Bezpłatne kursy komputerowe i językowe

 • Aktualne kursy
 • Kursy komputerowe
 • Kursy językowe
 • O projekcie
 • Rekrutacja
 • Najczęstsze Pytania
 • Kontakt
 • Zgłoszenia do programu “TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy. Po jego wysłaniu skontaktujemy się
  z Państwem

  Imię i nazwisko(wymagane)

  Adres email (wymagane)

  telefon (wymagane)

  Dane osobowe kandydatów, uzyskane w procesie zgłoszenia do programu , są chronione i nieudostępniane na zewnątrz zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pozyskane dane są wykorzystywanie jedynie w procesie weryfikacji kandydatów i potwierdzenia ich możliwości wzięcia udziału w projekcie. Podstawą przetwarzania jest zatem art 6 ust 1 lit b. Administratorem danych jest Technopark Gliwice
  Polityka prywatności – RODO
 • TRWA REKRUTACJA NA SZKOLENIA:

  Szkolenia Komputerowe 

  Do wyboru:

  • Excel dla zaawansowanych
  • Pakiet Microsoft Office 
  • Programista/operator CNC 

  Szkolenia Językowe

  Do wyboru:

  • Język angielski 
  • Język niemiecki 
  • Język francuski
 • Aby wziąć udział w kursie komputerowym należy:

  • mieć ukończone 50 lat,
  • pracować, 
  • zamieszkiwać w Gliwicach.

  Do zaoferowania mamy dla Państwa szkolenia:

  • Excel dla zaawansowanych 
  • Pakiet Microsoft Office
  • Programista/operator CNC

  Możliwość przystąpienia wyłącznie do Egzaminu zewnętrznego z Excela/Worda z uzyskaniem certyfikatu  ECDL.

  Opis szkoleń:

  Szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym. Każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Zewnętrzny ECDL potwierdzający podniesienie kwalifikacji.

  Szkolenia obejmują 10 spotkań, które będą realizowane 2 razy w tygodniu. 

  Na zajęciach otrzymają Państwo od nas podręczniki oraz przewidziany jest mały poczęstunek. 

  Dokumenty projektowe

  Zalacznik 1 – Formularz rekrutacyjny do 31.01.2021

  Zalacznik 2 – zaswiadczenie o zatrudnieniu

  Zalacznik 3 – wykaz ulic

  Zalacznik 4 – oswiadczenie osoby aplikujacej o udzial w projekcie

 • Trwa rekrutacja na kursy językowe.

  1. Jakie szkolenia oferujemy?

  Do wyboru mają Państwo szkolenia z języka:

  • angielskiego
  • niemieckiego 
  • francuskiego

       2. Do kogo są skierowane kursy? 

  3. Gdzie odbywają się szkolenia?

  Szkolenia językowe będą prowadzone przez Szkołę Języków Obcych LEVEL w Gliwicach na ul. Górnych Wałów 22

  4. Jak wyglądają szkolenia?

  • Kurs obejmuje 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut),
  • Zajęcia realizowane będą w kameralnych grupach liczących maksymalnie 12 osób,
  • Oferujemy zajęcia w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny dziennie,
  • Kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
  • Szkoła Języków Obcych LEVEL  zapewni wszelkie środki ostrożności zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami dot. przeciwdziałania Covid-19 np. płyny dezynfekcyjne, zachowanie odpowiedniego odstępu uczestników od siebie,
  • Gwarantujemy Państwu bezpłatne materiały szkoleniowe – podręcznik językowy

  5. Regulamin udziału w kursach 

  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  6. Formularze zgłoszeniowe 

  Zalacznik_1_ Formularz_rekrutacyjny

  Zalacznik_2_ zaswiadczenie_o_zatrudnieniu

  Zalacznik_3_ wykaz ulic

  Zalacznik_4_ oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial _w_projekcie

 • Głównym celem projektu „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 180 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych.

  Projekt skierowany jest do osób pracujących, zamieszkałych obszar rewitalizacji w Gliwicach, w szczególności należących do grup defaworyzowanych, osób powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach.

  Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z pełnej gamy wsparcia w projekcie – zarówno językowych jak również ICT (komputerowe), na poziomie który gwarantować będzie odpowiedni wzrost kompetencji.

  W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w wymiarze 60 godzin (1 godzina = 45 minut), zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu oraz kurs ICT w wymiarze 40 godzin (1 godzina = 45 minut)

  Projektodawca pokrywa koszty organizacji kursów, szkoleń, zakupu materiałów szkoleniowych  i wydanie certyfikatu.

  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

  Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

 • Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie prowadzona z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji, zapewniając dostępność dla osób niepełnosprawnych.

  Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

  1. W chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 25 lat,
  2. Zamieszkuje, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze objętym Gliwickim Programem Rewitalizacji do roku 2023 (wykaz ulic stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu).
  3. Pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenie lub innej (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/ o dzieło).
  4. Z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT (komputerowe)
   i znajomości języków obcych.
  5. Dostarczy wypełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).
  6. Należy wypełnić test kompetencji językowych i/lub komputerowych kwalifikujący na odpowiedni poziom nauczania. W celu wypełnienia ww. testu należy stawić się w Biurze Projektu mieszczącego się w Gliwicach (44-100) przy ulicy Konarskiego 18c w godzinach od 8:00 do 16:00. We wtorki i czwartki pełnimy dyżury od 16:00 do 18:00. W celu wypełnienia testu prosimy o kontakt telefoniczny.
  7. Osoby ubiegające się o udział w kursie językowym dodatkowo mogą być umawiane na rozmowę ustną z lektorem w siedzibie Szkoły Językowej. W przypadku niemożności stawienia się na rozmowę w Szkole Językowej, możliwe będzie przeprowadzenie telefonicznej rozmowy z lektorem. Rozmowa z lektorem ma na celu dokładniejsze poznanie umiejętności językowych Kandydata a tym samym prawidłowe zakwalifikowanie do poziomu nauczania.
  8. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych kryteriów formalnych będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.
  9. W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kolejność składania zgłoszeń będzie brana pod uwagę.

  Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu w formie papierowej lub elektronicznie na adres e-mail: szkolenia.akademia@technopark.gliwice.pl.
  W przypadku przesłania dokumentów elektronicznie Kandydat zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć oryginały dokumentów (osobiście lub za pomocą poczty).

   

  1. Kto może uczestniczyć w projekcie:

  Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/o dzieło), uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach. Pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

  1. Kto nie może uczestniczyć w projekcie:

  Uczestnikiem Projektu nie może zostać:

  1. Właściciel/właścicielka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze,
  2. Wspólnik/wspólniczka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze (w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe),
  3. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
  4. Pracownik/pracownica zakładu pracy powiązanego osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Beneficjentem projektu.
  5. Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności.
  1. Kim jest osoba o niskich kwalifikacjach:

  To osoby, które posiadają wykształcenie na maksymalnym poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj:

  ISCED 0 – brak formalnego wykształcenia

  ISCED 1 – wykształcenie podstawowe

  ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne

  ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne (tj. Liceum Ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

  1. Z jakiego wsparcia można skorzystać w ramach projektu:

  W ramach Projektu możliwe będzie skorzystanie ze wsparcia w postaci:

  • 60 godzinnego kursu językowego z języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego zakończonego egzaminem zewnętrznym zgodnym z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • 40 godzinnego szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym lub profilowane zgodnie z DIGCOMP zakończonego egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • Egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe uzyskane poza projektem dla 6 Uczestników z języka angielskiego dla 3 osób, z języka niemieckiego dla 2 osób oraz z języka francuskiego dla 1 osoby zakończonego wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • Egzaminów potwierdzających kompetencje komputerowe na poziomie podstawowym uzyskane poza projektem dla 10 osób zakończonych wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  1. Jaki jest okres realizacji projektu:

  Projekt dotyczący kursów komputerowych trwa do 31.01.2021

  Projekt dotyczący kursów językowych trwa do 30.06.2021 r.

  1. Kiedy będą odbywały się zajęcia:

  Zajęcia będą odbywały się w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny szkoleniowe dziennie (1 godzina szkoleniowa = 45 minut), w zależności od preferencji Uczestników.

  Kandydaci na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych określają preferowany system realizacji kursu.

  1. Ile godzin liczy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe:

  Kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego obejmują 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

  Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe obejmują 40 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

  1. Czy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe kończy się egzaminem:

  Kursy językowe oraz szkolenia komputerowe kończą się egzaminem zewnętrznym nadającym certyfikat. Każdy Uczestnik ma obowiązek przystąpić do egzaminu zewnętrznego po zakończonym kursie i/lub szkoleniu.

 • BIURO PROJEKTU:
  Park Naukowo-Technologiczny
  “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
  Gliwice, ul. Konarskiego 18C,  pokój 0-0

  Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
  Dyżur we wtorki i czwartki od 16:00 do 18:00

  Przed przybyciem do biura projektów prosimy o kontakt telefoniczny

  KONTAKT:
  Joanna Czarnecka
  joanna.czarnecka@technopark.gliwice.pl
  tel. 603 663 887

   

   
 •  

Projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.4.1 RPO WSL.