Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz zabudowa dwóch pomp ciepła.

Ogłoszenie nr 565420-N-2018 z dnia 2018-06-05 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz zabudowę dwóch pomp ciepła na potrzeby grzewcze ciepłej wody użytkowej. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić niezbędne prace budowlane i elektryczne. Szczegółowy zakres prac, sposób realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie wymagania oraz niezbędne dane techniczne zostały podane w Załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ, tj. w Programie funkcjonalno – użytkowym utworzenia farmy fotowoltaicznej.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

1.0. Ogłoszenie o zamowieniu 56-2018-PNT

pismo_dotyczace_zmiany_ogloszenia

1.1. Ogłoszenie o zamowieniu 56-2018_zmiany -PNT

1.1. Ogłoszenie o zamowieniu 56-2018_zmiany 2 -PNT

Ogłoszenie o zamowieniu 56-2018-PNT – Odpowiedzi na pytania

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

2.0. SIWZ 56-2018-PNT

2.1. SIWZ 56-2018-PNT WZÓR UMOWY

2.2. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

2.2. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

2.3. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE

2.3. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE

2.4. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 3 Program funkcjonalno – użytkowy

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Utworzenie farmy fotowoltaicznej” nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0377/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii” Poddziałanie 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”.