Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach

 • Broszura podsumowująca projekt
 • Szczegóły projektu
 • Oferta
 • Oddaję w Państwa ręce publikację będącą podsumowaniem projektu „Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowa­cji w przedsiębiorstwach”. Był on realizowany od 2011 do 2014 roku przez Park Naukowo-Technologiczny „Techno­park Gliwice” w ścisłej współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Ada­ma Mickiewicza. Celem projektu było przygotowanie nowej, proinnowacyjnej usługi doradczej, która miała odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstw aspirujących do grona firm in­nowacyjnych.

  Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają, że innowacja nie może być utożsamiana tylko z wprowadzeniem na rynek no­wego towaru lub usługi czy nawet jego znaczącego ulepsze­nia. Przewag konkurencyjnych poszukują już na poziomie komunikacji wewnętrznej czy zarządzania wiedzą i informa­cją. Niekonwencjonalne sposoby dotarcia do klienta, zmiany organizacji firmy czy sposobu porozumiewania są postrzega­ne przez pryzmat innowacji niemal wyłącznie w korporacjach i start-upach. W przygotowanej przez nas metodzie przykłada się szczególną wagę do kwestii kultury organizacyjnej i okre­ślenia specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa w aspekcie zarządczym. Postanowiliśmy skupić się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem na różnych poziomach. Takie po­dejście wynikało z tego, że zaobserwowaliśmy dominujący wpływ aspektu technologicznego w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej MŚP w Polsce, z pominięciem niezwykle waż­nych czynników w zakresie tzw. kompetencji miękkich.

  Tworząc specyfikację projektu, zaplanowaliśmy zarówno utworzenie niezbędnych mechanizmów audytu, jak i szerokie testowanie stworzonego narzędzia. Formą, nad którą toczyły się wzmożone prace, był schemat audytu połączony z sesja­mi interakcyjnymi (facylitacyjnymi). Miała ona z jednej strony pozwolić na zebranie niezbędnych informacji z zakresu za­rządzania i funkcjonowania firmy, a z drugiej poprzez sesje poprawiać wewnętrzne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w aspekcie komunikacyjnym i zarządczym. W publikacji za­warliśmy informacje na temat schematu prowadzenia audytu innowacyjności, jego rozszerzenia o elementy audytu techno­logicznego oraz rozbudowanej usługi sesji facylitacyjnej.

  Publikacja została przygotowana dla instytucji otoczenia biz­nesu, takich jak inkubatory i parki technologiczne, w celu po­pularyzacji wypracowanej metody wsparcia przedsiębiorstw innowacyjnych. Liczymy jednak, że jej odbiorcami będą rów­nież przedsiębiorstwa zorientowane na rozwój poprzez świa­dome i planowe podnoszenie kompetencji zespołów i kadry zarządzającej. Zawarliśmy w niej bowiem zarówno opis za­stosowanych metod przygotowany przez zaangażowanych w projekt specjalistów, jak i zbiorcze zestawienia danych mające przybliżyć Państwu statystyczny obraz badanych cech przedsiębiorstw. Korzyści płynące z opracowanej me­tody oddają wnioski przedstawicieli przedsiębiorstw biorą­cych udział w projekcie, a także spostrzeżenia konsultantów. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zaprezentowanie meryto­rycznego charakteru prowadzonego audytu, oraz informacji zwrotnej uzyskanej w raportach sporządzanych na rzecz każ­dej z badanych firm.

  Liczę, iż warstwa merytoryczna publikacji oraz konferencji kończącej projekt, w ramach której publikacja będzie kolpor­towana, zachęci Państwa do skorzystania z wypracowanego dorobku naszych zespołów i oferowanych przez nas usług.

  Jacek Kotra
  menedżer projektu
  dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” sp. z o.o.

  analiza_poziomu_kreatywnosci_broszura

 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”

  Działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

  Wartość projektu: 3 879 793,20 zł

  Dofinansowanie: 3 879 793,20 zł

  Lider projektu: Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

  Partner projektuFundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   

 • Zapraszamy do skorzystania z usługi Audyt innowacyjności i sesji facylitacyjnej, które znajdują się w ofercie partnerów projektu:

  Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

  AUDYT INNOWACYJNOŚCI

  SESJA FACYLITACYJNA

  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  SESJA FACYLITACYJNA