Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”.

Wsparcie pomostowe w postaci finansowej oraz w formie usługi doradczej udzielane jest wyłącznie tym Uczestnikom Projektu, którzy w ramach projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji. W związku z tym ocena złożonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez UP wsparcia finansowego w postaci dotacji.

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 10.06.2019 r. Nabór wniosków na charakter otwarty. Informacja o planowanym terminie zamknięcia naboru wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych.

Uczestnik Projektu może złożyć Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego w postaci dotacji. Warunkiem otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego jest otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji. W związku z powyższym ocena złożonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie odroczona do momentu otrzymania wsparcia finansowego w postaci dotacji.

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (zał. 12 do Regulaminu) do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

 1. a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Regulaminu),
 2. b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu),
 3. c) harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 10 do Regulaminu).
 4. d) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 11 do Regulaminu).

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach, dostępnym na stronie http://technopark.gliwice.pl oraz w Biurze Projektu..

Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie http://technopark.gliwice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „Wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych przy ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe, tj. formularz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

Wymagane jest złożenie dwóch jednakowych kompletów dokumentów.

Wnioski Uczestników o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w następujących formach:

 1. osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu (Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o., ul. Konarskiego 18 c, 44-100 Gliwice) w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00;
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres Biura Projektu: Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o., ul. Konarskiego 18 c, 44-100 Gliwice
 3. w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: dotacje@technopark.gliwice.pl

Za termin złożenia wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Projektu w Parku Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o., (ul. Konarskiego 18 c, 44-100 Gliwice). Za termin złożenia wniosków w drodze elektronicznej uznana będzie data poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

 

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

 

Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

„Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”– NIE OTWIERAĆ

 

Park Naukowo-Technologiczny

„TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o.,

 1. Konarskiego 18 c,

44-100 Gliwice

 

 

Oceny formalnej wniosków dokona pracownik Biura projektu ustalając:

 1. a) m.in. czy Uczestnik projektu:
 • złożył wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w § 10 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
 • złożył dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o naborze wniosków i w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (…), w wyznaczonym terminie i miejscu, w zamkniętej i opisanej zgodnie ze wzorem kopercie,
 • złożył komplet dokumentów na odpowiednich wzorach, o których mowa
 • w § 10 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
 • złożył dokumenty kompletne (w tym: z wszystkimi wymaganymi załącznikami, podpisane i parafowane w wyznaczonych miejscach),
 • złożył kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 1. b) czy Wniosek wpłynął w terminie 30 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego w postaci dotacji.

 

Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty dla Uczestników ubiegających się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”:

a)   Załącznik nr 12 wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego wsparcia pomostowego przedłużonego

b) Załącznik nr 2 oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis nieotrzymanej

c)   Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

d)   Załącznik nr 10 harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków finansowego wsparcia pomostowego iwsparcia pomostowego przedłużonego

e)   w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 11 oświadczenie uczestnika projektu – niekorzystanie z dwóch różnych źródeł)