DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • AKTUALNOŚCI
 • O PROJEKCIE
 • REKRUTACJA
 • DOKUMENTY
 • FAQ
 • HARMONOGRAM
 • SZCZEGÓŁY
 • KONTAKT
 • Ogłaszamy termin naborów wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” od dnia 26.08.2019 r.

  Pełna treść ogłoszenia w poniższym linku.

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE

  Ogłaszamy termin naborów wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” od dnia 10.06.2019 r.

  Pełna treść ogłoszenia w poniższym linku.

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE


  Informujemy, że zakończył się etap oceniania biznesplanów przez oficerów dotacyjnych. Poniżej przedstawiamy wykaz ocen uzyskanych przez uczestników projektu.

  LISTA RANKINGOWA – oceny biznesplanów


  Ogłaszamy termin naborów biznesplanów w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” na okres od 22.02.2019 r.  do 08.03.2019 r.

  Pełna treść ogłoszenia w poniższym linku.

  OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNES PLANÓW


 • Celem głównym projektu “Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” jest utworzenie 14 miejsc pracy poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego.

  Dla kogo:
  Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na obszarze rewitalizacji w Gliwi cach planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  – osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.

  Spis ulic wchodzących w Obszar Rewitalizacji Miasta Gliwice:
  Obszar rewitalizowany określony w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023

  Wsparcie:
  – Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 324,14 zł.
  – Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
  – Wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy do 2 100,00 zł/miesiąc.

 • Zakończyła się rekrutacja do projektu !

  Informujemy, iż z dniem 13 listopada 2018 r. zakończył się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pt. „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”.

  Lista rankingowa – Ocena Formalna

  Lista rankingowa do projektu
  Nabór trwał od 29.10.2018 r. do 13.11.2018 r.(ze względu, iż 12.11.2018 r. był dniem wolnym od pracy –  święto narodowe z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej).

  Formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty.

  Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu tj. Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o., Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, pok. 0-4. Czynne : od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00

  Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosowanych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itd. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia.

  Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją rekrutacyjną.

  I. Dokumenty rekrutacyjne

  Regulamin rekrutacji uczestników projektu “Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”

  Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny- edytowalny

  Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

  Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

  Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

  Załącznik nr 4 Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej

  Załącznik nr 5 Karta oceny dla doradcy zawodowego w ramach oceny  merytorycznej

  Załącznik nr 6 Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013

  Załącznik nr 7 Obszar rewitalizowany wskazany w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023

 • REGULAMIN przyznawania ŚRODKÓW finansowych na rozwój przedsiębiorczości

  Załącznik nr 1 Biznesplan

  Załącznik nr 1 Biznesplan WORD

  Załącznik nr 2 oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis nieotrzymanej

  Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Załącznik nr 4 Szczegółowe_zestawienie_towarów_i_usług_przewidywanych_do_zakupienia

  Załącznik nr 5 zbiór oświadczeń

  Załącznik nr 6 Karta oceny biznesplan

  Załącznik nr 7 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

  Załącznik nr 8 Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów i usług

  Załącznik nr 9 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia

  Załącznik nr 10 harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków finansowego wsparcia pomostowego iwsparcia pomostowego przedłużonego

  Załącznik nr 11 oświadczenie uczestnika projektu – niekorzystanie z dwóch różnych źródeł

  Załącznik nr 12 wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego wsparcia pomostowego przedłużonego

  Załącznik nr 13 karta weryfikacji formalnej wniosku wsparcie pomostowe podstawowe przedłużone

  Załącznik nr 14 karta weryfikacji merytorycznej wniosku wsparcie pomostowe podstawowe przedłużone

  Załącznik nr 15 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

  Załącznik nr 16 Wzór Aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

  Załącznik nr 17 Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego

 • 1. Kto może być uczestnikiem projektu?

  Grupę docelową/ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach projektu stanowią:
  Osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym Miasta Gliwice, powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne  nieaktywne zawodowo należące co najmniej  do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:- osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.
  Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.


  2. Kto nie może uczestniczyć w projekcie?

  Zgodnie z Regulaminem konkursu w Projekcie nie mogą uczestniczyć:
  osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą (tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), były zarejestrowane jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
  – osoby, które zawiesiły prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów;
  – osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały jego warunków;
  – osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
  – osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

  Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.
  – osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
  – osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
  – osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
  – osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  – osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowanych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
  – osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
  – osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności.


  3. Na jakim etapie rekrutacji do projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” należy potwierdzić spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu.

  Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/tki powoduje odrzucenie z uczestnictwa w projekcie.

  W przypadku wątpliwości co do przedłożonych w ramach Formularza rekrutacyjnego oświadczeń, Beneficjent ma prawo na każdym etapie rekrutacji zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym (np. zaświadczeń, aktów, decyzji itp.).


  4. Jaka jest definicja osoby o niskich kwalifikacjach?

  Zgodnie z definicją zawartą w WLWK (załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) osoba o niskich kwalifikacjach, to osoba posiadająca wykształcenie  na poziomie do ISCED 3 włącznie tj.

  • Wykształcenie niższe niż podstawowe
  • Podstawowe – Wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej
  • Gimnazjalne – Wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej
  • Ponadgimnazjalne, wykształcenie na poziomie średniej (np. liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

  5. Czy w projekcie mogą wziąć osoby spoza tych “najtrudniejszych” grup np. mężczyzna między 30 a 50 r.ż z wyższym wykształceniem nie będący osobą długotrwale bezrobotną ani niepełnosprawną?

  Zgodnie z kryterium dostępu grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  – osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.
  W świetle powyższego nie ma możliwości adresowania wsparcia do osób niespełniających żadnego z powyższych kryteriów.

 • UWAGA: rozpoczęcie projektu dla obu grup będzie miało miejsce 03.01.2018 r (czwartek) o godzinę 8:00 – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

  Plik do pobrania: harmonogram_szkolen

 • Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego
  Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  Poddziałanie: 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT
  Lider Projektu: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY “TECHNOPARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Partner Projektu: FUNDACJA NA RZECZ INTELIGENTNEGO ROZWOJU
  Wartość projektu: 995 262,45 zł
  Dofinansowanie: 963 226,22 zł
  Czas trwania: 2018-08-01 – 2020-03-31

 • BIURO PROJEKTU:
  Park Naukowo-Technologiczny
  “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
  Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4
  KONTAKT:
  Joanna Frydryk
  joanna.frydryk@technopark.gliwice.pl
  tel. 607 363 258

Projekt „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.1 RPO WSL.