Nabór do 2 grupy projektu “Nowe Horyzonty – aktywizacja osób 30+”

Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Nowe Horyzonty – aktywizacja osób 30+”, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia lub poprawa sytuacji zawodowej mieszkańców Gliwic, Knurowa, Pyskowic i Zabrza, którzy ukończyli 30 rok życia. W chwili obecnej prowadzimy nabór do 2 grupy projektu.

Każdy z Uczestników biorących udział w projekcie otrzymuje:

– stypendium szkoleniowe,

– bezpłatne wsparcie doradcy, pośrednika pracy,

– bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji miękkich i aktywnego poszukiwania pracy,

– bezpłatne podniesienie kwalifikacji poprzez udział w kursie specjalistycznym,

– płatne 3-miesięczne staże lub oferty pracy.

Udział w projekcie  mogą brać osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby w wieku 50 lat i więcej;

– kobiety;

– osoby długotrwale bezrobotne;

– osoby o niskich kwalifikacjach;

b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

– osoby ubogie pracujące;

– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu)

Więcej szczegółów: www.technopark.gliwice.pl/nowehoryzonty, horyzonty@technopark.gliwice.pl 607 363 258/724 318 426

Nabór zamknięty/ stanowisko: Administrator budynku

Opis stanowiska:

Nadzorowanie stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń technicznych oraz czystości w administrowanych budynkach

Sporządzanie wzorów dokumentów i przekazywanie ich do akceptacji przełożonym.

Prowadzenie ewidencji i kartotek zasobów oraz dokumentacji nieruchomości

Przygotowywanie danych do rozliczeń mediów komunalnych

Kontrolowanie i nadzorowanie jakości prac wykonanych w budynkach przez podwykonawców, pracowników służb porządkowych oraz konserwatorów.

Współpracowanie z najemcami, przełożonym, podwykonawcami, administracją, urzędami i innymi służbami w zakresie obsługi nieruchomości.

Kontrolowanie poprawności sporządzania i realizowania umów (najmu, z serwisami/podwykonawcami/dostawcami)

Nadzorowanie prac związanych z usuwaniem awarii i usterek technicznych

Przygotowywanie informacji, zestawień i danych do planów bu-dżetowych (finansowych)

Nadzorowanie stanu nieruchomości w zakresie zgodności z przepisami BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska

Sporządzanie harmonogramy konserwacji i remontów

Wymagania:

Wykształcenie co najmniej średnie (mile widziany kierunek ekonomiczny).

2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

Ukończony kurs na administratora nieruchomościami i świadectwo potwierdzające kwalifikacje do administrowania nieruchomością (mile widziane)

Podstawowa znajomość języka angielskiego

Znajomość i umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz programów MS Office

Wiedza w zakresie BHP, p. poż, przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, ergonomii, prawa zamówień publicznych

Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i przetargowej

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego. Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli.:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej i przyszłej rekrutacji przez Park naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).