Wykonanie pełnometrażowego projektu budowalnego oraz wykonawczego budynku biurowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” sp. z o.o., wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budynku IT HUB Gliwice

Zamawiający:

Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 631-242-08-15
REGON: 278243253
Adres: 44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C
Telefon/fax: 032 335 85 00

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

  • Koncepcji budynku i otoczenia obejmującą między innymi: rozkład pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń szczególnego przeznaczenia (pokoje spotkań, laboratoria, open spece, pokój „rekreacyjny”), zagospodarowanie terenu ze wskazaniem stref biologicznie czynnych i dojazdu do budynku.
  • Projekt budowlany wykonany na podstawie zaakceptowanej koncepcji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  • Projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.

Sposób i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć na załączonym Formularzu Oferty (załącznik nr 1)
do dnia 31.08.2021 do godz. 16:00. Do oferty należy dołączyć: Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności.
Oferty należy przesłać na adres mailowy: info@technopark.gliwice.pl
Oferty można składać również do sekretariatu: Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 C. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się złożenia ofert cząstkowych. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 782 182 207 lub mailowo: info@technopark.gliwice.pl
W przypadku przesłania skanu na adres e-mailowy wymagane jest dostarczenie oryginałów oferty przez Wybranego Wykonawcę wraz z pozostałymi załącznikami nie później niż w dniu podpisania umowy/zamówienia.