• Regulamin udziału w kursach językowych

  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III”

  RPSL.11.04.01-24-02D2/19-001

  1. Objaśnienie terminów i skrótów/definicje

   

  1. RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  2. Projekt – projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
  3. Projektodawca – Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Konarskiego 18C.
  4. Biuro Projektu – komórka organizacyjna Projektodawcy zajmująca się obsługą i realizacją Projektu, mieszcząca się w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 18C.
  5. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III”.
  6. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
  7. Strona internetowa projektu – strona www o adresie: http://technopark.gliwice.pl/szkolenia
  8. Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji;
  9. Osoba pracująca – pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.
  10. Osoba niepełnosprawna – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
  11. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI (Priorytetach Inwestycyjnych). Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. Poziom klasyfikacji ISCED:
  12. ISCED 0 – Kształcenie na poziomie przedszkolnym,
  13. ISCED 1 – Kształcenie podstawowe lub pierwszy etap edukacji podstawowej,
  14. ISCED 2 – Kształcenie średnie (niższy poziom) lub drugi etap edukacji podstawowej,
  15. ISCED 3 – Kształcenie średnie (wyższy poziom),
  16. ISCED 4 – Kształcenie powyżej średniego (nie wyższe),
  17. ISCED 5 – Pierwszy etap kształcenia wyższego (nie prowadzący bezpośrednio do zaawansowanych kwalifikacji badawczych),
  18. ISCED 6 – Drugi etap kształcenia wyższego (prowadzący do zaawansowanych kwalifikacji badawczych).
  19. Kompetencje cyfrowe (kompetencje w zakresie TIK) – definiowane jako zdolność do:
  20. Przetwarzania (wyszukiwania, oceny, przechowywania) informacji,
  21. Komunikacji (wchodzenia w cyfrowe interakcje, dzielenia się informacjami, znajomość etyki i umiejętność zarządzania cyfrową tożsamością),
  22. Tworzenie cyfrowej informacji (w tym również umiejętność programowania i znajomość zagadnień praw autorskich),
  23. Zachowania bezpieczeństwa (ochrony cyfrowych urządzeń, danych, własnej tożsamości, zdrowia i środowiska),
  24. Rozwiązywania problemów (technicznych, identyfikowania sytuacji, w których technologia może pomóc, bycia kreatywnym z użyciem technologii, identyfikowania luk w zakresie kompetencji).

   

  2.Informacje ogólne o projekcie

   

  1. Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników do Projektu oraz jego realizacji.
  2. Realizatorem projektu „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III” jest Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 18C
  3. Projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III” realizowany jest w ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT, w ramach RPO WSL 2014-2020.
  4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021
  6. Celem głównym Projektu jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 170 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych mieszkańców lub pracowników z obszaru rewitalizacji w Gliwicach , w tym 50% osób zamieszkujących na obszarze rewitalizacji.
  7. Projekt przeznaczony jest dla osób pracujących, w wieku 25 lat i więcej, zamieszkujący lub pracujących na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Gliwice, należących do grup defaworyzowanych, w szczególności osób powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach.
  8. Biuro Projektu znajduje się w Gliwicach (44-100) przy ulicy Konarskiego 18C.
  9. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku, środę, piątek w godzinach 8:00 do 16:00 oraz we wtorek
   i czwartek w godzinach 10:00 do 18:00 .
  10. Wszelkie informacje na temat Projektu można uzyskać w Biurze Projektu osobiście, telefonicznie pod numerem 603-663-887 lub pod adresem e-mail: akademia@technopark.gliwice.pl
  11. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej technnopark.gliwice.pl/szkolenia.
  12. Udział w projekcie jest bezpłatny.

   

  3.Przedmiot projektu

   

  1. W ramach projektu zaplanowano wsparcie w postaci:
  • Kursu języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego z walidacją i certyfikacją dla 144 Uczestników
  1. kurs obejmuje 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut),
  2. zajęcia realizowane będą w grupach liczących maksymalnie 12 osób,
  3. zajęcia będą odbywały się w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny dziennie,
  4. kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
  5. kurs będzie odbywał się na terenie miasta Gliwice.
  6. Szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe – poziom podstawowy lub profilowane zgodnie z DIGCOMP z walidacją i certyfikacją dla 70 Uczestników (48K i 22M).
  7. Szkolenie obejmuje 40 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut),
  8. Zajęcia realizowane będą w grupach liczących maksymalnie 10 osób,
  9. Zajęcia będą odbywały się w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny dziennie,
  10. Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym,
  11. Kurs będzie odbywał się na terenie miasta Gliwice.
  12. Egzaminów potwierdzających kompetencje językowe uzyskane poza projektem dla 6 Uczestników z języka angielskiego dla 3 osób, z języka niemieckiego dla 2 osób oraz z języka francuskiego dla 1 osoby.
  13. Egzaminów potwierdzających kompetencje komputerowe na poziomie podstawowym uzyskane poza projektem dla 5 Uczestników.
  14. Jedna osoba może wziąć udział w kilku formach wsparcia.

   

  4.Zasady rekrutacji

   

  1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie prowadzona z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji, zapewniając dostępność dla osób niepełnosprawnych.
  2. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:
  3. W chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 17 Uczestników (12K i 5 M) powinno spełniać kryterium wiekowe 50+ oraz co najmniej 68 Uczestników (46K i 22M) o niskich kwalifikacjach.
  4. Zamieszkuje bądź pracuje, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji w Gliwicach (wykaz ulic stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
  5. Pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenie lub innej (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/ o dzieło).
  6. Pierwszeństwo w projekcie mają osoby należące do jednej z grup defaworyzowanych: osoby o niskich kwalifikacjach oraz powyżej 50 roku życia.
  7. Z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i/lub znajomości języków obcych.
  8. Dostarczy w wymaganym terminie wypełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 2), oświadczenie uczestnika aplikującego do udziału w projekcie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).
  9. Wypełni test kompetencji językowych i/lub komputerowych kwalifikujący na odpowiedni poziom nauczania. W celu wypełnienia ww. testu należy stawić się do Biura Projektu mieszczącego się w Gliwicach (44-100) przy ulicy Konarskiego 18c.
  10. Osoby ubiegające się o udział w kursie językowym dodatkowo będą umawiane na rozmowę ustną z lektorem w siedzibie Szkoły Językowej. W przypadku niemożności stawienia się na rozmowę w Szkole Językowej, możliwe będzie przeprowadzenie telefonicznej rozmowy z lektorem. Rozmowa z lektorem ma na celu dokładniejsze poznanie umiejętności językowych Kandydata a tym samym prawidłowe zakwalifikowanie do poziomu nauczania.
  11. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych kryteriów formalnych będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.
  12. Uczestnikiem Projektu nie może zostać:
  13. Właściciel/właścicielka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze,
  14. Wspólnik/wspólniczka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze (w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe),
  15. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
  16. Pracownik/pracownica zakładu pracy powiązanego osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Beneficjentem projektu.
  17. Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności.
  18. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) mogą stanowić nie więcej niż 20% Uczestników jednej tematyki szkoleniowej w ramach Projektu.
  19. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu w formie papierowej lub elektronicznie na adres e-mail: akademia@technopark.gliwice.pl. W przypadku przedłożenia dokumentów elektronicznie Kandydat zobowiązuje się dostarczyć oryginały dokumentów niezwłocznie od dnia przesłania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej.
  20. Formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.
  21. Kryteria formalne będą weryfikowane na podstawie warunków opisanych w §4 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
  22. Kryteria merytoryczne będą punktowane według następującej skali:
  23. Osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3) – 1 punkt
  24. Osoby powyżej 50 roku życia – 1 punkt
  25. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (obowiązkowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności – 1 punkt
  26. Osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji na terenie Gliwic – 1 punkt
  27. Poziom potrzeb szkoleniowych
  • Brak – 0 punktów
  • Niski – 1 punkt
  • Średni – 2 punkty
  • Duży – 3 punkty
  1. Poziom motywacji do uczestnictwa w kursie:
  • Brak – 0 punktów
  • Niski – 1 punkt
  • Średni – 2 punkty
  • Duży – 3 punkty
  1. W sumie Kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów.
  2. W oparciu o kryteria rekrutacyjne oraz przyznane punkty utworzona zostanie lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa.
  3. W przypadku osób, które uzyskają jednakową liczbę punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  4. O kolejności na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych punktów.
  5. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiści, telefonicznie lub listownie.
  6. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły od lipca 2020 roku do czerwca 2021 roku.
  7. W przypadku zagrożenia, któregoś ze wskaźników, Beneficjent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych limitów mających na celu osiągnięcie zakładanych wartości.

   

  5.Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

   

  1. Uczestnik Projektu ma prawo do skorzystania z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach Projektu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Uczestnik ma prawo do:
  3. otrzymania podręcznika,
  4. przystąpienia do egzaminu zewnętrznego (pod warunkiem udziału w min. 80% zajęć),
  5. otrzymania certyfikatu (pod warunkiem pozytywnego wyniku z egzaminu zewnętrznego).
  6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
  7. przystąpienia przed rozpoczęciem wsparcia do testu językowego i/lub testu komputerowego umożliwiającego jego zakwalifikowanie do konkretnego poziomu nauczania.
  8. Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
  9. Potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo własnoręcznym czytelnym podpisem na liście obecności.
  10. Potwierdzenia otrzymania materiałów szkoleniowych własnoręcznym czytelnym podpisem.
  11. Wypełniania ankiet i testów (ewaluacyjnych, weryfikujących postęp w nauce), związanych z realizacją Projektu i monitoringiem późniejszych rezultatów.
  12. Przystąpienie do egzaminu zewnętrznego zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego i/lub egzaminu zewnętrznego komputerowego.
  13. Warunkiem ukończenia Projektu jest udział w minimum 80% zajęć pod rygorem skreślenia z listy Uczestników i poniesienia kosztów udziału w Projekcie.

   

  6.Prawa i obowiązki Projektodawcy

   

  1. Projektodawca zobowiązuje się do:
  2. Realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowaniem i niniejszym regulaminem.
  3. Zapewnienie Uczestnikom Projektu wsparcia opisanego w §2 pkt. 8, zgodnie z preferencjami Uczestników.
  4. Zapewnienia podręczników dla Uczestników kursów, zgodnych z poziomem nauczania do którego zostali zakwalifikowani.
  5. Wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu Uczestnikom Projektu, którzy uczestniczyli w co najmniej 80% czasu trwania kursu.
  6. Zapewnienia właściwego nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad formami wsparcia, w których będzie brał udział Uczestnik Projektu.
  7. Zapewnienia Wykonawców posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe.
  8. Zapewnienia sal dostosowanych do przeprowadzenia form wsparcia i wyposażonych w odpowiedni sprzęt.
  9. Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć.
  10. Projektodawca ma prawo skreślić Uczestnika Projektu z listy i obciążyć go kosztami udziału w Projekcie, w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

   

  7.Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

   

  1. Uczestnik, który został zakwalifikowany, może z ważnej przyczyny zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem wybranej w ramach projektu formy wsparcia, informując o tym Projektodawcę drogą pisemną nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem formy wsparcia.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, Projektodawca może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację.
  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, Uczestnik jest zobowiązany zwrócić Projektodawcy koszty poniesione w związku z jego dotychczasowym udziałem w Projekcie, jak również zwrócić podręcznik i inne otrzymane pomoce dydaktyczne.
  4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

   

  8.Postanowienia końcowe

   

  1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków umowy o dofinansowanie, a także w przypadku, pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.
  2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie.
  3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 Uczestnikom nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Projektodawcy.
  4. Projektodawca ze względu na realizację założonych we wniosku wskaźników zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Uczestników Projektu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 roku.

   

  Wykaz załączników do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:

   

  Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

  Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od pracodawcy

  Załącznik nr 3 – Wykaz ulic objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji w Gliwicach

  Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika aplikującego do Projektu dot. przetwarzania danych osobowych

   

  More Info

 • Regulamin udziału w kursie

  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic”

  RPSL. 11.04.01-24-005A/18-003

   

  1 Objaśnienie terminów i skrótów/definicje

   

  1. RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  2. Projekt – projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic, który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
  3. Projektodawca – Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Konarskiego 18C.
  4. Partner Projektodawcy – SWIFT Mateusz Góra z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ul. Sierżanta Grzegorza Załogi 16/9.
  5. Biuro Projektu – komórka organizacyjna Projektodawcy zajmująca się obsługą i realizacją Projektu, mieszcząca się w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 18C.
  6. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic.
  7. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
  8. Strona internetowa projektu – strona www o adresie: http://technopark.gliwice.pl/szkolenia
  9. Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji;
  10. Osoba pracująca – pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.
  11. Osoba niepełnosprawna – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
  12. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI (Priorytetach Inwestycyjnych). Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. Poziom klasyfikacji ISCED’97:
  13. ISCED 0 – Kształcenie na poziomie przedszkolnym,
  14. ISCED 1 – Kształcenie podstawowe lub pierwszy etap edukacji podstawowej,
  15. ISCED 2 – Kształcenie średnie (niższy poziom) lub drugi etap edukacji podstawowej,
  16. ISCED 3 – Kształcenie średnie (wyższy poziom),
  17. ISCED 4 – Kształcenie powyżej średniego (nie wyższe),
  18. ISCED 5 – Pierwszy etap kształcenia wyższego (nie prowadzący bezpośrednio do zaawansowanych kwalifikacji badawczych,
  19. ISCED 6 – Drugi etap kształcenia wyższego (prowadzący do zaawansowanych kwalifikacji badawczych).
  20. Kompetencje cyfrowe (kompetencje w zakresie TIK) – definiowane jako zdolność do:
  21. Przetwarzania (wyszukiwania, oceny, przechowywania) informacji,
  22. Komunikacji (wchodzenia w cyfrowe interakcje, dzielenia się informacjami, znajomość etyki i umiejętność zarządzania cyfrową tożsamością),
  23. Tworzenie cyfrowej informacji (w tym również umiejętność programowania i znajomość zagadnień praw autorskich),
  24. Zachowania bezpieczeństwa (ochrony cyfrowych urządzeń, danych, własnej tożsamości, zdrowia i środowiska),
  25. Rozwiązywania problemów (technicznych, identyfikowania sytuacji, w których technologia może pomóc, bycia kreatywnym z użyciem technologii, identyfikowania luk w zakresie kompetencji).

   

  2 Informacje ogólne o projekcie

   

  1. Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników do Projektu oraz jego realizacji.
  2. Realizatorem projektu „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 18C oraz partner SWIFT Mateusz Góra z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ul. Sierżanta Grzegorza Załogi 16/9.
  3. Projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” realizowany jest w ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT, w ramach RPO WSL 2014-2020.
  4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2021 r.
  6. Celem głównym Projektu jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 180 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych mieszkańców obszaru rewitalizacji w Gliwicach.
  7. Projekt przeznaczony jest dla osób pracujących, w wieku 25 lat i więcej, zamieszkujący obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Gliwice, należących do grup defaworyzowanych, w szczególności osób powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach.
  8. Biuro Projektu znajduje się w Gliwicach (44-100) przy ulicy Konarskiego 18C.
  9. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.
  10. Wszelkie informacje na temat Projektu można uzyskać w Biurze Projektu osobiście, telefonicznie pod numerem 32 335 85 40 lub pod adresem e-mail: akademia@technopark.gliwice.pl
  11. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej technnopark.gliwice.pl/szkolenia.
  12. Udział w projekcie jest bezpłatny.

   

  3 Przedmiot projektu

   

  1. W ramach projektu zaplanowano wsparcie w postaci:
  • Kursu języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego z walidacją i certyfikacją dla 144 Uczestników
  1. kurs obejmuje 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut),
  2. zajęcia realizowane będą w grupach liczących maksymalnie 12 osób,
  3. zajęcia będą odbywały się w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny dziennie,
  4. kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
  5. kurs będzie odbywał się na terenie miasta Gliwice.
  6. Szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe – poziom podstawowy lub profilowane zgodnie z DIGCOMP z walidacją i certyfikacją dla 90 Uczestników (53K i 37M).
  7. Szkolenie obejmuje 40 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut),
  8. Zajęcia realizowane będą w grupach liczących maksymalnie 10 osób,
  9. Zajęcia będą odbywały się w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny dziennie,
  10. Kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem,
  11. Kurs będzie odbywał się na terenie miasta Gliwice.
  12. Egzaminów potwierdzających kompetencje językowe uzyskane poza projektem dla 12 Uczestników z języka angielskiego dla 9 osób, z języka niemieckiego dla 2 osób oraz z języka francuskiego dla 1 osoby.
  13. Egzaminów potwierdzających kompetencje komputerowe na poziomie podstawowym uzyskane poza projektem dla 10 Uczestników.
  14. Jedna osoba może wziąć udział w kilku formach wsparcia.

   

  4 Zasady rekrutacji

   

  1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie prowadzona z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji, zapewniając dostępność dla osób niepełnosprawnych.
  2. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:
  3. W chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 90 Uczestników (53K i 37 M) powinno spełniać kryterium wiekowe 50+ oraz co najmniej 90 Uczestników (53K i 37M) o niskich kwalifikacjach.
  4. Zamieszkuje, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji w Gliwicach (wykaz ulic stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
  5. Pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenie lub innej (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/ o dzieło).
  6. Należy do jednej z grup defaworyzowanych: osoby o niskich kwalifikacjach oraz powyżej 50 roku życia.
  7. Z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
  8. Dostarczy w wymaganym terminie wypełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).
  9. Wypełni test kompetencji językowych i/lub komputerowych kwalifikujący na odpowiedni poziom nauczania. W celu wypełnienia ww. testu należy stawić się do Biura Projektu mieszczącego się w Gliwicach (41-100) przy ulicy Konarskiego 18c.
  10. Osoby ubiegające się o udział w kursie językowym dodatkowo będą umawiane na rozmowę ustną z lektorem w siedzibie Szkoły Językowej. W przypadku niemożności stawienia się na rozmowę w Szkole Językowej, możliwe będzie przeprowadzenie telefonicznej rozmowy z lektorem. Rozmowa z lektorem ma na celu dokładniejsze poznanie umiejętności językowych Kandydata a tym samym prawidłowe zakwalifikowanie do poziomu nauczania.
  11. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych kryteriów formalnych będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.
  12. Uczestnikiem Projektu nie może zostać:
  13. Właściciel/właścicielka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze,
  14. Wspólnik/wspólniczka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze (w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe),
  15. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
  16. Pracownik/pracownica zakładu pracy powiązanego osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Beneficjentem projektu.
  17. Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności.
  18. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) mogą stanowić nie więcej niż 20% Uczestników jednej tematyki szkoleniowej w ramach Projektu.
  19. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu w formie papierowej lub elektronicznie na adres e-mail: akademia@technopark.gliwice.pl. W przypadku przedłożenia dokumentów elektronicznie Kandydat zobowiązuje się dostarczyć oryginały dokumentów niezwłocznie od dnia przesłania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej.
  20. Formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.
  21. Kryteria formalne będą weryfikowane na podstawie warunków opisanych w §4 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
  22. Kryteria merytoryczne będą punktowane według następującej skali:
  23. Osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3) – 1 punkt
  24. Osoby powyżej 50 roku życia – 1 punkt
  25. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (obowiązkowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty
  26. Poziom potrzeb szkoleniowych
  • Brak – 0 punktów
  • Niski – 1 punkt
  • Średni – 2 punkty
  • Duży – 3 punkty
  1. Poziom motywacji do uczestnictwa w kursie:
  • Brak – 0 punktów
  • Niski – 1 punkt
  • Średni – 2 punkty
  • Duży – 3 punkty
  1. W sumie Kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów.
  2. W oparciu o kryteria rekrutacyjne oraz przyznane punkty utworzona zostanie lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa.
  3. W przypadku osób, które uzyskają jednakową liczbę punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  4. O kolejności na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych punktów.
  5. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiści, telefonicznie lub listownie.
  6. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły od sierpnia 2018 roku do kwietnia 2019 roku.
  7. W przypadku zagrożenia, któregoś ze wskaźników, Beneficjent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych limitów mających na celu osiągnięcie zakładanych wartości.

   

  5 Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

   

  1. Uczestnik Projektu ma prawo do skorzystania z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach Projektu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Uczestnik ma prawo do:
  3. otrzymania podręcznika,
  4. przystąpienia do egzaminu zewnętrznego (pod warunkiem udziału w min. 80% zajęć),
  5. otrzymania certyfikatu (pod warunkiem pozytywnego wyniku z egzaminu zewnętrznego).
  6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
  7. przystąpienia przed rozpoczęciem wsparcia do testu językowego i/lub testu komputerowego umożliwiającego jego zakwalifikowanie do konkretnego poziomu nauczania.
  8. Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
  9. Potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo własnoręcznym czytelnym podpisem na liście obecności.
  10. Potwierdzenia otrzymania materiałów szkoleniowych własnoręcznym czytelnym podpisem.
  11. Wypełniania ankiet i testów (ewaluacyjnych, weryfikujących postęp w nauce), związanych z realizacją Projektu i monitoringiem późniejszych rezultatów.
  12. Przystąpienie do egzaminu zewnętrznego zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego i/lub egzaminu zewnętrznego komputerowego.
  13. Warunkiem ukończenia Projektu jest udział w minimum 80% zajęć pod rygorem skreślenia z listy Uczestników i poniesienia kosztów udziału w Projekcie.

   

  6 Prawa i obowiązki Projektodawcy

   

  1. Projektodawca zobowiązuje się do:
  2. Realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowaniem i niniejszym regulaminem.
  3. Zapewnienie Uczestnikom Projektu wsparcia opisanego w §2 pkt. 8, zgodnie z preferencjami Uczestników.
  4. Zapewnienia podręczników dla Uczestników kursów, zgodnych z poziomem nauczania do którego zostali zakwalifikowani.
  5. Wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu Uczestnikom Projektu, którzy uczestniczyli w co najmniej 80% czasu trwania kursu.
  6. Zapewnienia właściwego nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad formami wsparcia, w których będzie brał udział Uczestnik Projektu.
  7. Zapewnienia Wykonawców posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe.
  8. Zapewnienia sal dostosowanych do przeprowadzenia form wsparcia i wyposażonych w odpowiedni sprzęt.
  9. Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć.
  10. Projektodawca ma prawo skreślić Uczestnika Projektu z listy i obciążyć go kosztami udziału w Projekcie, w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

   

  7 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

   

  1. Uczestnik, który został zakwalifikowany, może z ważnej przyczyny zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem wybranej w ramach projektu formy wsparcia, informując o tym Projektodawcę drogą pisemną nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem formy wsparcia.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, Projektodawca może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację.
  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, Uczestnik jest zobowiązany zwrócić Projektodawcy koszty poniesione w związku z jego dotychczasowym udziałem w Projekcie, jak również zwrócić podręczniki i inne otrzymane pomoce dydaktyczne.
  4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

   

  8 Postanowienia końcowe

   

  1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków umowy o dofinansowanie, a także w przypadku, pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.
  2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie.
  3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 Uczestnikom nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Projektodawcy.
  4. Projektodawca ze względu na realizację założonych we wniosku wskaźników zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Uczestników Projektu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.

   

   

   

  Wykaz załączników do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:

   

  Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

  Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od pracodawcy

  Załącznik nr 3 – Wykaz ulic objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji w Gliwicach

  Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych

   

  More Info

 • Egzamin z wybranego Pakietu Microsoft Office

  Dla osób które nie chcą brać udziału w szkoleniach a chcą podnieść swoje kwalifikacje mamy do zaproponowania sam egzamin zewnętrzny z wybranego Pakietu Microsoft Office (Excel bądź Word)
  Termin egzaminu będzie podany na dniach.

  Aby wziąć udział w kursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy a napewno się z Państwem skontaktujemy i przekażemy najważniejsze informacje.

  More Info

 • Pakiet Microsoft Office

  Pakiet Microsoft Office 

   • zajęcia będą prowadzone 2 razy w tygodniu od 17:00 do 20:00 na ul. Konarskiego 18C w Gliwicach – dokładna data rozpoczęcia szkoleń zostanie podana wkrótce

  Tematyka szkoleń

  • Word
   • praca z aplikacją
   • tworzenie dokumentów
   • formatowanie
   • obiekty edytora tekstu
   • korespondencja seryjna
   •  przygotowanie wydruku
  • Excel
   • arkusze kalkulacyjne
   • komórki
   • zarządzanie arkuszami
   • obliczanie w arkuszach
   • formatowanie
   • wykresy
   • ustawienia i wydruk arkuszy
  • Power Point
   • tworzenie prezentacji

   

  Co oferujemy podczas szkolenia?:

  • grupę maksymalnie 10 osobową,
  • materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika,
  • salę komputerową z odpowiednim oprogramowaniem,
  • catering,
  • certyfikat zewnętrzny ECDL na zakończenie kursu.

  More Info

 • Excel dla zaawansowanych

  Excel dla zaawansowanych

   • zajęcia będą prowadzone 2 razy w tygodniu od 17:00 do 20:00 na ul. Konarskiego 18C w Gliwicach – dokładna data rozpoczęcia szkoleń zostanie podana wkrótce

   

   • Tematyka szkoleń
    • Formatowanie, funkcje
    • Tworzenie i formatowanie wykresów
    • Tabela przestawna, tabela danych
    • Sortowanie i filtrowanie, Scenariusze
    • Sprawdzanie , inspekcja
    • Nazwy zakresów komórek, wklejanie specjalne
    • Szablony, odnośniki, import danych
    • Automatyzacja
    • Śledzenia zmian, ochrona

  Co oferujemy podczas szkolenia?:

  • grupę maksymalnie 10 osobową,
  • materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika,
  • salę komputerową z odpowiednim oprogramowaniem,
  • catering,
  • certyfikat zewnętrzny ECDL na zakończenie kursu.

   

  More Info

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”

  Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”.

  Wsparcie pomostowe w postaci finansowej oraz w formie usługi doradczej udzielane jest wyłącznie tym Uczestnikom Projektu, którzy w ramach projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji. Ocena złożonego Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez UP wsparcia pomostowego podstawowego.

  Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 26.08.2019 r. Nabór wniosków na charakter otwarty. Informacja o planowanym terminie zamknięcia naboru wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych.

  Uczestnicy Projektu powinni złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (zał. 12 do Regulaminu) do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

  1.  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Regulaminu),
  2.  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu),
  3.  harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 10 do Regulaminu).
  4.  w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 11 do Regulaminu).

  Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach, dostępnym na stronie http://technopark.gliwice.pl oraz w Biurze Projektu..

  Wzór Wniosku o przyznanie przedłużone  wsparcia pomostowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie http://technopark.gliwice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

  Pod pojęciem „Wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych przy ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe, tj. formularz wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego/ wsparcia pomostowego przedłużonego wraz z załącznikami.

  Wymagane jest złożenie dwóch jednakowych kompletów dokumentów.

  Wnioski Uczestników o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w następujących formach:

  1. osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu (Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o., ul. Konarskiego 18 c, 44-100 Gliwice) w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00;
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres Biura Projektu:Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o., ul. Konarskiego 18 c, 44-100 Gliwice
  3. w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: dotacje@technopark.gliwice.pl

  Za termin złożenia wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Projektu w Parku Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o., (ul. Konarskiego 18 c, 44-100 Gliwice). Za termin złożenia wniosków w drodze elektronicznej uznana będzie data poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej.

  Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

   

  Imię i nazwisko

  Pełny adres Uczestnika Projektu

   

  Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

  „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”– NIE OTWIERAĆ

   

  Park Naukowo-Technologiczny

  „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o.,

  1. Konarskiego 18 c,

  44-100 Gliwice

   

  Oceny formalnej wniosków dokona pracownik Biura projektu ustalając:

  1. a) m.in. czy Uczestnik projektu:
  • złożył wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w § 10 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
  • złożył dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o naborze wniosków i w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (…), w wyznaczonym terminie i miejscu, w zamkniętej i opisanej zgodnie ze wzorem kopercie,
  • złożył komplet dokumentów na odpowiednich wzorach, o których mowa
  • w § 10 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
  • złożył dokumenty kompletne (w tym: z wszystkimi wymaganymi załącznikami, podpisane i parafowane w wyznaczonych miejscach),
  • złożył kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem;
  1. b) czy Wniosek wpłynął w terminie 30 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego w postaci dotacji.

   

  Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty dla Uczestników ubiegających się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”:

  a)   Załącznik nr 12 wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego wsparcia pomostowego przedłużonego

  b)   Załącznik nr 2 oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis nieotrzymanej

  c)   Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  d)   Załącznik nr 10 harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków finansowego wsparcia pomostowego iwsparcia pomostowego przedłużonego

  e)   w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 11 oświadczenie uczestnika projektu – niekorzystanie z dwóch różnych źródeł)

  More Info