Start It Up-zapraszamy do udziału!

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w 8 edycji Start It Up, która odbędzie się w Technoparku Gliwice już 21 listopada (czwartek) o godz.17:00.

Spotkania „Start It Up” dedykowane są zarówno przedstawicielom startupów jak i doświadczonym przedsiębiorcom. Na tegorocznej scenie poruszone zostaną tematy związane z influencer marketingiem. Nowością będzie scena „Startup stage”, której celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Uczestnicy dowiedzą się w jakie innowacyjne startupy inwestuje działający przy Technoparku Fundusz Akcelerator Technologiczny Gliwice. Jak zwykle nie zabraknie możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji eksperckich, a to wszystko podczas części networkingowej, stanowiącej nieodłączny element eventu.

Szczegóły na stronie: www.start-it-up.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny-wystarczy pobrać darmową wejściówkę na:

www.start-it-up.pl

Liczba miejsc ograniczona.

 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął  Prezydent Miasta Gliwice – Zygmunt Frankiewicz, JM Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Tomasz Zjawiony.

Organizatorem wydarzenia jest Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE”, we współpracy z  Akceleratorem Technologicznym Gliwice oraz Obserwatorium Specjalistycznym ICT.

Zapraszamy

 

 

Przed nami rewolucja 4.0!

Aby małe i średnie przedsiębiorstwa mogły skorzystać z przejścia na zautomatyzowany, cyfrowy przemysł – ich pracownicy, przedsiębiorcy, właściciele i menagerowie muszą być na to przygotowani. Personel musi być świadomy konieczności rozwoju i wynikających z niego korzyści oraz mieć zdolność opanowania specjalistycznych usług cyfrowych.

Jest to konieczna zmiana umiejętności kulturowych i behawioralnych, a także zmiana technologiczna. Rosnące wymagania klientów i globalna konkurencja to czynniki, które powodują konieczność szybkiego reagowania firm na nowe potrzeby.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przystąpił do międzynarodowego partnerstwa i wspólnie z 6 państwami (Włochy, Hiszpania, Finlandia, Belgia, Rumunia i Litwa) realizuje projekt 40Ready – “Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0” finansowany z programu InterregEurope. Technopark jest jednym z interesariuszy projektu, który będzie aktywnie uczestniczył w realizacji założonych celów.

W trakcie trwania projektu partnerzy oraz interesariusze z różnych regionów Europy będą współpracowali w celu zrozumienia potrzeb MŚP w zakresie Przemysłu 4.0 i dojrzałości cyfrowej oraz zaproponują zmiany w stosowaniu instrumentów polityki, które pozwolą zaspokoić te potrzeby.

Celem pierwszej fazy projektu jest opracowanie planu działania z propozycjami, w jaki sposób polityka EFS oraz EFRR może lepiej wspierać MŚP w przygotowaniach do przemysłu 4.0. W kolejnej fazie plan ten będzie wdrażany, a całość monitorowana. Regiony uczestniczące w projekcie 40Ready staną się lepiej przygotowane do udanego, trwałego i dochodowego zastosowania Przemysłu 4.0. Będą wspierały swoje MŚP w zwiększaniu konkurencyjności, przy jednoczesnym utrzymaniu i tworzeniu większej liczby lepszych miejsc pracy.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj:
 https://ris.slaskie.pl/czytaj/projekt_40ready_2019___2023

English version: https://www.interregeurope.eu/40ready/events/event/2874/40ready-kick-off-meeting/

Start It Up-Ruszamy z rejestracją!

Z przyjemnością informujemy, że właśnie rozpoczęliśmy rejestrację n 8 edycję Start It Up! Mamy dla Was 100 bezpłatnych wejściówek.

Start It Up to cykliczne wydarzenie dedykowane startupom, przedsiębiorcom oraz wszystkim tym, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie. Start It Up to duża dawka wiedzy inspiracji i networkingu. Na tegorocznej scenie poruszone zostaną tematy związane m.in. z influencer marketingiem. Nowością będzie scena „Startup Stage”, której celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, uczestnicy wydarzenia dowiedzą się w jakie innowacyjne projekty inwestuje działający przy Technoparku Fundusz- Akcelerator Technologiczny Gliwice.

Jak zwykle nie zabraknie możliwości skorzystania z sesji mentorskich, a to wszystko podczas części networkingowej stanowiącej nieodłączny element naszego eventu.

Pobierz bezpłatną wejściówkę

 

Badanie sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok

Zapytanie

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Zamawiający:

Pełna nazwa: Park Naukowo – Technologiczny, „TECHNOPARK GLIWICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 631-242-08-15

REGON: 278243253

Adres: 44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C

Telefon: 032 335 85 00


Przedmiot zamówienia:

Zakup towaru/usługi: Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok na zasadach określonych poniżej:

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019r. oraz sporządzenie sprawozdania z badania, które zawiera informacje o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki, zgodnie z Artykułem 83 Ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r.  poz. 1089 ze zm.), a także dodatkowe memorandum informacyjne lub raport o sytuacji finansowej Spółki.

Organizacja usługi ma spełniać poniższe paramenty:

 1. Lokalizacja: ul. Konarskiego 18c 44-100 Gliwice
 2. Termin: badanie wstępne do 28 stycznia 2020r, badanie ostateczne do 28 lutego 2020r.,
 3. Czas trwania: Przekazanie opinii i raportu do 23 marca 2020r.

Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.


Wymogi dla wykonawcy: Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru. Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji Spółki;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym mowa jest o Wykonawcy należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.


Sposób i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć na załączonym Formularzu Oferty (załącznik nr 1 + oświadczenie) do dnia 08.11.2019r do godz. 16.00.

Do oferty należy dołączyć:

 1. informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności,  wpisie  na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 2. cenę za badanie sprawozdania finansowego (w tym za sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz
  z raportem z badania sprawozdania oraz dodatkowym memorandum informacyjnym lub raportem o sytuacji finansowej Spółki) oraz ewentualne koszty czynności  opisanych powyżej,
 3. termin realizacji badania uwzględniający podane w zapytaniu terminy lub propozycję innego terminu z uwzględnieniem kryteriów wyboru,
 4. wypełnione oświadczenie dot. gotowości lub nie do udziału
  w: posiedzeniu  Rady Nadzorczej, zgromadzeniu Wspólników, konsultacjach oraz czy badanie wykonane będzie w siedzibie spółki Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE”
  Sp. z o.o., potwierdzenie współpracy z Technoparkiem – kopia protokołów wykonania usługi,
 5. projekt umowy,
 6. potwierdzenie doświadczenia firmy oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych spółek,
 7. potwierdzenie doświadczeń w badaniu podmiotów o skali podobnej do naszej spółki,
 8. liczbę zatrudnionych biegłych;
 9. wartość sumy gwarantowanej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Oferty należy przesłać na adres mailowy: info@technopark.gliwice.pl

Oferty można składać również do sekretariatu: Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 C. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się złożenia ofert cząstkowych. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt
pod nr telefonu: 32 335-85-05 lub mailowo: info@technopark.gliwice.pl.

W przypadku przesłania skanu wymagane jest dostarczenie oryginałów oferty przez Wybranego Wykonawcę wraz z pozostałymi załącznikami
nie później niż w dniu podpisania umowy/zamówienia.


Kryteria oceny oferty:

Kryteria wyboru: najniższy wskaźnik K obliczony zgodnie ze wzorem podanym poniżej oraz kryteriami  wykazanymi w tabeli

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia z informacją na temat wysokości podatku VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający ma prawo zobowiązać Wykonawców do przedłożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.

Kryteria wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki:

L.p. Kryterium Waga
1. Cena oferty 55 %
2. Doświadczenie ( współpraca z TP) 20 %
3. Termin wykonania badania 15 %
4. Dodatkowe usługi w ramach badania np. udział posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zgromadzeniu Wspólników, konsultacje, Badanie wykonane w siedzibie spółki przez biegłego rewidenta)

 

10 %

100 %

Dla ilościowej oceny każdej oferty używany będzie wskaźnik K, wg następującego wzoru:

gdzie:

Cena w PLN netto odpowiada kryterium nr 1,

Cena maksymalna odpowiada cenie netto najwyższej oferty,

Doświadczenie ( Współpraca z TP), gdzie przyjmuje się kryteria:
Wartość 1- dla firm, które współpracowały z TP co potwierdza protokół prawidłowo wykonanej usługi,
Wartość 2- dla firm, które nie współpracowały z TP.

Termin odpowiada okresowi wykonania usługi wyrażonemu w tygodniach, licząc od daty otrzymania zamówienia, gdzie przyjmuje się kryteria:
Wartość 1- wykonanie badania w 2 tygodnie,
Wartość 2- wykonanie badania w 4 tygodnie,
Wartość 3- wykonanie badania w 6 tygodnie,

Dodatkowe U, gdzie przyjmuje się kryteria:
Wartość 1- udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, Konsultacje, Badanie przeprowadzanie w siedzibie spółki przez Biegłego Rewidenta.
Wartość 2udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
Wartość 3 udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.


Informacje dodatkowe:
 1. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania bez podawania przyczyn, przedłużając termin na ich składanie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Związanie złożoną ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA BADANIE SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK

Formularz oferty – zapytanie ofertowe

Oświadczenie

Zapytanie nr 22/1.2.1/STAŻE/2019

Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp.z  o.o. w związku z realizacją projektu dla Uczestników gr 6 projektu „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do dnia 23.10.2019 r. Szczegóły zapytania dostępne są na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1212131

Projekt „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiejjest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Caps Apps-czyli innowacyjny kapsel wyposażony w technologię Bluetooth kolejną inwestycją Funduszu

Caps Apps-czyli innowacyjny kapsel wyposażony w technologię Bluetooth kolejną inwestycją Funduszu

Idea Caps Apps polega na dostosowaniu jednego z najbardziej popularnych gadżetów na świecie do oczekiwań wszystkich pokoleń. Rozwiązanie ma wykorzystać gamifikację, która ma zachęcić do wspólnej gry starszych i młodszych, wzmacniając więzi socjalne a także edukację oraz rozwój motoryki małej.

Projekt doskonale wpisuje się w postępujące adoptowanie inteligentnych technologii do zabawek.

Caps Apps

Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju. Twórcami innowacyjnych rozwiązań mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i uczelnie, czy instytuty badawcze, a także osoby fizyczne, czyli indywidualni innowatorzy.

Więcej informacji na temat działalności Funduszu na stronie: www.akceleratorgliwice.pl