Celem strategicznym “Technoparku Gliwice” jest tworzenie nowoczesnego, zgodnego ze standardami UE spełniającego oczekiwania inwestorów oraz młodych ludzi kończących studia techniczne i zamierzających podjąć samodzielną działalność gospodarczą w obszarze innowacyjnych technologii przedsięwzięcia inwestycyjnego, pozwalającego na skuteczne ekonomicznie i korzystne społecznie prowadzenie działalności gospodarczej i wykorzystanie ogromnego potencjału intelektualnego, tkwiącego w społeczeństwie zamieszkującym region śląski.

Szczegółowe cele można sformułować następująco:

  • Wspomaganie transferu innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek B+R z regionu śląskiego do MŚP, poprzez tworzenie im korzystniejszych warunków gospodarowania na terenie Technoparku (atrakcyjne cenowo warunki lokalowe, obsługę administracyjną, doradztwo biznesowe), pośrednictwo w dostępie do technologii, pomoc w dostępie do laboratoriów uczelni, pomoc w znalezieniu naukowców wspomagających aplikacje technologii w MŚP, pomoc w pozyskiwaniu środków z UE na działalność MŚP.
  • Aktywizowanie działań inkubacyjnych i tworzenia nowych innowacyjnych firm technologicznych. Potencjalnymi zainteresowanymi są tysiące absolwentów Politechniki Śląskiej, doktorantów i ok. 2 tyś. pracowników naukowych, także zaplecza B+Rzlokalizowanych w okolicach Technoparku. Działania innowacyjne obejmują aktualne kierunki rozwojowe jak: technologie informacyjne i teleinformatykę, elektronikę, technologie związane z medycyną, biotechnologie, technologie proekologiczne, technologie związane z powłokami ochronnymi, szybkie prototypowanie i inne.
  • Pozyskiwanie firm reprezentujących technologie zaliczane do sektora “High-Tech” i promowanie ich na obszarze Technoparku. Pozwoli to na tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze najnowszych technologii, co jest szczególnie ważne dla szerokiej rzeszy absolwentów i studentów Politechniki Śląskiej oaz przekształcania postindustrialnego regionu śląskiego w nowoczesny region społeczno-gospodarczy, mogący konkurować na rynkach całego świata.