TECHNOPARKowa Akademia podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic.

 • O projekcie
 • Rekrutacja
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Głównym celem projektu „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 180 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych.

  Projekt skierowany jest do osób pracujących, zamieszkałych obszar rewitalizacji w Gliwicach, należących do grup defaworyzowanych, w szczególności osób powyżej 50 r.ż oraz o niskich kwalifikacjach.

  Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z pełnej gamy wsparcia w projekcie – zarówno językowych jak również ICT, na poziomie który gwarantował będzie odpowiedni wzrost kompetencji.

  W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w wymiarze 60 godzin, zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu oraz szkoleń ICT w wymiarze 40 godzin prowadzących do uzyskania kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem ECDL Base lub równoważnym.

  Projektodawca pokrywa koszty organizacji kursów, szkoleń, zakupu materiałów szkoleniowych, przeprowadzenia egzaminów i wydania certyfikatów.

  Udział w projekcie jest bezpłatny.

  Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

   

   

 • Rekrutacja od drugiej połowy sierpnia.

  Wkrótce więcej informacji.

 • Katarzyna Kuboś
  katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 09

   

 • TECHNOPARKowa Akademia podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego

  Działanie: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

  Poddziałanie: 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT

  Lider Projektu: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY „TECHNOPARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Partner projektu: SWIFT Mateusz Góra

  Wartość projektu: 476 286,55 zł

  Dofinansowanie: 404 843,57 zł

  Czas trwania: 2018-08-01 – 2019-07-31

   

Projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.4.1 RPO WSL.