[:pl]Ogłoszenie nr 565420-N-2018 z dnia 2018-06-05 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz zabudowę dwóch pomp ciepła na potrzeby grzewcze ciepłej wody użytkowej. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić niezbędne prace budowlane i elektryczne. Szczegółowy zakres prac, sposób realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie wymagania oraz niezbędne dane techniczne zostały podane w Załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ, tj. w Programie funkcjonalno – użytkowym utworzenia farmy fotowoltaicznej.   Ogłoszenie o zamówieniu: 1.0. Ogłoszenie o zamowieniu 56-2018-PNT   Załączniki: 2.0. SIWZ 56-2018-PNT 2.1. SIWZ 56-2018-PNT WZÓR UMOWY 2.2. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 2.2. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 2.3. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE 2.3. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE 2.4. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy   Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Utworzenie farmy fotowoltaicznej” nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0377/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii” Poddziałanie 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”. [:]
Rejestr Zmian