W Polsce jak i w innych krajach słabiej rozwiniętych istotnym hamulcem rozwoju jest brak sprawdzonych metod wprowadzania wyników badań naukowych do gospodarki. W regionie śląskim potrzeba aplikacji metod transferu wyników badań naukowych do gospodarki wydaje się być szczególnie istotna. Wynika to bowiem z faktu, że przez ostatnie 50 lat ten region kraju był rozwijany dokładnie w przeciwnym kierunku, tj w kierunku technologii nierynkowych, w kierunku tzw przemysłu ciężkiego (górnictwo, hutnictwo). W rezultacie zapóźnienia odnośnie do technologii “High-Tech” wydają się być większe niż w innych regionach kraju. Co więcej, region śląski należy do obszarów obardzo dużym (jednym z największych w kraju) potencjale badawczo-rozwojowym, tj. dużej liczbie uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych oraz dużym skupieniu wysokokwalifikowanej kadry technicznej (7 wyższych uczelni, 5 instytutów naukowo-badawczych, 13 ośrodków badawczo-rozwojowych), który do tej pory pracował głównie dla potrzeb przemysłu ciężkiego. Należy więc stworzyć warunki, które umożliwiłyby skierowanie tego dużego potencjału intelektualnego na działania proinnowacyjne i inkubacyjne. Technopark Gliwice stanowić będzie jeden z takich ogniw, które umożliwią realizację tego celu.

Zapotrzebowanie na technologie innowacyjne jest “być albo nie być” postindustrialnego regionu śląskiego, a praktyka światowa pokazuje, że realizowane to jest głównie przez MŚP. Z badań (“Studium wykonalności Technoparku Gliwice”) wynika, że region Gliwic należy do najkorzystniejszych pod względem poziomu klimatu biznesowego, co stanowi znaczący czynnik dla potencjalnych inwestorów i do zakładania nowych firm.

Prawie w ogóle nie są rozpoznane działania systemowe wspomagające działania innowacyjne i tworzenie nowych firm innowacyjnych, zwłaszcza przez młodych ludzi. Utworzenie “Technoparku Gliwice” spowodowało powstanie instytucji, która w ramach swoich działań statutowych oferuje informacje o najnowszych osiągnięciach technologicznych i o dostępie do nich. Potencjalni beneficjenci tych technologii (MŚP) będą więc wiedzieli gdzie tych informacji poszukiwać i jak pozyskać nowe technologie. Uwypuklenie w działaniach promocyjnych “Technoparku Gliwice” jej funkcji inkubacyjnej wskaże całej rzeszy absolwentów, zwłaszcza Politechniki Śląskiej (ponad 4000 rocznie), gdzie można próbować zrealizować swoje zamiary innowacyjne i co ważne, jak to zrobić.