BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I ICT

 • Spotkanie informacyjne
 • O projekcie
 • Rekrutacja
 • Najczęstsze Pytania
 • Kurs językowy
 • Kurs ICT
 • Kontakt
 • Szczegóły
 •  

  Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
  Załącznik 2 – zaświadczenie o zatrudnieniu
  Załącznik 3 – wykaz ulic
  Załącznik 4 – oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych

   

 • Głównym celem projektu „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 180 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych.

  Projekt skierowany jest do osób pracujących, zamieszkałych obszar rewitalizacji w Gliwicach, należących do grup defaworyzowanych, w szczególności osób powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach.

  Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z pełnej gamy wsparcia w projekcie – zarówno językowych jak również ICT (komputerowe), na poziomie który gwarantować będzie odpowiedni wzrost kompetencji.

  W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy z zakresu języka angielskiego, niemieckiego
  i francuskiego w wymiarze 60 godzin, zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu oraz szkoleń ICT (komputerowe) w wymiarze 40 godzin prowadzących do uzyskania kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem ECDL Base lub równoważnym.

  Projektodawca pokrywa koszty organizacji kursów, szkoleń, zakupu materiałów szkoleniowych, przeprowadzenia egzaminów i wydania certyfikatów.

  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

  Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

 •  

 • REKRUTACJA TRWA!!! – coraz mniej miejsc

  Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie prowadzona z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji, zapewniając dostępność dla osób niepełnosprawnych.

  Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

  1. W chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 25 lat,
  2. Zamieszkuje, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze objętym Gliwickim Programem Rewitalizacji do roku 2023 (wykaz ulic stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu).
  3. Pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenie lub innej (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/ o dzieło).
  4. Z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT (komputerowe)
   i znajomości języków obcych.
  5. Dostarczy wypełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).
  6. Wypełni test kompetencji językowych i/lub komputerowych kwalifikujący na odpowiedni poziom nauczania. W celu wypełnienia ww. testu należy stawić się do Biura Projektu w godzinach 8:00-15:30 mieszczącego się w Gliwicach (44-100) przy ulicy Konarskiego 18c, pokój 0-4 .
  7. Osoby ubiegające się o udział w kursie językowym dodatkowo mogą być umawiane na rozmowę ustną z lektorem w siedzibie Szkoły Językowej. W przypadku niemożności stawienia się na rozmowę w Szkole Językowej, możliwe będzie przeprowadzenie telefonicznej rozmowy z lektorem. Rozmowa z lektorem ma na celu dokładniejsze poznanie umiejętności językowych Kandydata a tym samym prawidłowe zakwalifikowanie do poziomu nauczania.
  8. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych kryteriów formalnych będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.
  9. W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kolejność składania zgłoszeń będzie brana pod uwagę.

  Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu w formie papierowej lub elektronicznie na adres e-mail: szkolenia.akademia@technopark.gliwice.pl.
  W przypadku przesłania dokumentów elektronicznie Kandydat zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć oryginały dokumentów (osobiście lub za pomocą poczty).

  Załączniki:
  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
  Załącznik 2 – zaświadczenie o zatrudnieniu
  Załącznik 3 – wykaz ulic
  Załącznik 4 – oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych

  1. Kto może uczestniczyć w projekcie:

  Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/o dzieło), uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach. Pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

   

  1. Kto nie może uczestniczyć w projekcie:

  Uczestnikiem Projektu nie może zostać:

  1. Właściciel/właścicielka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze,
  2. Wspólnik/wspólniczka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze (w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe),
  3. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
  4. Pracownik/pracownica zakładu pracy powiązanego osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Beneficjentem projektu.
  5. Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności.

   

  1. Kim jest osoba o niskich kwalifikacjach:

  To osoby, które posiadają wykształcenie na maksymalnym poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj:

  ISCED 0 – brak formalnego wykształcenia

  ISCED 1 – wykształcenie podstawowe

  ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne

  ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne (tj. Liceum Ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

   

  1. Z jakiego wsparcia można skorzystać w ramach projektu:

  W ramach Projektu możliwe będzie skorzystanie ze wsparcia w postaci:

  • 60 godzinnego kursu językowego z języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego zakończonego egzaminem zewnętrznym zgodnym z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • 40 godzinnego szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym lub profilowane zgodnie z DIGCOMP zakończonego egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • Egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe uzyskane poza projektem dla 12 Uczestników z języka angielskiego dla 9 osób, z języka niemieckiego dla 2 osób oraz z języka francuskiego dla 1 osoby zakończonego wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • Egzaminów potwierdzających kompetencje komputerowe na poziomie podstawowym uzyskane poza projektem dla 10 osób zakończonych wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.

   

  1. Jaki jest okres realizacji projektu:

  Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.

   

  1. Kiedy będą odbywały się zajęcia:

  Zajęcia będą odbywały się w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny szkoleniowe dziennie (1 godzina szkoleniowa = 45 minut), w zależności od preferencji Uczestników.

  Kandydaci na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych określają preferowany system realizacji kursu.

   

  1. Ile godzin liczy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe:

  Kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego obejmują 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

  Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe obejmują 40 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

   

  1. Czy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe kończy się egzaminem:

  Kursy językowe oraz szkolenia komputerowe kończą się egzaminem zewnętrznym nadającym certyfikat. Każdy Uczestnik ma obowiązek przystąpić do egzaminu zewnętrznego po zakończonym kursie i/lub szkoleniu.

 • TRWA REKRUTACJA NA KURSY JĘZYKOWE !!!!

   Kursy językowe  prowadzone są przez Szkołę Języków Obcych LEVEL na ulicy Górnych Wałów 22 w Gliwicach  (https://www.level.edu.pl/)w wymiarze 60 godzin (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

  Do wyboru są zajęcia na różnym poziomie zaawansowania z języka:

  • angielskiego,
  • niemieckiego,
  • francuskiego,

  zakończone egzaminem zewnętrznym zgodnym z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego
  i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.

  Każdy kandydat ubiegający się o uczestnictwo w kursie językowym ma obowiązek podejść do testu kwalifikującego w celu ustalenia poziomu umiejętności.

  Testy są przeprowadzane w siedzibie Biura Projektu w Parku Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE od godziny 8:00 do 15:30

  Każdy z uczestników może wybrać tylko jeden język

  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 • TRWA REKRUTACJA NA KURSY KOMPUTEROWE !!!!

  Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe obejmują 40 godzin (tj. godzina rozumiana jako 45 minut) i będą prowadzone w TECHNOPARK GLIWICE na ul. Wincenta Pola 27 w Gliwicach. Szkolenia będą zakończone egzaminem z uzyskaniem certyfikatu.

  Kurs będzie obejmował następujące zagadnienia:

  Efektywne i bezpieczne korzystanie z zasobów internetu i bezpłatna komunikacja

  Obszary

  kompetencji  zgodnie z DigComp 2.0

  Kompetencje ramowe Plan zajęć Czas
  1. Umiejętność korzystania z informacji i z danych

  1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści

  cyfrowych

  Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie danych, informacji i treści

  w środowiskach cyfrowych, dotarcie do nich oraz poruszanie się pomiędzy nimi.

  Tworzenie i aktualizowanie własnych strategii wyszukiwania.

  ·         Określanie i wyrażanie potrzeb z zakresu informacji

  ·         Wyszukiwanie i lokalizacja informacji oraz treści medialnych

  o   np. wykorzystanie różnych narzędzi może dać różne wyniki

  ·         Odnajdywanie i przechowywanie informacji oraz treści medialnych poruszanie się pomiędzy źródłami

  ·         Ocena informacji i treści medialnych oraz mediów i dostawców informacji

  ·         Organizacja informacji oraz treści medialnych

  ·         Własne strategie

  o   aktualizowanie

  o   tworzenie

  8h

  1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych

  Analiza, porównywanie i krytyczna ocena wiarygodności oraz rzetelności źródeł

  danych, informacji i treści cyfrowych. Analiza, interpretacja i krytyczna ocena

  danych, informacji i treści cyfrowych.

  ·         Analiza, porównywanie i krytyczna ocena wiarygodności oraz rzetelności źródeł danych, informacji i treści cyfrowych.

  ·         Analiza, interpretacja i krytyczna ocena danych, informacji i treści cyfrowych

  4h

  1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi

  Organizowanie, przechowywanie oraz odnajdywanie danych, informacji i treści

  w środowiskach cyfrowych. Organizowanie i przetwarzanie ich w ustrukturyzowanym

  środowisku.

  ·         Organizowanie, przechowywanie oraz odnajdywanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych.

  ·         Organizowanie i przetwarzanie ich w ustrukturyzowanym środowisku.

  4h
  2. Komunikacja i współpraca

  2.1 Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych

  Interakcja poprzez wykorzystanie różnego rodzaju technologii cyfrowych oraz

  rozumienie właściwych środków komunikacji cyfrowej dla danego kontekstu.

  ·         Przekazywanie informacji poprzez wykorzystanie różnego rodzaju technologii cyfrowych

  ·         Etyczne wykorzystywanie informacji

  ·         Wykorzystanie mediów dla wyrażania siebie i demokratycznego uczestnictwa

  ·         Rozumienie właściwych środków komunikacji cyfrowej dla danego kontekstu.

  4h

  2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych

  Umiejętność dzielenia się z innymi osobami danymi, informacjami i treściami

  cyfrowymi poprzez użycie odpowiednich technologii cyfrowych. Umiejętność

  działania jako pośrednik w przekazywaniu informacji, umiejętność stosowania

  odnośników i przypisów.

  ·         Umiejętność dzielenia się z innymi osobami danymi, informacjami i treściami cyfrowymi poprzez użycie odpowiednich technologii cyfrowych.

  ·         Umiejętność działania jako pośrednik w przekazywaniu informacji, umiejętność stosowania odnośników i przypisów.

  4h

  2.3 Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych

  Uczestniczenie w życiu społecznym poprzez wykorzystanie publicznych i prywatnych

  usług cyfrowych. Poszukiwanie możliwości usamodzielnienia się i działań

  obywatelskich poprzez odpowiednie technologie cyfrowe.

  ·         Uczestniczenie w życiu społecznym poprzez wykorzystanie publicznych i prywatnych usług cyfrowych.

  ·         Poszukiwanie możliwości usamodzielnienia się i działań obywatelskich poprzez odpowiednie technologie cyfrowe.

  4h

  2.4 Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych

  Wykorzystanie narzędzi i technologii cyfrowych w trakcie współpracy oraz do

  wspólnego budowania i tworzenia wiedzy oraz treści.

  ·         Wykorzystanie narzędzi i technologii cyfrowych w trakcie współpracy oraz do wspólnego budowania i tworzenia wiedzy oraz treści. 4h

  2.5 Netykieta

  Świadomość norm zachowań oraz właściwe postępowanie (know-how) podczas

  wykorzystywaniu technologii cyfrowych i interakcji w środowisku cyfrowym.

  Dostosowywanie strategii komunikacyjnych do konkretnych odbiorców oraz

  świadomość różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowisku cyfrowym.

  ·         Świadomość norm zachowań oraz właściwe postępowanie (know-how) podczas wykorzystywaniu technologii cyfrowych i interakcji w środowisku cyfrowym.

  ·         Dostosowywanie strategii komunikacyjnych do konkretnych odbiorców oraz świadomość różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowisku cyfrowym.

  4h

  2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową

  Umiejętność tworzenia i zarządzania jedną lub wieloma tożsamościami cyfrowymi,

  umiejętność ochrony własnej reputacji, umiejętność zarządzania danymi

  wytworzonymi przy użyciu różnych cyfrowych narzędzi, środowisk i usług.

  ·         Umiejętność tworzenia i zarządzania jedną lub wieloma tożsamościami cyfrowymi,

  ·         umiejętność ochrony własnej reputacji,

  ·         umiejętność zarządzania danymi wytworzonymi przy użyciu różnych cyfrowych narzędzi, środowisk i usług

  4h

  Bezpłatne tworzenie treści cyfrowych w sieci z wykorzystaniem m.in. dokumentów Google’a

  Obszary

  kompetencji  zgodnie z DigComp 2.0

  Kompetencje ramowe Plan zajęć Czas
  3.Tworzenie treści cyfrowych

  3.1 Tworzenie treści cyfrowych

  Tworzenie i edycja treści cyfrowych w różnych formatach, zdolność ekspresji przy

  wykorzystaniu środków cyfrowych.

   

  ·         edycja treści

  ·         opracowywanie nowych treści (teksty, obrazy, wykresy i multimedia)

  ·         zdolność ekspresji przy wykorzystaniu środków cyfrowych

  32h

  3.2 Integracja i przetwarzanie treści

  Umiejętność wprowadzania zmian, udoskonalania, poprawiania i integrowania

  informacji oraz treści z posiadanym zasobem wiedzy w celu tworzenia nowych,

  oryginalnych i rzetelnych treści oraz wiedzy.

  Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

  Rozumienie, w jaki sposób prawa autorskie i licencje odnoszą się do danych,

  informacji oraz treści cyfrowych.

  ·         wprowadzanie zmian, udoskonalania, poprawianie i integrowanie informacji oraz treści z posiadanym zasobem wiedzy w celu tworzenia nowych, oryginalnych i rzetelnych treści oraz wiedzy.

  ·         Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

  ·         Rozumienie, w jaki sposób prawa autorskie i licencje odnoszą się do danych, informacji oraz treści cyfrowych.

  4h

  3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

  Rozumienie, w jaki sposób prawa autorskie i licencje odnoszą się do danych, informacji oraz treści cyfrowych.

  ·         prawa autorskie i licencje,

  ·         ich rodzaje, w jaki sposób odnoszą się do danych, informacji oraz treści cyfrowych,

  ·         jak można z nich korzystać

  4h

  LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

 • BIURO PROJEKTU:
  Park Naukowo-Technologiczny
  „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
  Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4
  KONTAKT:
  Joanna Czarnecka
  joanna.czarnecka@technopark.gliwice.pl
  tel. 603 663 887

   

   

   

   

 •  

 • TECHNOPARKowa Akademia podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego

  Działanie: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

  Poddziałanie: 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT

  Lider Projektu: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY „TECHNOPARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Partner projektu: SWIFT Mateusz Góra

  Wartość projektu: 476 286,55 zł

  Dofinansowanie: 404 843,57 zł

  Czas trwania: 2018-08-01 – 2019-07-31

   

Projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.4.1 RPO WSL.