1 72, 19, z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
2 69, 20, z działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
3 73, 20, z badanie rynku i opinii publicznej
4 70, 22, z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
5 85, 60, z działalność wspomagająca edukacje
6 71, 20, b pozostałe badania i analizy techniczne
7 73, 12, b pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
8 73, 12, c pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
9 73, 12, d pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
10 78, 10, z działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
11 78, 30, z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
12 82, 11, z działalność usługowa związana z administracyjna obsługa biura
13 82, 19, z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
14 82, 99, z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
15 74, 90, z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
16 72, 20, z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
17 62, 02, z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
18 62, 01, z działalność związana z oprogramowaniem
19 62, 03, z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
20 63, 11, z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
21 58, 29, z działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
22 63, 12, z działalność portali internetowych
23 33, 12, z naprawa i konserwacja maszyn
24 95, 11, z naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
25 62, 09, z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
26 68, 20, z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
27 77, 33, z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
28 64, 91, z leasing finansowy
29 64, 99, z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
30 85, 59, b pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
31 58, 11, z wydawanie książek
32 58, 19, z pozostała działalność wydawnicza