inkubatora), w którym wyspecyfikowane są wszystkie usługi, z których Beneficjent jest zobowiązany się rozliczyć. Wymaga to uzyskania pisemnego potwierdzenia rozliczenia się z każdej usługi przez osoby wymienione w Protokole.
  • Opuszczenie (wyjście) z Inkubatora w terminie umownym lub za wypowiedzeniem umowy wymaga spełnienia warunków umowy, a w szczególności zwrotu udostępnionych lokali i wyposażenia w stanie technicznym, odpowiadającym stanowi w dniu przejęcia do użytkowania i zapłaceniu wszystkich należności.
  • Zwrot kaucji dzierżawnej nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu kompletnie wypełnionegoProtokołu przekazania/odbioru.

 

   1)

Dotyczy umów z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Dla umów z jednomiesięcznym okresemwypowiedzenia kaucja dzierżawna jest w wysokości jednomiesię cznego czynszu za lokal.