Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE”  ogłasza nabór biznesplanów w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” dla Uczestników/Uczestniczek Projektu (UP).

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotację) mogą ubiegać się UP, którzy wzięli udział w minimum 90% godzin szkoleń oraz 100% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla Uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Każdy z Uczestników Projektu może wnioskować o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w maksymalnej wysokości 25 324,14 zł.

UP powinni złożyć biznesplany w dwóch egzemplarzach (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do których zobowiązani są załączyć, co najmniej:

 1. potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające udział w minimum 100% godzin szkoleń oraz minimum 90% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis (zał. 2 do ww. Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do ww. Regulaminu),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia ze środków wsparcia finansowego (zał. 4 do ww. Regulaminu),
 5. zbiór oświadczeń (zał. 5 do ww. Regulaminu).

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 1. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 2. dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach, dostępnym na stronie www.technopark.gliwice.pl/dotacje oraz w Biurze Projektu.

Wzór biznesplanu oraz wzory dokumentów stanowiących załączniki do biznesplanu, dostępne są na stronie www.technopark.gliwice.pl/dotacje oraz w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami.

Biznesplany UP przyjmowane będą w terminie od 22.02.2019 r. do 08.03.2019 r. w następującej formie:

 1. osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu (Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o., ul. Konarskiego 18 c, 44-100 Gliwice) w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00;
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres Biura Projektu: Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o., ul. Konarskiego 18 c, 44-100 Gliwice
 3. w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: dotacje@technopark.gliwice.pl

Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem skanu lub faksu.

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

Biznesplany poprawne pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

 • biznesplan został złożony w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i Nazwisko
Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Adres

Biznesplan w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”
NIE OTWIERAĆ!

Park Naukowo-Technologiczny
„TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o.,
ul. Konarskiego 18 c, 44-100 Gliwice

 

 • każdy egzemplarz biznesplanu został zszyty lub zbindowany lub wpięty w skoroszyt,
 • biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach,
 • formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez UP (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana,
 • kopie dokumentów, będące załącznikami zostały opatrzone przez UP adnotacją „za zgodność z oryginałem” oraz zawierają czytelny podpis i datę.

Dokumenty dla UP składających biznesplan, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”:

 1. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 Biznesplan do ww. Regulaminu),
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych/ Oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis (Załącznik nr 2 oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis nieotrzymanej do ww. Regulaminu),
 3.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis do ww. Regulaminu),
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia ze środków wsparcia finansowego (Załącznik nr 4 Szczegółowe_zestawienie_towarów_i_usług_przewidywanych_do_zakupienia do ww. Regulaminu),
 5. Zbiór oświadczeń (Załącznik nr 5 zbiór oświadczeń do ww. Regulaminu).