BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I CYFROWE

 • Strona Główna
 • Aktualności
 • O projektach
 • REKRUTACJA
 • Kursy językowe projekt III
 • Kursy komputerowe projekt III
 • Kursy językowe projekt IV
 • Kursy komputerowe projekt IV
 • Najczęstsze Pytania
 • Kontakt
 • Projekt “TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020.

  Projekt “TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic IV” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020.

 • Zakończyła się rekrutacja do projektu !


  Informujemy, iż z dniem 01 sierpnia 2023 r. zakończył się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektów pt. „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III i IV”.

  • „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III”

  Głównym celem projektu „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III” jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 180 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych.

  Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych i/lub pracujących na obszarze objętym rewitalizacją w Gliwicach, w szczególności należących do grup defaworyzowanych, osób powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach.

  Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z pełnej gamy wsparcia w projekcie – zarówno językowych jak również ICT (komputerowe), na poziomie który gwarantować będzie odpowiedni wzrost kompetencji.

  W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w wymiarze 60 godzin (1 godzina = 45 minut), zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu oraz kurs ICT w wymiarze 40 godzin (1 godzina = 45 minut)

  Projektodawca pokrywa koszty organizacji kursów, szkoleń, zakupu materiałów szkoleniowych  i wydanie certyfikatu.

  • „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic IV”

  Głównym celem projektu „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III” jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 264 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych.

  Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych i/lub pracujących w Gliwicach lub w powiecie gliwickim, w szczególności należących do grup defaworyzowanych, osób powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach.

  Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z pełnej gamy wsparcia w projekcie – zarówno językowych jak również ICT (komputerowe), na poziomie który gwarantować będzie odpowiedni wzrost kompetencji.

  W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w wymiarze 60 godzin (1 godzina = 45 minut), zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu oraz kurs ICT w wymiarze 40 godzin (1 godzina = 45 minut)

  Projektodawca pokrywa koszty organizacji kursów, szkoleń, zakupu materiałów szkoleniowych  i wydanie certyfikatu.

 • Zakończyła się rekrutacja do projektu !


  Informujemy, iż z dniem 01 sierpnia 2023 r. zakończył się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektów pt. „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III i IV”.

 • „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III”
  – Obszar rewitalizacji miasta Gliwice

  Jakie szkolenia oferujemy?

  Kursy językowe na poziomach od A0 do C1:

  • angielski
  • niemiecki
  • francuski

  W projekcie może wziąć udział osoba, która: 

  • Ukończyła 25 lat
  • Pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenie lub innej (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/ o dzieło).
  • zamieszkuje i/lub pracującuje na obszarze objętym rewitalizacją w Gliwicach*
   *sprawdź, czy Twój adres widnieje w wykazie >kliknij<

  Jak wygląda przebieg kursu językowego

  • Kurs obejmuje 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut),
  • Kurs realizowany będzie w grupach liczących maksymalnie 12 osób,
  • Oferujemy możliwość odbywania kursu w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny dziennie. Harmonogram spotkań ustalany będzie indywidualnie z Uczestnikami grupy.
  • Kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem, zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
  • Kurs będzie odbywał się na terenie miasta Gliwice.

  Dodatkowo oferujemy możliwość przystąpienia wyłącznie do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego umiejętności językowe.

  Gdzie odbywają się szkolenia?

  Szkolenia językowe prowadzone są przez Szkołę Języków Obcych LEVEL z siedzibą w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 22.

 • „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III”
  – Obszar rewitalizacji miasta Gliwice

  Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe – poziom podstawowy lub profilowane zgodnie z DIGCOMP z walidacją i certyfikacją.

  • Kurs obejmuje 40 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut),
  • Kurs realizowany będzie w grupach liczących maksymalnie 10 osób,
  • Oferujemy możliwość odbywania kursu w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny dziennie. Harmonogram spotkań ustalany będzie indywidualnie z Uczestnikami grupy.
  • Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym,
  • Kurs będzie odbywał się na terenie miasta Gliwice.

  Aby wziąć udział w kursie komputerowym należy:

  • mieć ukończone 25 lat,
  • pracować,
  • zamieszkiwać  lub pracować  na obszarze rewitalizacji miasta Gliwice.
  • Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby z niskimi kwalifikacjami (do wykształcenia średniego włącznie).

  WIĘCEJ INFORMACJI JUŻ WKRÓTCE

 • „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic IV”
  – Obszar powiatu gliwickiego

  Jakie szkolenia oferujemy?

  Kursy językowe na poziomach od A0 do C1:

  • angielski
  • niemiecki
  • francuski

  W projekcie może wziąć udział osoba, która: 

  • Ukończyła 25 lat
  • Pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenie lub innej (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/ o dzieło).
  • zamieszkuje i/lub pracującuje na obszarze miasta Gliwice lub powiatu gliwickiego

  Jak wygląda przebieg kursu językowego

  • Kurs obejmuje 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut),
  • Kurs realizowany będzie w grupach liczących maksymalnie 12 osób,
  • Oferujemy możliwość odbywania kursu w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny dziennie. Harmonogram spotkań ustalany będzie indywidualnie z Uczestnikami grupy.
  • Kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem, zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
  • Kurs będzie odbywał się na terenie miasta Gliwice.

  Dodatkowo oferujemy możliwość przystąpienia wyłącznie do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego umiejętności językowe.

 • „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III”
  – Obszar rewitalizacji miasta Gliwice

  Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe – poziom podstawowy lub profilowane zgodnie z DIGCOMP z walidacją i certyfikacją.

  • Kurs obejmuje 40 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut),
  • Kurs realizowany będzie w grupach liczących maksymalnie 10 osób,
  • Oferujemy możliwość odbywania kursu w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny dziennie. Harmonogram spotkań ustalany będzie indywidualnie z Uczestnikami grupy.
  • Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym,
  • Kurs będzie odbywał się na terenie miasta Gliwice.

  Aby wziąć udział w kursie komputerowym należy:

  • mieć ukończone 25 lat,
  • pracować,
  • zamieszkiwać  lub pracować  na obszarze rewitalizacji miasta Gliwice.
  • Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby z niskimi kwalifikacjami (do wykształcenia średniego włącznie).
  1. Kto może uczestniczyć w projekcie?

  Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/o dzieło), uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach. Pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

  1. Kto nie może uczestniczyć w projekcie?

  Uczestnikiem Projektu nie może zostać:

  1. Właściciel/właścicielka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze,
  2. Wspólnik/wspólniczka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze (w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe),
  3. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
  4. Pracownik/pracownica zakładu pracy powiązanego osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Beneficjentem projektu.
  5. Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności.
  1. Kim jest osoba o niskich kwalifikacjach?

  To osoby, które posiadają wykształcenie na maksymalnym poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj:

  ISCED 0 – brak formalnego wykształcenia

  ISCED 1 – wykształcenie podstawowe

  ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne

  ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne (tj. Liceum Ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

  1. Z jakiego wsparcia można skorzystać w ramach projektu?

  W ramach Projektu możliwe jest skorzystanie ze wsparcia w postaci:

  • 60 godzinnego kursu językowego z języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego zakończonego egzaminem zewnętrznym zgodnym z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • 40 godzinnego szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym lub profilowane zgodnie z DIGCOMP zakończonego egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • Egzaminu, potwierdzającego kompetencje językowe uzyskane poza projektem dla 6 Uczestników z języka angielskiego dla 3 osób, z języka niemieckiego dla 2 osób oraz z języka francuskiego dla 1 osoby zakończonego wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • Egzaminu, potwierdzającego kompetencje komputerowe na poziomie podstawowym uzyskane poza projektem dla 10 osób zakończonych wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  1. Jaki jest okres realizacji projektu?

  Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2020 do 31.01.2022.

  1. Kiedy odbywają się zajęcia?

  Zajęcia będą odbywały się w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny szkoleniowe dziennie (1 godzina szkoleniowa = 45 minut), w zależności od preferencji Uczestników.

  Kandydaci na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych określają preferowany system realizacji kursu.

  1. Ile godzin liczy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe?

  Kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego obejmują 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

  Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe obejmują 40 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

  1. Czy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe kończy się egzaminem?

  Kursy językowe oraz szkolenia komputerowe kończą się egzaminem zewnętrznym nadającym certyfikat. Każdy Uczestnik ma obowiązek przystąpić do egzaminu zewnętrznego po zakończonym kursie i/lub szkoleniu.

 • BIURO PROJEKTU:
  Park Naukowo-Technologiczny
  “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
  Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 2-3

  Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

  Prosimy o kontakt telefoniczny przed wizytą w Biurze Projektu.

  KONTAKT:
  szkolenia.akademia@technopark.gliwice.pl
  tel. 605 332 662
  Dane osobowe kandydatów, uzyskane w procesie zgłoszenia do programu , są chronione i nieudostępniane na zewnątrz zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pozyskane dane są wykorzystywanie jedynie w procesie weryfikacji kandydatów i potwierdzenia ich możliwości wzięcia udziału w projekcie. Podstawą przetwarzania jest zatem art 6 ust 1 lit b. Administratorem danych jest Technopark Gliwice
  Polityka prywatności – RODO
Projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III” oraz „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic IV”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.4.1 RPO WSL.