Bezpłatne kursy komputerowe i językowe

 • Kurs ICT
 • Kurs językowy
 • O projekcie
 • Rekrutacja
 • Najczęstsze Pytania
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • TRWA REKRUTACJA NA SZKOLENIA KOMPUTEROWE !!!!!

  do wyboru jeden z poniższych kursów:

  • Pakiet Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word)
   • zajęcia prowadzone od 10.02 do 12.03 – w poniedziałki i czwartki od 17:00 do 20:00 na ul. Wincentego Pola 27 w Gliwicach
  Data Godzina Tematyka szkolenia Miejsce szkolenia
  10.02.2020 17:00 – 20:00 WORD- Praca z aplikacją, tworzenie dokumentów Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  13.02.2020 17:00 – 20:00 WORD – Formatowanie, obiekty edytora tekstu Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  17.02.2020 17:00 – 20:00 WORD- Korespondencja seryjna, Przygotowanie wydruków Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  20.02.2020 17:00 – 20:00 WORD- Podsumowanie Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  24.02.2020 17:00 – 20:00 EXCEL – Arkusze kalkulacyjne, zarządzanie komórkami Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  27.02.2020 17:00 – 20:00 EXCEL – Obliczenia w arkuszach, formatowanie Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  02.03.2020 17:00 – 20:00 EXCEL – wykresy, ustawienia i drukowanie arkuszy Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  05.03.2020 17:00 – 20:00 EXCEL – Podsumowanie Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  09.03.2020 17:00 – 20:00 POWER POINT – Praca w PowerPoint, Tworzenie prezentacji Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  12.03.2020 17:00 – 20:00 POWER POINT – Podsumowanie Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  • Excel dla zaawansowanych
  Data Godzina Tematyka szkoleń Miejsce szkolenia
  10.03 17:00 – 20:00 Formatowanie, funkcje Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  13.03 17:00 – 20:00 Tworzenie i formatowanie wykresów Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  17.03 17:00 – 20:00 Tabela przestawna, tabela danych Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  20.03 17:00 – 20:00 Sortowanie i filtrowanie, Scenariusze Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  24.03 17:00 – 20:00 Sprawdzanie , inspekcja Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  27.03 17:00 – 20:00 Nazwy zakresów komórek, wklejanie specjalne Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  31.03 17:00 – 20:00 Szablony, odnośniki, import danych Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  03.04 17:00 – 20:00 Automatyzacja Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  07.04 17:00 – 20:00 Śledzenia zmian, ochrona Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  10.04 17:00 – 20:00 Podsumowanie Technopark Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, sala 1-15
  • Szkolenia techniczne (AutoCAD, Inwentor)

  Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający podniesienie kwalifikacji na zakończenie kursu

  Kursy są skierowane do osób :

  • pracujących
  • mieszkających w Gliwicach na obszarze rewitalizacji
  • po 50 roku życia

  DODATKOWO TRWA REKRUTACJA NA EGZAMIN Z EXCELA !!!!!

  Zapraszamy wszystkie osoby po 25 roku życia do sprawdzenia swoich umiejętności!. Proponujemy możliwość wzięcia udziału w samym teście z obsługi programu EXCEL.
  Udział jest całkowicie bezpłatny z uzyskaniem Certyfikatu Zewnętrznego ECDL.

  Wszystkie zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu mailowego joanna.czarnecka@technopark.gliwice.pl lub telefonicznego 603-663-887

  Dokumentacja zgłoszeniowa :

  Załącznik 5- oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

  Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny_2020

  Załącznik 2 – zaświadczenie o zatrudnieniu

  Załącznik 3 – wykaz ulic

 • Rekrutacja zakończona

 • Głównym celem projektu „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 180 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych.

  Projekt skierowany jest do osób pracujących, zamieszkałych obszar rewitalizacji w Gliwicach, należących do grup defaworyzowanych, w szczególności osób powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach.

  Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z pełnej gamy wsparcia w projekcie – zarówno językowych jak również ICT (komputerowe), na poziomie który gwarantować będzie odpowiedni wzrost kompetencji.

  W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy z zakresu języka angielskiego, niemieckiego
  i francuskiego w wymiarze 60 godzin, zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu oraz kurs ICT w wymiarze 40 godzin

  Projektodawca pokrywa koszty organizacji kursów, szkoleń, zakupu materiałów szkoleniowych  i wydanie certyfikatu.

  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

  Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

  Dokumentacja zgłoszeniowa :

  Załącznik 5- oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

  Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny_2020

  Załącznik 2 – zaświadczenie o zatrudnieniu

  Załącznik 3 – wykaz ulic

 • REKRUTACJA TRWA!!! – coraz mniej miejsc

  Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie prowadzona z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji, zapewniając dostępność dla osób niepełnosprawnych.

  Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

  1. W chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 25 lat,
  2. Zamieszkuje, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze objętym Gliwickim Programem Rewitalizacji do roku 2023 (wykaz ulic stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu).
  3. Pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenie lub innej (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/ o dzieło).
  4. Z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT (komputerowe)
   i znajomości języków obcych.
  5. Dostarczy wypełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).
  6. Wypełni test kompetencji językowych i/lub komputerowych kwalifikujący na odpowiedni poziom nauczania. W celu wypełnienia ww. testu należy stawić się do Biura Projektu w godzinach 8:00-15:30 mieszczącego się w Gliwicach (44-100) przy ulicy Konarskiego 18c, pokój 0-4 .
  7. Osoby ubiegające się o udział w kursie językowym dodatkowo mogą być umawiane na rozmowę ustną z lektorem w siedzibie Szkoły Językowej. W przypadku niemożności stawienia się na rozmowę w Szkole Językowej, możliwe będzie przeprowadzenie telefonicznej rozmowy z lektorem. Rozmowa z lektorem ma na celu dokładniejsze poznanie umiejętności językowych Kandydata a tym samym prawidłowe zakwalifikowanie do poziomu nauczania.
  8. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych kryteriów formalnych będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.
  9. W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kolejność składania zgłoszeń będzie brana pod uwagę.

  Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu w formie papierowej lub elektronicznie na adres e-mail: szkolenia.akademia@technopark.gliwice.pl.
  W przypadku przesłania dokumentów elektronicznie Kandydat zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć oryginały dokumentów (osobiście lub za pomocą poczty).

  Załączniki:

  Załącznik 5- oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

  Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny_2020

  Załącznik 2 – zaświadczenie o zatrudnieniu

  Załącznik 3 – wykaz ulic

  1. Kto może uczestniczyć w projekcie:

  Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/o dzieło), uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach. Pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

  1. Kto nie może uczestniczyć w projekcie:

  Uczestnikiem Projektu nie może zostać:

  1. Właściciel/właścicielka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze,
  2. Wspólnik/wspólniczka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze (w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe),
  3. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
  4. Pracownik/pracownica zakładu pracy powiązanego osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Beneficjentem projektu.
  5. Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności.
  1. Kim jest osoba o niskich kwalifikacjach:

  To osoby, które posiadają wykształcenie na maksymalnym poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj:

  ISCED 0 – brak formalnego wykształcenia

  ISCED 1 – wykształcenie podstawowe

  ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne

  ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne (tj. Liceum Ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

  1. Z jakiego wsparcia można skorzystać w ramach projektu:

  W ramach Projektu możliwe będzie skorzystanie ze wsparcia w postaci:

  • 60 godzinnego kursu językowego z języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego zakończonego egzaminem zewnętrznym zgodnym z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • 40 godzinnego szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym lub profilowane zgodnie z DIGCOMP zakończonego egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • Egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe uzyskane poza projektem dla 12 Uczestników z języka angielskiego dla 9 osób, z języka niemieckiego dla 2 osób oraz z języka francuskiego dla 1 osoby zakończonego wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • Egzaminów potwierdzających kompetencje komputerowe na poziomie podstawowym uzyskane poza projektem dla 10 osób zakończonych wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  1. Jaki jest okres realizacji projektu:

  Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2018 r. do 30.04.2020 r.

  1. Kiedy będą odbywały się zajęcia:

  Zajęcia będą odbywały się w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny szkoleniowe dziennie (1 godzina szkoleniowa = 45 minut), w zależności od preferencji Uczestników.

  Kandydaci na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych określają preferowany system realizacji kursu.

  1. Ile godzin liczy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe:

  Kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego obejmują 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

  Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe obejmują 40 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

  1. Czy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe kończy się egzaminem:

  Kursy językowe oraz szkolenia komputerowe kończą się egzaminem zewnętrznym nadającym certyfikat. Każdy Uczestnik ma obowiązek przystąpić do egzaminu zewnętrznego po zakończonym kursie i/lub szkoleniu.

 • BIURO PROJEKTU:
  Park Naukowo-Technologiczny
  „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
  Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4
  KONTAKT:
  Joanna Czarnecka
  joanna.czarnecka@technopark.gliwice.pl
  tel. 603 663 887
 • TECHNOPARKowa Akademia podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego

  Działanie: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

  Poddziałanie: 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT

  Lider Projektu: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY „TECHNOPARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Partner projektu: SWIFT Mateusz Góra

  Wartość projektu: 476 286,55 zł

  Dofinansowanie: 404 843,57 zł

  Czas trwania: 2018-08-01 – 2020-04-30

Projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.4.1 RPO WSL.