• 2000r – pierwsze koncepcje parku technologicznego w Gliwicach na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gliwice. Autorzy pomysłu: dr inż. Jerzy Łoik, v-ce prezes KSSE S.A., prof. Jan Kaźmierczak I z-ca Prezydenta Gliwic.
 • 08.2002r – I wersja “Studium Wykonalności” Technoparku Gliwice, usytuowanego na terenie KSSE S.A. Podstrefa Gliwice, opracowana przez zespół pod kierunkiem prof. Jana Stachowicza z Politechniki Śląskiej, na zlecenie KSSE S.A.
 • 01.09.2002r – Rektorem Politechniki Śląskiej zostaje prof.dr hab.inż. Wojciech Zieliński a prorektorem ds. Organizacji prof.dr hab.inż. Wojciech Cholewa.
 • 03.2003r – II wersja “Studium Wykonalności” Technoparku Gliwice, usytuowanego na terenie Politechniki Śląskiej (na terenie niedokończonej hali technologicznej Wydziału Mechanicznego Technologicznego przy ul. W. Pola – obecnie Konarskiego 18B), opracowana przez zespół pod kierunkiem prof. Jana Stachowicza oraz zespół prof. Jerzego Witeczka (koncepcja architektoniczna siedziby Technoparku) z Politechniki Śląskiej, na zlecenie Politechniki Śląskiej.
 • 27.03.2003r – Uchwała Rady Miasta Gliwice Nr VI/92/2003 o wyrażeniu intencji utworzenia parku naukowo-technologicznego w Gliwicach (“Technoparku Gliwice”).
 • 29.03.2003r – Uchwała Senatu Politechniki Śląskiej Nr XVIII/115/03/04 w sprawie przystąpienia Politechniki Śląskiej do Spółki “Technopark Gliwice”
 • 07.2003r – III i ostateczna wersja “Studium Wykonalności” Technoparku Gliwice, usytuowanego na terenie Politechniki Śląskiej (na terenie niedokończonej hali technologicznej Wydziału Mechanicznego Technologicznego przy ul. W. Pola – obecnie Konarskiego 18B, na działce o powierzchni ok. 0,86 ha), opracowana przez zespół pod kierunkiem prof. Jana Stachowicza oraz zespół prof. Jerzego Witeczka (koncepcja architektoniczna siedziby Technoparku) z Politechniki Śląskiej, na zlecenie Politechniki Śląskiej.
 • 14.07.2003r – Podpisanie Deklaracji w sprawie utworzenia parku naukowo-technologicznego w Gliwicach przez Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza, JM Rektora Politechniki Śląskiej prof.dr hab.inż. Wojciecha Zielińskiego i Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Jerzego Wojaczka.
 • 26.02.2004r – Uchwała Rady Miasta Gliwice Nr XVII/421/2004 o wyrażeniu zgody na utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego “Technopark Gliwice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • 26.02.2004r – Uchwała Rady Miasta Gliwice Nr XVII/422/2004 w sprawie intencji zagwarantowania zwiększenia udziałów w Spółce “Technopark Gliwice” (do wysokości 3.000.000 zł).
 • 29.03.2004r – Uchwała Nr XVIII/116/03/04 Senatu Politechniki Śląskiej w sprawie zagwarantowania zwiększenia udziałów w Spółce “Technopark Gliwice” w wysokości 2.960.000 zł (wniesienie aportu rzeczowego w postaci działki Nr 11).
 • 27.04.2004r – Powołanie do życia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” przez Miasto Gliwice, Politechnikę Śląską i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
  Uroczyste podpisanie umowy Spółki miało miejsce w Ratuszu Miejskim w Gliwicach.
 • 27.04.2004r – I Zgromadzenie Wspólników Spółki powołujące Radę Nadzorczą w składzie: Irena Dąbrowska (Miasto Gliwice), Gerard Kosman (Politechnika Śląska, Andrzej Pasek (KSSE S.A.).
 • 27.04.2004r – Data rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Spółkę.
 • 6.05.2004r – I posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki powołujące Przewodniczącego Rady (Pani Irena Dąbrowska) i Z-cę Przewodniczącego (Pan Andrzej Pasek).
 • 6.05.2004r – I posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki powołujące jednoosobowy Zarząd Spółki. Prezesem Zarządu Spółki zostaje prof. Jan Kosmol (Politechnika Śląska).
 • 5.10.2004r – Sąd Rejonowy w Gliwicach postanawia wpisać Spółkę do rejestru podmiotów gospodarczych pod numerem KRS: 0000218888.
 • 10.12.2004r – Opracowanie dokumentacji budowlanej “Technoparku Gliwice” przez Spółkę “Dr R.Kuszłejko”.
  Firma “Dr R.Kuszłejko” wygrała przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej “Technoparku Gliwice”, ogłoszony przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach “Konkursu na wspieranie rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych oraz centrów transferu technologii” (konkurs rozstrzygnięto 8.08.2003r). Politechnika Śląska została jednym z 23 laureatów tego konkursu, uzyskując środki finansowe w wysokości 300.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlanej “Technoparku Gliwice”.
 • 01.02.2005r – Porozumienie Nr 1/05 Miasta Gliwice, Politechniki Śląskiej i KSSE S.A. o utworzeniu i rozpoczęciu działalności Gliwickiego Parku Naukowo-Technologicznego zwanego “Technoparkiem Gliwice” na obszarze działki Nr 11 (KW 32849) o powierzchni 8631 m2 przy ul. W. Pola (obecnie Konarskiego 18B) w Gliwicach.
  Zarządzanie parkiem powierzono Spółce Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice”
 • 02.03.2005r – Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Politechniką Śląską a Spółką “Technopark Gliwice” w sprawie wydzierżawienia do czasu jej zbycia na rzecz Dzierżawcy nieruchomości zabudowanej na działce Nr 11 (KW 32849) o powierzchni 8631 m2 przy ul. W. Pola (obecnie Konarskiego 18B).
 • 20.05.2005r – “Technopark Gliwice” zostaje członkiem międzynarodowej instytucji “Gate2Growth Incubator Form” (Membership Agreement No. 129).
 • 26.09.2005r – Uchwała Senatu Politechniki Śląskiej Nr I/6/04/05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na działce Nr 11 (KW 32849) przy ul. Konarskiego 18B Spółce “Technopark Gliwice”.
 • 5.07.2005r – Zatwierdzenie przez Ministra Gospodarki i Pracy projektu inwestycyjnego “Wybudowanie infrastruktury technicznej parku naukowo-technologicznego w Gliwicach” ze środków Działania 1.3 “Tworzenie korzystnych warunków dla rozwuju firm” Sektorowego Programu Operacyjnego “Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” lata 2004-2006.
  W wyniku tej decyzji Ministra Spółka pozyskała środki finansowe na wybudowanie siedziby “Technoparku Gliwice” o powierzchni użytkowej ok. 3000 m2 i wyposażeniu jej w niezbędną infrastrukturę techniczną.
 • 26.09.2005r – Uchwała Nr I/7/04/05 Senatu Politechniki Śląskiej w sprawie wyrażenia zgody na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce “Technopark Gliwice” w wysokości 2.960.000 zł.
 • 07.02.2006r – Zgoda Ministra Skarbu Państwa na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości zabudowanej o powierzchni 7946 m2 na działce Nr 43 (dawniej Nr 11) przy ul. Konarskiego 18B Spółce “Technopark Gliwice”.
 • 20.02.2006r – Utworzenie pierwszych 3 firm innowacyjnych w “Technoparku Gliwice”. W “Technoparku Gliwice” utworzone zostały pierwsze, innowacyjne firmy technologiczne, które otrzymały dofinansowanie na cele związane z nowymi technologiami.
 • 07.04.2006r – Zgoda Ministra Finansów na objęcie przez Politechnikę Śląską udziałów w Spółce “Technopark Gliwice”.
 • 24.05.2006r – Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zabudowanej o powierzchni 7946 m2 na działce Nr 11 (KW 32849) przy ul. W. Pola (obecnie Konarskiego 18B) pomiędzy Politechniką Śląską a Spółką “Technopark Gliwice”.
  W wyniku zawarcia ww umowy Spółka stała się właścicielem nieruchomości zabudowanej na której ma powstać park naukowo-technologiczny w Gliwicach.
 • 9.06.2006r – Uroczystość wmurowania “kamienia węgielnego” pod przyszłą siedzibę “Technoparku Gliwice”.
 • 10.07.2006r – Wpis Nr 89232 do Ksiąg Wieczystych nieruchomości zabudowanej o powierzchni 7946 m2 na działce Nr 43 (dawniej Nr 11) przy ul. Konarskiego 18B.
 • 24.07.2006r – Rozpoczęcie robót budowlanych “Technoparku Gliwice” przez firmę “BUDUS” S.A. Katowice. Firma “Budus” S.A. Katowice została zwycięzcą przetargu na roboty budowlane, ogłoszonego przez Spółkę “Technopark Gliwice” (w dniu 16.06.2006r podpisana została umowa o wykonanie robót budowlanych).
 • 04.09.2006r – Zatwierdzenie przez Ministra Gospodarki i Pracy projektu doradczego “Utworzenie struktur informatycznych Parku Naukowo-Technologicznego w Gliwicach” ze środków Działania 1.3 “Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm” Sektorowego Programu Operacyjnego “Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” lata 2004-2006.
  W wyniku takiej decyzji Ministra Spółka pozyskała środki finansowe na prowadzenie usług doradczych, komplementarnych do projektu inwestycyjnego “Wybudowanie infrastruktury technicznej parku naukowo-technologicznego w Gliwicach”.
 • 29.11.2006r – Powołanie Aleksandra Gądka na członka Rady Nadzorczej Spółki (przedstawiciel KSSE S.A.). Dotychczasowy przedstawiciel KSSE S.A. w Radzie Nadzorczej Spółki Andrzej Pasek złożył rezygnację.
 • 29.11.2006r – Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu środków finansowych (26.100 zł) na dofinansowanie projektu pt.: “INNTECH” Propagowanie komercjalizacji technologii w środowisku akademickim Politechniki Śląskiej w Gliwicach realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. ?Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” przez “Technopark Gliwice”.
 • 20.09.2007r – wprowadzenie do “Technoparku Gliwice” Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001
 • 12.11.2007r – Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 1/DWI/KI/2007 o przyznaniu środków finansowych na dofinansowanie projektu pt.: “INNTECH II – Wiedza dla innowacji” realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. “Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” przez “Technopark Gliwice”.
 • 31.01.2008r – podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych Technoparku Gliwice. Z dniem 31.01.2008r “Technopark Gliwice” odebrał roboty budowlane wykonane przez firmę BUDUS SA z Katowic i z formalnego punktu widzenia park naukowo-technologiczny w Gliwicach został wybudowany.
 • 06.02.2008r – dostarczenie pierwszych specjalistycznych maszyn i urządzeń (Rapid Prototyping i maszyna pomiarowa CNC) do “Technoparku Gliwice”.
 • 05.05.2008r – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku Technoparku i jego otoczenia. Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Gliwicach wydała decyzję o dopuszczenie budynku Technoparku i jego otoczenia do użytkowania. Z tym dniem “Technopark Gliwice” mógł rozpocząć swoją działalność, polegającą m.in. na udostępnienie firmom i przedsiębiorcom lokali użytkowych oraz specjalistycznego oprogramowania, maszyn i urządzeń.
 • 05.05.2008r – w Technoparku pojawiają się pierwsze firmy: ARCA – Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury Michał Stangel, “EUROL” Sp. z o.o, Future Processing Sp. z o.o., ROBOTECH S.C. Marek Adamczyk, Krzysztof Musioł.
 • 30.06.2008r – Oficjalne i uroczyste przekazanie Technoparku do użytkowania.