DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  • Projekt „Inkubator przedsiębiorczości - szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL

   Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” na dzień 13.04.2021 r. (wtorek).

   Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce Rekrutacja.

   Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLWICE zastrzega sobie możliwość wydłużenia rekrutacji


    

    

  • Celem głównym projektu “Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” jest utworzenie 12 miejsc pracy, poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego.


   Do kogo skierowany jest projekt:
   Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na obszarze rewitalizacji w Gliwicach, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. tj. osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby bezrobotne, bierne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

   • osoby powyżej 50 roku życia;
   • kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
   • osoby z niepełnosprawnościami;
   • osoby długotrwale bezrobotne;
   • osoby o niskich kwalifikacjach.

   Spis ulic wchodzących w Obszar Rewitalizacji Miasta Gliwice:
   Obszar rewitalizowany wskazany w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023

   Wsparcie:

   • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł.
   • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
   • Wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy do 2 800,00 zł/miesiąc.
  • Nabór będzie prowadzony w terminie 13.04 – 30.04.2021.
   Zapraszamy do kontaktu: 603 663 887

   Biuro Projektów znajduje się w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” , ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, pokój 0-4.

   Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 8:00-18:00. W związku z sytuacją epidemiologiczną chęć wizyty prosimy zgłosić telefonicznie.

   I. Dokumenty rekrutacyjne

   Regulamin_rekrutacji_uczestnikow

   zal_nr_1_Formularz_rekrutacyjny – wersja edytowalna

   zal_nr_1_Formularz_rekrutacyjny – wersja pdf

   zal_nr_2_Oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial_w_projekcie – wersja edytowalna

   zal_nr_2_Oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial_w_projekcie – wersja pdf

   zal_nr_3-karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego

   zal_nr_4-karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego

   zal_nr_5-karta_oceny_dla_doradcy_zawodowego_w_ramach_oceny_merytorycznej

   zal_nr_6-Notatka_z_rozmowy_kwalifikacyjnej

   zal_nr_7-Opis_sektorow_wykluczonych

   zal_nr_8-Wykaz_ulic_w_obrebie_obszaru_rewitalizacji_w_Gliwicach

   zal_nr_9-wzor_druk_US-7

   zal_nr_10-Wzor_druku_US-7-przyklad_wypelnienia

   […]

   Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+

    

   • AKTUALNOŚCI
   • O PROJEKCIE
   • REKRUTACJA
   • O PROJEKCIE
   • REKRUTACJA
   • SZCZEGÓŁY
   • DOKUMENTY
   • KONTAKT
   • Formularz szybkiego kontaktu

     

   • Celem projektu „Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa

    osób 30+” jest wzrost aktywności zawodowej 55 osób ( w tym 33 kobiet i 22 mężczyzn) będących mieszkańcami Gliwic, Zabrza, Pyskowic i Knurowa, pozostających bez zatrudnienia i/lub poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych i  ubogich pracujących. W tym minimum 39 Osób bezrobotnych, 25 Osób o niskich kwalifikacjach, 6 Osób w wieku +50, 6 Osób biernych zawodowo, 6 Osób długotrwale bezrobotnych.

    Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

    – opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

    – indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,

    – pośrednictwo pracy na każdym etapie projektu,

    – warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia miękkie i specjalistyczne,

    –  płatny staż lub zatrudnienie subsydiowane.

     

    W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne: osoby powyżej 30-go roku życia (od dnia 30-tych urodzin), mieszkańcy Gliwic, Knurowa, Pyskowic i Zabrza, i należące co najmniej do jednej z poniższych grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

    a) osoby bezrobotne (lub bierne zawodowo), znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

    – osoby w wieku 50 lat i więcej;

    – kobiety;

    – osoby długotrwale bezrobotne;

    – osoby o niskich kwalifikacjach;

    b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

    – osoby ubogie pracujące;

    – osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu)

    Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

     

    Dlaczego warto wziąć udział w naszym projekcie?

    • Blisko 80% uczestników poprzedniego projektu „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” zostało zatrudnionych po odbyciu 3-miesięcznych staży w wybranym przedsiębiorstwie;
    • Dzięki wsparciu pośrednika pracy i doradcy zawodowego w projekcie tworzymy indywidualny plan działania, który jest dostosowany do Twoich potrzeb;
    • Poszukujesz pracy, nie jesteś zadowolony/a z obecnej pracy, jesteś po urlopie macierzyńskim, a może straciłeś/aś pracę w wyniku sytuacji związanej z koronawiursem COVID-19? Nasz projekt wspiera Was w powrocie na rynek pracy!
    • Chciałbyś/abyś się przebranżowić i zdobyć doświadczenie? Nasz projekt to świetna szansa, żeby rozpocząć pracę w innej branży i zdobyć w niej doświadczenie!
    • Chciałbyś/abyś podnieść swoje kwalifikacje? W ramach projektu masz możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach grupowych, a także szkoleniach specjalistycznych związanych z Twoimi potrzebami i przyszłym miejscem pracy;
    • W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia (w tym szkolenia specjalistyczne), płatne stypednia szkoleniowe i stażowe, możliwość zatrudnienia subsydiowanego, wsparcie doradcy i pośrednika pracy .

    Do udziału w projekcie zapraszamy również przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem stażysty na okres 3 miesięcy w roku 2020/2021 lub zatrudnieniem subsydiowanym w ramach kosztów projektu.  Dodatkowo gwarantujemy refundację części miesięcznego wynagrodzenia Opiekuna stażu, pokrycia kosztów związanych z przyjęciem stażysty tj. szkolenie BHP, badania lekarskie i ubezpieczenie NNW. W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu: horyzonty@technopark.gliwice.pl

   • TRWA WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ DO GRUPY 4 

    Zgodnie z regulaminem projektu informujemy, że pierwszeństwo podczas rekrutacji do grupy 4 mają osoby pracujące zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych i osoby ubogie pracujące, a także kandydaci z niskim wykształceniem.  

    Masz pytania – odezwij się do nas.

    Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w zakładce DOKUMENTY 

    zapraszamy do kontaktu: horyzonty@technopark.gliwice.pl/

    tel: 607 363 258 / 724 318 426

    Przed wizytą w biurze projektu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu potwierdzenia terminu.

     

    Do udziału w projekcie zapraszamy:

    Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) mieszkające na terenie Gliwic, Knurowa Pyskowic lub Zabrza i należące co najmniej do jednej z poniższych grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

    a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

    – osoby w wieku 50 lat i więcej;

    – kobiety;

    – osoby długotrwale bezrobotne;

    – osoby o niskich kwalifikacjach;

    b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

    – osoby ubogie pracujące;

    – osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu).

    Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

     

   • Nazwa projektu: Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+

    Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego

    Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

    Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

    Lider projektu: Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o.

    Wartość projektu: 1 016 114,18 zł

    Dofinansowanie: 965 308,47

    Czas trwania: 2020-09-01 – 2022-02-28

     

   • Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. W przypadku chęci zgłoszenia się do projektu zachęcamy do kontaktu z Pracownikami Biura Projektu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem osoby aplikującej o udział w projekcie i dostarczenie dokumentów do biura projektu lub przesłanie go pocztą lub skanem na e-mail: horyzonty@technopark.gliwice.pl. Przed wizytą w biurze projektu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu potwierdzenia terminu.

    REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

    Zalacznik 1 – Formularz zgloszeniowy 

    Zalacznik 2 – Oswiadczenie osoby aplikujacej o udzial w projekcie

     

    Zalacznik 3 – Wykaz obszarow rewitalizacyjnych

    Osoby zamieszkujące obszar rewitalizacyjny otrzymują 1 dodatkowy punkt w procesie rekrutacji. Wykaz ten nie definiuje adresów, które należy zamieszkiwać aby wziąć udział w projekcie.

    Zalacznik 4 – Wzor zaswiadczenia o zatrudnieniu

    Zalacznik 5 – Oswiadczenie o posiadaniu statusu osoby dlugotrwale bezrobotnej

    Zalacznik 6 – Oswiadczenie osoby ubogiej pracujacej

     

    wzor druku US -7 –

    wzor druku US -7 – przyklad

    slownik glownych pojec

   •  

   • BIURO PROJEKTU:
    Park Naukowo-Technologiczny
    “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
    Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4

    horyzonty@technopark.gliwice.pl

    Przed wizytą w biurze projektu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu potwierdzenia terminu.

    KONTAKT:
    Joanna Frydryk
    joanna.frydryk@technopark.gliwice.pl
    tel. 607 363 258

    Magdalena Antos
    magdalena.antos@technopark.gliwice.pl
    tel.724 318 426

     

     

    W dniu 01.04.2021 biuro projektów będzie czynne do godziny 16:00

   • Po przesłaniu formularza skontaktuje się z Państwem pracownik Biura Projektów. 

    Imię i nazwisko(wymagane)

    Adres email (wymagane)

    telefon (wymagane)

    Dane osobowe kandydatów, uzyskane w procesie zgłoszenia do programu , są chronione i nieudostępniane na zewnątrz zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pozyskane dane są wykorzystywanie jedynie w procesie weryfikacji kandydatów i potwierdzenia ich możliwości wzięcia udziału w projekcie. Podstawą przetwarzania jest zatem art 6 ust 1 lit b. Administratorem danych jest Technopark Gliwice

   Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020

    

    

    

    

    

    

   Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach

   Projekt “Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach” jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   Przedmiotem projektu jest rozbudowa Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” poprzez budowę nowego modułu (Inkubatora Nowoczesnych Technologii) w celu zwiększenia potencjału dla transferu technologii i innowacyjności w regionie oraz rewitalizacja terenów przyległych do dotychczasowej infrastruktury. Projekt obejmuje również wyposażenie nowego obiektu oraz zakup niezbędnego sprzętu. W Inkubatorze zlokalizowanych zostanie ok. 15-20 firm z branży nowoczesnych techn. m.in. w obszarze IT/ICT, wirtualnej rzeczywistości, automatyki i robotyki czy medycyny. W ramach projektu przewidziano świadczenie 2 nowych usług – Living Lab w kierunku modeli biznesowych i Laboratorium przemysłu 4.0 ukierunkowanego na druk 3D.

   Okres realizacji projektu: 30/06/2020 r. – 31/12/2021 r.

   Całkowita wartość projektu: 6 599 611,78 zł

   Dofinansowanie: 5 067 574,96 zł

   Projekt “Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach” realizowany jest w ramach działania: 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji dla poddziałania: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i
   innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim.

   • O projekcie
   • Kontakt
   • Szczegóły
   • Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim jest usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu oraz zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez budowanie kompetencji oraz kreowanie marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Projekt zakłada kontynuację realizacji Procesu Przedsiębiorczego Odrywania mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą wpłynąć na aktualizację inteligentnych specjalizacji wskazanych w RIS WSL. W projekcie kontynuowane będą również działania mające na celu inicjowanie i wzmacnianie współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji poprzez identyfikację obszarów/tematów biznesowych, w ramach których możliwe byłoby wspólne działanie i realizacja nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych.

   • Katarzyna Kuboś
    katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
    tel. 782 182 207

   • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

    Działanie: 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji

    Poddziałanie: 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji

    Wartość projektu: 5 943 320,20 zł

    Dofinansowanie: 5 557 004,40 zł

    Czas trwania: 2019-06-01 – 2022-06-30

    Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

    Partnerzy projektu:

    1. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
    2. Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
    3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
    4. Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.
    5. Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego SP. z o.o.
    6. Politechnika Śląska
    7. Uniwersytet Śląski w Katowicach
    8. Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET
    9. Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych
    10. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
    11. SPIN-US Sp. z o.o.

   Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie

   Projekt “Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie” jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   Celem głównym projektu jest wygenerowanie usługi proinnowacyjnej mającej na celu przeprowadzanie w przedsiębiorstwach audytu innowacyjności, którego wynikiem będą rekomendację pozwalające na stworzenia planu wdrożenia innowacji w firmie. W ramach projektu zostanie opracowana metodologia usługi , która zostanie przetestowana na próbie 5 przedsiębiorstw.

   W wyniku realizowanego projektu do oferty Parku Naukowo – Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z. o.o. zostanie wprowadzona usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu innowacyjności w przedsiębiorstwie, której wynikiem będzie raport stanowiący plan wdrożenia innowacji.

   Okres realizacji projektu: 01/01/2020 r. – 30/06/2020 r.

   Projekt “Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie” w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   Biznesowe zastosowanie koncepcji Learning Factory w procesie rozwoju, ekspansji i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw

   • O PROJEKCIE
   • KONTAKT
   • Projekt “Biznesowe zastosowanie Learning Factory w procesie rozwoju, ekspansji i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach konkursu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” jest realizowane przez konsorcjum- składające się z :
    – Poznański Park Naukowy – Technologiczny (Lider projektu),
    – Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.,
    – Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
    – Apollogic Sp. z o.o.

    Projekt adresowany będzie do przedsiębiorstw, które w związku ze zmieniającymi się trendami w przemyśle będą zainteresowane rozwojem w zakresie transformacji cyfrowej.

    W ramach działań przewiduje się m.in.:
    • stworzenie nowoczesnego laboratorium – Living Lab-u w dziedzinie prototypowania z wykorzystaniem m.in. druku 3D,
    • spotkania i konferencje z tematyki technologii wchodzących w obszaru Przemysłu 4.0.,
    • analizę potencjału wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach,
    • szkolenia, warsztaty z zakresu Druku 3 D
    • doradztwo w zakresie analizy potencjału w obszarze wdrażania nowych technologii cyfrowych przez firmy,
    • kampanie informacyjną – promocyjną.

   • BIURO PROJEKTU:
    Park Naukowo-Technologiczny
    “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
    Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4
    KONTAKT:
    dih@technopark.gliwice.pl

    Projekt realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019 – 2021 p.n. „Przemysł 4.0”

   DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2018

   • AKTUALNOŚCI
   • O PROJEKCIE
   • REKRUTACJA
   • DOKUMENTY
   • FAQ
   • HARMONOGRAM
   • SZCZEGÓŁY
   • KONTAKT
   • Ogłaszamy termin naborów wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” od dnia 26.08.2019 r.

    Pełna treść ogłoszenia w poniższym linku.

    OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE

    Ogłaszamy termin naborów wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” od dnia 10.06.2019 r.

    Pełna treść ogłoszenia w poniższym linku.

    OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE


    Informujemy, że zakończył się etap oceniania biznesplanów przez oficerów dotacyjnych. Poniżej przedstawiamy wykaz ocen uzyskanych przez uczestników projektu.

    LISTA RANKINGOWA – oceny biznesplanów


    Ogłaszamy termin naborów biznesplanów w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” na okres od 22.02.2019 r.  do 08.03.2019 r.

    Pełna treść ogłoszenia w poniższym linku.

    OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNES PLANÓW


   • Celem głównym projektu “Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” jest utworzenie 14 miejsc pracy poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego.

    Dla kogo:
    Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na obszarze rewitalizacji w Gliwi cach planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
    – osoby powyżej 50 roku życia;
    – kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
    – osoby z niepełnosprawnościami;
    – osoby długotrwale bezrobotne;
    – osoby o niskich kwalifikacjach.

    Spis ulic wchodzących w Obszar Rewitalizacji Miasta Gliwice:
    Obszar rewitalizowany określony w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023

    Wsparcie:
    – Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 324,14 zł.
    – Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
    – Wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy do 2 100,00 zł/miesiąc.

   • Zakończyła się rekrutacja do projektu !

    Informujemy, iż z dniem 13 listopada 2018 r. zakończył się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pt. „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”.

    Lista rankingowa – Ocena Formalna

    Lista rankingowa do projektu
    Nabór trwał od 29.10.2018 r. do 13.11.2018 r.(ze względu, iż 12.11.2018 r. był dniem wolnym od pracy –  święto narodowe z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej).

    Formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty.

    Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu tj. Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o., Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, pok. 0-4. Czynne : od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00

    Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosowanych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itd. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia.

    Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją rekrutacyjną.

    I. Dokumenty rekrutacyjne

    Regulamin rekrutacji uczestników projektu “Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”

    Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny- edytowalny

    Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

    Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

    Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

    Załącznik nr 4 Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej

    Załącznik nr 5 Karta oceny dla doradcy zawodowego w ramach oceny  merytorycznej

    Załącznik nr 6 Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013

    Załącznik nr 7 Obszar rewitalizowany wskazany w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023

   • REGULAMIN przyznawania ŚRODKÓW finansowych na rozwój przedsiębiorczości

    Załącznik nr 1 Biznesplan

    Załącznik nr 1 Biznesplan WORD

    Załącznik nr 2 oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis nieotrzymanej

    Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

    Załącznik nr 4 Szczegółowe_zestawienie_towarów_i_usług_przewidywanych_do_zakupienia

    Załącznik nr 5 zbiór oświadczeń

    Załącznik nr 6 Karta oceny biznesplan

    Załącznik nr 7 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

    Załącznik nr 8 Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów i usług

    Załącznik nr 9 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia

    Załącznik nr 10 harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków finansowego wsparcia pomostowego iwsparcia pomostowego przedłużonego

    Załącznik nr 11 oświadczenie uczestnika projektu – niekorzystanie z dwóch różnych źródeł

    Załącznik nr 12 wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego wsparcia pomostowego przedłużonego

    Załącznik nr 13 karta weryfikacji formalnej wniosku wsparcie pomostowe podstawowe przedłużone

    Załącznik nr 14 karta weryfikacji merytorycznej wniosku wsparcie pomostowe podstawowe przedłużone

    Załącznik nr 15 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

    Załącznik nr 16 Wzór Aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

    Załącznik nr 17 Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego

   • 1. Kto może być uczestnikiem projektu?

    Grupę docelową/ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach projektu stanowią:
    Osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym Miasta Gliwice, powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne  nieaktywne zawodowo należące co najmniej  do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:- osoby powyżej 50 roku życia;
    – kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
    – osoby z niepełnosprawnościami;
    – osoby długotrwale bezrobotne;
    – osoby o niskich kwalifikacjach.
    Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.


    2. Kto nie może uczestniczyć w projekcie?

    Zgodnie z Regulaminem konkursu w Projekcie nie mogą uczestniczyć:
    osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą (tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), były zarejestrowane jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
    – osoby, które zawiesiły prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów;
    – osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały jego warunków;
    – osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
    – osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

    Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.
    – osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
    – osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
    – osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
    – osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
    – osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowanych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
    – osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
    – osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności.


    3. Na jakim etapie rekrutacji do projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” należy potwierdzić spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu.

    Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/tki powoduje odrzucenie z uczestnictwa w projekcie.

    W przypadku wątpliwości co do przedłożonych w ramach Formularza rekrutacyjnego oświadczeń, Beneficjent ma prawo na każdym etapie rekrutacji zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym (np. zaświadczeń, aktów, decyzji itp.).


    4. Jaka jest definicja osoby o niskich kwalifikacjach?

    Zgodnie z definicją zawartą w WLWK (załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) osoba o niskich kwalifikacjach, to osoba posiadająca wykształcenie  na poziomie do ISCED 3 włącznie tj.

    • Wykształcenie niższe niż podstawowe
    • Podstawowe – Wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej
    • Gimnazjalne – Wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej
    • Ponadgimnazjalne, wykształcenie na poziomie średniej (np. liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

    5. Czy w projekcie mogą wziąć osoby spoza tych “najtrudniejszych” grup np. mężczyzna między 30 a 50 r.ż z wyższym wykształceniem nie będący osobą długotrwale bezrobotną ani niepełnosprawną?

    Zgodnie z kryterium dostępu grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
    – osoby powyżej 50 roku życia;
    – kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
    – osoby z niepełnosprawnościami;
    – osoby długotrwale bezrobotne;
    – osoby o niskich kwalifikacjach.
    W świetle powyższego nie ma możliwości adresowania wsparcia do osób niespełniających żadnego z powyższych kryteriów.

   • UWAGA: rozpoczęcie projektu dla obu grup będzie miało miejsce 03.01.2018 r (czwartek) o godzinę 8:00 – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

    Plik do pobrania: harmonogram_szkolen

   • Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach.

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego
    Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
    Poddziałanie: 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT
    Lider Projektu: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY “TECHNOPARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    Partner Projektu: FUNDACJA NA RZECZ INTELIGENTNEGO ROZWOJU
    Wartość projektu: 995 262,45 zł
    Dofinansowanie: 963 226,22 zł
    Czas trwania: 2018-08-01 – 2020-03-31

   • BIURO PROJEKTU:
    Park Naukowo-Technologiczny
    “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
    Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4
    KONTAKT:
    Joanna Frydryk
    joanna.frydryk@technopark.gliwice.pl
    tel. 607 363 258

   Projekt „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.1 RPO WSL.

   Bezpłatne kursy komputerowe i językowe

   • Aktualne kursy
   • Kursy komputerowe
   • Kursy językowe
   • O projekcie
   • Rekrutacja
   • Najczęstsze Pytania
   • Kontakt
   • Zgłoszenia do programu “TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy. Po jego wysłaniu skontaktujemy się
    z Państwem

    Imię i nazwisko(wymagane)

    Adres email (wymagane)

    telefon (wymagane)

    Dane osobowe kandydatów, uzyskane w procesie zgłoszenia do programu , są chronione i nieudostępniane na zewnątrz zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pozyskane dane są wykorzystywanie jedynie w procesie weryfikacji kandydatów i potwierdzenia ich możliwości wzięcia udziału w projekcie. Podstawą przetwarzania jest zatem art 6 ust 1 lit b. Administratorem danych jest Technopark Gliwice
    Polityka prywatności – RODO
   • TRWA REKRUTACJA NA SZKOLENIA:

    Szkolenia Komputerowe 

    Do wyboru:

    • Excel dla zaawansowanych
    • Pakiet Microsoft Office 

    Szkolenia Językowe

    Do wyboru:

    • Język angielski 
    • Język niemiecki 
    • Język francuski
   • Aby wziąć udział w kursie komputerowym należy:

    • mieć ukończone 25 lat,
    • pracować, 
    • zamieszkiwać  lub pracować w Gliwicach na obszarze rewitalizacji.

    Do zaoferowania mamy dla Państwa szkolenia:

    • Excel dla zaawansowanych 
    • Pakiet Microsoft Office

    Możliwość przystąpienia wyłącznie do Egzaminu zewnętrznego z Excela/Worda z uzyskaniem certyfikatu  ECDL.

    Opis szkoleń:

    Szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym. Każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Zewnętrzny ECDL potwierdzający podniesienie kwalifikacji.

    Szkolenia obejmują 10 spotkań, które będą realizowane 2 razy w tygodniu. 

    Na zajęciach otrzymają Państwo od nas podręczniki oraz przewidziany jest mały poczęstunek. 

    Dokumenty rekrutacyjne:

    Zalacznik_1_ Formularz_rekrutacyjny

    Zalacznik_2_ zaswiadczenie_o_zatrudnieniu

    Zalacznik_3_ wykaz ulic

    Zalacznik_4_ oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial _w_projekcie

   • Trwa rekrutacja na kursy językowe.

    1. Jakie szkolenia oferujemy?

    Do wyboru mają Państwo szkolenia z języka:

    • angielskiego
    • niemieckiego 
    • francuskiego

    Dodatkowo oferujemy możliwość zdanie samego egzaminu z danego języka co daje możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego. 

         2. Do kogo są skierowane kursy? 

    3. Gdzie odbywają się szkolenia?

    Szkolenia językowe będą prowadzone przez Szkołę Języków Obcych LEVEL w Gliwicach na ul. Górnych Wałów 22

    4. Jak wyglądają szkolenia?

    • Kurs obejmuje 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut),
    • Zajęcia realizowane będą w kameralnych grupach liczących maksymalnie 12 osób,
    • Oferujemy zajęcia w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny dziennie,
    • Kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
    • Szkoła Języków Obcych LEVEL  zapewni wszelkie środki ostrożności zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami dot. przeciwdziałania Covid-19 np. płyny dezynfekcyjne, zachowanie odpowiedniego odstępu uczestników od siebie,
    • Gwarantujemy Państwu bezpłatne materiały szkoleniowe – podręcznik językowy

    5. Regulamin udziału w kursach 

    REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

    6. Formularze zgłoszeniowe 

    Zalacznik_1_ Formularz_rekrutacyjny

    Zalacznik_2_ zaswiadczenie_o_zatrudnieniu

    Zalacznik_3_ wykaz ulic

    Zalacznik_4_ oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial _w_projekcie

   • Głównym celem projektu „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 180 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych.

    Projekt skierowany jest do osób pracujących, zamieszkałych obszar rewitalizacji w Gliwicach, w szczególności należących do grup defaworyzowanych, osób powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach.

    Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z pełnej gamy wsparcia w projekcie – zarówno językowych jak również ICT (komputerowe), na poziomie który gwarantować będzie odpowiedni wzrost kompetencji.

    W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w wymiarze 60 godzin (1 godzina = 45 minut), zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu oraz kurs ICT w wymiarze 40 godzin (1 godzina = 45 minut)

    Projektodawca pokrywa koszty organizacji kursów, szkoleń, zakupu materiałów szkoleniowych  i wydanie certyfikatu.

    UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

    Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

   • Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie prowadzona z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji, zapewniając dostępność dla osób niepełnosprawnych.

    Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

    1. W chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 25 lat,
    2. Zamieszkuje, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze objętym Gliwickim Programem Rewitalizacji do roku 2023 (wykaz ulic stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu).
    3. Pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenie lub innej (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/ o dzieło).
    4. Z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT (komputerowe)
     i znajomości języków obcych.
    5. Dostarczy wypełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).
    6. Należy wypełnić test kompetencji językowych i/lub komputerowych kwalifikujący na odpowiedni poziom nauczania. W celu wypełnienia ww. testu należy stawić się w Biurze Projektu mieszczącego się w Gliwicach (44-100) przy ulicy Konarskiego 18c w godzinach od 8:00 do 16:00. We wtorki i czwartki pełnimy dyżury od 16:00 do 18:00. W celu wypełnienia testu prosimy o kontakt telefoniczny.
    7. Osoby ubiegające się o udział w kursie językowym dodatkowo mogą być umawiane na rozmowę ustną z lektorem w siedzibie Szkoły Językowej. W przypadku niemożności stawienia się na rozmowę w Szkole Językowej, możliwe będzie przeprowadzenie telefonicznej rozmowy z lektorem. Rozmowa z lektorem ma na celu dokładniejsze poznanie umiejętności językowych Kandydata a tym samym prawidłowe zakwalifikowanie do poziomu nauczania.
    8. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych kryteriów formalnych będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.
    9. W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kolejność składania zgłoszeń będzie brana pod uwagę.

    Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu w formie papierowej lub elektronicznie na adres e-mail: szkolenia.akademia@technopark.gliwice.pl.
    W przypadku przesłania dokumentów elektronicznie Kandydat zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć oryginały dokumentów (osobiście lub za pomocą poczty).

     

    1. Kto może uczestniczyć w projekcie:

    Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/o dzieło), uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach. Pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

    1. Kto nie może uczestniczyć w projekcie:

    Uczestnikiem Projektu nie może zostać:

    1. Właściciel/właścicielka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze,
    2. Wspólnik/wspólniczka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze (w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe),
    3. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
    4. Pracownik/pracownica zakładu pracy powiązanego osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Beneficjentem projektu.
    5. Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności.
    1. Kim jest osoba o niskich kwalifikacjach:

    To osoby, które posiadają wykształcenie na maksymalnym poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj:

    ISCED 0 – brak formalnego wykształcenia

    ISCED 1 – wykształcenie podstawowe

    ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne

    ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne (tj. Liceum Ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

    1. Z jakiego wsparcia można skorzystać w ramach projektu:

    W ramach Projektu możliwe będzie skorzystanie ze wsparcia w postaci:

    • 60 godzinnego kursu językowego z języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego zakończonego egzaminem zewnętrznym zgodnym z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
    • 40 godzinnego szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym lub profilowane zgodnie z DIGCOMP zakończonego egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
    • Egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe uzyskane poza projektem dla 6 Uczestników z języka angielskiego dla 3 osób, z języka niemieckiego dla 2 osób oraz z języka francuskiego dla 1 osoby zakończonego wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
    • Egzaminów potwierdzających kompetencje komputerowe na poziomie podstawowym uzyskane poza projektem dla 10 osób zakończonych wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
    1. Jaki jest okres realizacji projektu:

    Projekt dotyczący kursów komputerowych trwa do 31.01.2021

    Projekt dotyczący kursów językowych trwa do 30.06.2021 r.

    1. Kiedy będą odbywały się zajęcia:

    Zajęcia będą odbywały się w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny szkoleniowe dziennie (1 godzina szkoleniowa = 45 minut), w zależności od preferencji Uczestników.

    Kandydaci na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych określają preferowany system realizacji kursu.

    1. Ile godzin liczy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe:

    Kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego obejmują 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

    Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe obejmują 40 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

    1. Czy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe kończy się egzaminem:

    Kursy językowe oraz szkolenia komputerowe kończą się egzaminem zewnętrznym nadającym certyfikat. Każdy Uczestnik ma obowiązek przystąpić do egzaminu zewnętrznego po zakończonym kursie i/lub szkoleniu.

   • W dniu 01.04.2021 biuro projektów będzie czynne do godziny 16:00

    BIURO PROJEKTU:
    Park Naukowo-Technologiczny
    “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
    Gliwice, ul. Konarskiego 18C,  pokój 0-0

    Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
    Dyżur we wtorki i czwartki od 16:00 do 18:00

    Przed przybyciem do biura projektów prosimy o kontakt telefoniczny

    KONTAKT:
    Joanna Czarnecka
    joanna.czarnecka@technopark.gliwice.pl
    tel. 603 663 887

     

     
   •  

   Projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.4.1 RPO WSL.

   Utworzenie farmy fotowoltaicznej

   • O projekcie
   • Kontakt
   • Szczegóły
   • Realizacja projektu Utworzenie farmy fotowoltaicznej ma na celu zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przez Park Naukowo-Technologicznego „Technopark” Sp. z o.o. w Gliwicach. Osiągnięcie powyższego możliwe będzie przez dwa kierunki działań – z jednej strony instalacja modułów fotowoltaicznych, z drugiej instalacja pomp ciepła powietrze-woda.

    Zastosowanie systemu modułów fotowoltaicznych ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez budynki Wnioskodawcy przy ul. Wincentego Pola 27 oraz Konarskiego 18c, czego skutkiem będzie ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Dodatkowo, w ramach projektu uruchomiona zostanie technologia centrali cieplnej służącej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach Wnioskodawcy, co będzie mogło zostać osiągnięte poprzez instalacje pomp ciepła powietrze-woda. Dla budynku:

    1. ul. Konarskiego 18C będzie to pompa ciepła w wersji split składająca się z dwóch jednostek: zewnętrznej i wewnętrznej.
    2. ul. Wincentego Pola 27 ciepła woda użytkowa zostanie zapewniona poprzez pompę ciepła w wersji z zintegrowanym

    zasobnikiem, tzw. termodynamiczny podgrzewacz wody, w wersji monoblok czyli jednej jednostki znajdującej się wewnątrz budynku.

    Bezpośrednie połączenie z Inwerterem PV pozwala wykorzystać energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną.

     

     

   •  

   • Tomasz Czyszpak
    tomasz.czyszpak@technopark.gliwice.pl
    tel. 32 335 85 09

   • Utworzenie farmy fotowoltaicznej

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

    Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

    Działanie: 1. Odnawialne źródła energii

    Poddziałanie: 1. Odnawialne źródła energii – ZIT

    Wartość projektu: 524 964,00 zł

    Dofinansowanie: 342 660,00 zł

    Czas trwania: 2018-01-01 – 2018-11-30

     

     

   Projekt „Utworzenie farmy fotowoltaicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

   Projekt stażowy Technoparku Gliwice dla studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej

   • O projekcie
   • Rekrutacja
   • Kontakt
   • Szczegóły
   • Głównym celem projektu “Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” jest uzyskanie przez 68 osób w wieku 19-29 lat zamieszkujących woj. śląskie będących absolwentami/absolwentkami (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) lub studentami/studentkami studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej kwalifikacji po opuszczeniu programu. Cel  zostanie osiągnięty poprzez zaoferowanie Uczestnikom m.in.:

    • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach z woj. śląskiego (wraz z otrzymaniem co miesięcznego wynagrodzenia stażowego),
    • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
    • wsparcie coacha,
    • udział w szkoleniach/warsztatach przystosowujących do odbycia stażu (wraz z otrzymaniem wynagrodzenia szkoleniowego),
    • podniesienie kompetencji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych (wraz z certyfikacją).

    Dlaczego warto wziąć udział w naszym projekcie?

    • ponad 75% Uczestników gr 4 i 3, 100% Uczestników gr 2 i ponad 70% Uczestników grupy 1  zostało zatrudnionych po lub w trakcie staży,
    • obecnie wszyscy Uczestnicy gr 5 są w trakcie odbywania stażu,
    • wszyscy Uczestnicy mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji przez udział w kursach specjalistycznych – do tej pory zrealizowaliśmy szkolenia zewnętrzne m.in. z zakresu projektowania inżynierskiego AutoCad, Inventor, Solid Works, programowania sterowników PLC, programowania C++ i C#, Autodesk Revit Architecture i MEP, kontroli i norm jakości, ECDL, chromatografii gazowej, czy programów graficznych np. Adobe Photoshop,
    • nasi Uczestnicy wzięli dotychczas udział w ponad 500 h wsparcia indywidualnego oraz blisko 150 h szkoleń z zakresu „Kompetencji nowoczesnego inżyniera”,
    • zdobędziesz doświadczenie zawodowe, a także szanse na zatrudnienie w śląskich przedsiębiorstwach,
    • otrzymasz 4-krotnie wypłatę stypendium,
    • masz możliwość wyboru firmy przy kierowaniu na staż.

     

    Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, podnieść swoje kwalifikacje w wymarzonym kursie ? Udział w projekcie jest bezpłatny – zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane (staze@technopark.gliwice.pl).

    Do udziału w projekcie zapraszamy również przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem stażysty na okres 3 miesięcy w roku 2019 – dodatkowo gwarantujemy co miesięczne wynagrodzenie Opiekuna stażu, pokrycie kosztów związanych z przyjęciem stażysty tj. szkolenie BHP, badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i ubezpieczenie NNW.

     

     

     

   • Rekrutacja do projektu została zamknięta.

     

    Masz pytania – zapraszamy do kontaktu: staze@technopark.gliwice.pl/ 32 335 85 04/ 724 318 426

     

     

    Do udziału w projekcie zapraszamy:

    – studentów/studentki studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej (niezależnie od kierunku oraz roku studiów),

    – absolwentów/absolwentki (do 1 roku od obrony) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Śląskiej (I i II stopnia, niezależnie od kierunku),

    – osoby niepełnosprawne,

    – osoby nieaktywne zawodowo w wieku do 30 lat.

    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa_2019

    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

    Wzór oświadczenia osoby aplikującej o udział w projekcie

   • Magdalena Antos
    magdalena.antos@technopark.gliwice.pl
    tel. 32 335 85 04/ 724 318 426

    Tomasz Czyszpak
    tomasz.czyszpak@technopark.gliwice.pl
    tel. 32 335 85 04

    Znajdziesz nas: ul. Konarskiego 18C, p. 0-4, 44-100 Gliwice (w godz. 08:00 – 16:00).

   • Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej

    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

    Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

    Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

    Wartość projektu: 940 429,90 zł

    Dofinansowanie: 892 823,96 zł

    Czas trwania: 2018-05-01 – 2019-12-31

     

   Projekt „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

   Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

   • O projekcie
   • Kontakt
   • Dokumenty
   • Szczegóły
   • Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych  zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 obszarami technologicznymi.

    W ramach projektu realizowane będą założenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania , który samorządy województw realizują w perspektywie 2014-2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Będzie to możliwe dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

    Projekt będzie skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich wiedzę o technologiach i trendach rynkowych, co w konsekwencji pozwoli na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności i innowacyjności zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. Działanie w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane będzie przede wszystkim na animowaniu współpracy poprzez m.in. analizę potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze B+R, zastosowanie modeli biznesowych i instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, określenie możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw, a także przygotowanie ich do włączenia się w sieci kooperacyjne i w łańcuchy gospodarki globalnej.

    Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie intensyfikacja i wzrost znaczenia współpracy sieciowej podmiotów poczwórnej helisy, jako głównych aktorów ekosystemu innowacji, mających największy wpływ na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu opartej o inteligentne specjalizacje.

   • Katarzyna Kuboś
    katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
    tel. 32 335 85 09, 782 182 207

   • Zapraszamy do lektury dokumentów:

    RAPORTY SPECJALISTYCZNE DLA OBSZARU TECHNOLOGICZNEGO:
    TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE

    Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030

    Zapraszamy również do lektury dokumentów zamieszczanych na stronie www.ris.slaskie.pl/

   • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

    Działanie: 1.3 Profesjonalizacja IOB

    Wartość projektu: 4 635 294,12 zł

    Dofinansowanie: 3 940 000,00 zł

    Czas trwania: 01.01.2016 r. – 31.03.2018 r.

    Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

    Partnerzy projektu:

    1. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
    2. Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
    3. Porozumienie 1: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi; Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej
    4. Porozumienie 2: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.;’ Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
    5. Porozumienie 3: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET; Instytut Metali Nieżelaznych; Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
    6. Porozumienie 4: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania; Instytut Metali Nieżelaznych

   Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   InnoWomEnt

   • O projekcie
   • Kontakt
   • Szczegóły
   • Międzynarodowy projekt „InnoWomEnt” ma na celu wymianę doświadczeń i przeniesienie dobrych praktyk z zakresu przedsiębiorczości kobiet z rynku Polskiego i Włoskiego na rynek Turecki. W ramach projektu studentki Uniwersytetu w Bursie odbędą 42-dniowe staże w firmach ulokowanych w Technoparku Gliwice oraz Inkubatorze w Turynie. Przeprowadzone również będę 2 warsztaty 5-dniowe dla studentek w Bursie na temat przedsiębiorczości, zaplanowany zostanie program nauczania przedsiębiorczości innowacyjnej, a także wydane zostaną 2 publikacje pt. „Experiences of the Innovative Women Entrepreneurs of the Future” oraz „A Roadmap to Successful Incubators”.

    Konsorcjum Projektu:
    – Bursa Teknik Universitesi – lider projektu
    – Societa per la gestione dell Incubatore D’Impresa del Politecnico SCPA
    – Politecnico di Torino
    – Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
    – Politechnika Śląska
    – KOSGEB-KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERI GELISTIRME VE DESTEKLEME IDARESI BASKANLIGI

   • Natalia Grabek

    natalia.grabek@technopark.gliwice.pl
    Tel. 32 335 85 03, 885 885 664

   •  

     

    Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

    Działanie: KA2 Partnerstwa Strategiczne, Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

    Całkowita wartość projektu: 178.325,00 euro

    Termin realizacji: 05.09.2016 – 04.09.2018

   Wsparcie efektywności kształcenia w III LO w Gliwicach

   • O projekcie
   • Kontakt
   • Szczegóły
   • Projekt “Wsparcie efektywności kształcenia w III Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Styczyńskiego w Gliwicach” realizowany jest w ramach poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego.

    Projekt zakłada poprawę efektywności kształcenia ogólnego liceum a głównym celem jest wzrost dostępu uczniów do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie/uczennice III LO w Gliwicach, którym udzielone zostanie wsparcie mające na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy w postaci m.in.: dodatkowych zajęć grupowych z matematyki, języka francuskiego, fizyki, chemii, biologii; zajęć poprawiających u uczniów kompetencje społeczne i kompetencje uczenia się z zakresu kreatywności, inicjatywności… Dodatkowo projekt wesprze nauczycieli szkoły organizując dla nich szkolenia z tematyki: Nowe techniki nauczania wykorzystujące narzędzia rozwijające kreatywność; Kurs umiejętności komputerowych dla nauczycieli do wykorzystania w pracy z uczniami (również w wersji zaawansowanej Excel i Word). Ostatnim elementem wsparcia będzie doposażenie szkoły w sprzęt TIK, oraz zestawy wraz z instruktażem eksperta: Elektrostatyka, magnetyzm, prąd elektryczny; Energia odnawialna, ogniwa słoneczne, kolektory, ogniwa paliwowe.

     

     

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Perygramu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

   • Katarzyna Kuboś

    katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
    tel. 32 335 85 09, 782 182 207

   • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

    Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności Kształcenia

    Wartość projektu: 364 406,25 zł

    Dofinansowanie: 327 965,62 zł

    Czas trwania: 01.09.2016 r. – 28.02.2018 r.

     

     

     

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Perygramu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

   Akcelerator Technologiczny Gliwice

   • O projekcie
   • Kontakt
   • Szczegóły
   • Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., powstały w ramach Technoparku Gliwice na mocy umowy z NCBiR prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Fundusz podda analizie około 300 pomysłów technologicznych, spośród których ostatecznie około 15 zostanie wspartych kapitałowo. Na etapie inwestycji przewidziane zostały takie działania, jak: wykonanie zgłoszenia patentowego, realizacja prac badawczo-rozwojowych związanych ze stworzeniem i testowaniem prototypu, wykonanie testowego produktu oraz weryfikacja rynków docelowych.

    www.akceleratorgliwice.pl

     

     

   • www.akceleratorgliwice.pl

    info@akceleratorgliwice.pl
    tel. 32 335 85 03

    Natalia Grabek
    natalia.grabek@akceleratorgliwice.pl

   • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

    Działanie: 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

    Poddziałanie: 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

    Całkowita wartość projektu: 30.000.000,00 PLN

    w tym:

    • Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 24 000.000,00PLN
    • Wkład własny Partnera Projektu: 6 000.000,00PLN

    Termin realizacji: 01.04.2015 r. – 31.03.2020 r.

     

     

     

     

     

    Projekt jest realizowany w ramach programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa).

   AFAST! Powiedz to

   • O projekcie
   • Kontakt
   •  

     

     

     

     

     

    “Afast – Powiedz To” to projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Salus Publica i Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie w ramach programu Innowacje Społeczne współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w okresie 01.04.2015 r. – 31.05.2017 r..

    Projekt zakładał stworzenie bezpłatnego rozwiązania informatycznego, będącego interaktywnym i wieloplatformowym serwisem internetowym wspomagającym rehabilitację osób cierpiących na afazję. Kluczową przewagą platformy jest dostępność zarówno pod względem finansowym, geograficznym i czasowym. Platforma jest dostępna dla każdego chorego i jest nastawiona na wspomaganie współpracy rehabilitowanego z logopedą, co przyspieszy okres rekonwalescencji. Dodatkowo umożliwia choremu wykonywanie skutecznych ćwiczeń w domu, które uwzględniają różne typy i stadia afazji. Wszystkie informacje, polecenia i elementy nawigacji programu są zaprezentowane na trzy sposoby – obrazkowo, słownie i głosowo. Pozwala to na polisensoryczne oddziaływanie na pacjenta, które skutkuje lepszą skutecznością rehabilitacji.

    Narzędzie wspomagające terapię można znaleźć na stronie www.afast.pl

    Informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.projekt.afast.pl

     

     

     

   • WWW.AFAST.PL

    www.projekt.afast.pl

     

    Magdalena Antos
    magdalena.antos@technopark.gliwice.pl
    tel. 32 335 85 13

   SETUP – Startupper Educational Training Path

   • O projekcie
   • Kontakt
   • Szczegóły
   •   

     

     

    Start-up Manager, Innovation Manager, Network Manager – a vocational training path on entrepreneurship to fill the gap between educational systems and labour market.

    Celem projektu jest  stworzenie innowacyjnego kursu szkoleniowego, który skutecznie rozwinie umiejętności przedsiębiorcze oraz dostarczy doświadczeń biznesowych uczestnikom projektu. 2-letni program treningowy przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy ukończyli szkołę średnią i  posiadają znajomość języka angielskiego. Dzięki platformie szkoleniowej uczestnicy kursu z Polski, Włoch i Portugalii będą mogli wymieniać się doświadczeniami i wiedzą zdobytymi podczas udziału w projekcie. Wizyty w przedsiębiorstwach w Polsce oraz 40-dniowe staże zagraniczne w krajach partnerskich pozwolą uczestnikom projektu zdobyć międzynarodowe praktyczne doświadczenia. Współpraca pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi i parkami naukowo-technologicznymi gwarantuje natychmiastowe praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, co powinno poprawić sytuację młodych ludzi na rynku pracy.

    Konsorcjum Projektu:

    Dedalo Onlus (Italy) – Leader of the project
    The ComoNExT Technological Science Park, Lomazzo (Italy)
    APECEF, Lisbon (Portugal)
    Asociatia “Aldo Moro”, Bucharest (Romania)
    St. Joseph Foundation, London (Great Britain)

   • Karolina Bieda

    karolina.bieda@technopark.gliwice.pl
    Tel. 32 335 85 00, 607 363 765

   • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

    Działanie: KA2 Partnerstwa Strategiczne, Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

    Całkowita wartość projektu: 449.544,00 euro

    Termin realizacji: 01.09.2015 – 31.08.2018

    

   Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades

   • O projekcie
   • Canva
   • Harmonogram
   • Rekrutacja
   • Kontakt

   •  

    Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. w partnerstwie z Politechniką Śląską i Bankiem Zachodnim WBK, Grupa Santander realizuje Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Metaprzedsięwzięcie 1: Akademia Śląska oraz Cel strategiczny 2.1: Współtworzenie sieci centrów kompetencji służącej rozwojowi inteligentnych rynków, skupiając się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczych pomysłów, aż do ich wdrożenia i komercjalizacji. Projekt „Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santrander Universidades” opiera się na wsparciu merytorycznym pojedynczych przedsięwzięć w obszarze inteligentnych rynków, współpracy międzynarodowej przy wykorzystaniu posiadanego doświadczenia, a także doskonalenie talentów dzięki szkoleniom specjalistycznym. Poprzez funkcjonowanie Obserwatorium Specjalistycznego przy Parku Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” możliwa jest obserwacja i analiza rozwoju inteligentnych rynków w wybranych specjalizacjach. W ramach przedmiotowego projektu Centrum Kompetencji przy „Technoparku Gliwice” będą poszukiwane i rozwijane najlepsze praktyki w zakresie modeli biznesowych dla innowacyjnych inicjatyw.

    W lipcu 2015 r. zakończyliśmy realizację pierwszej edycji projektu, której wynikiem była wizyta studyjna Laureatów w Dolinie Krzemowej oraz możliwość zaprezentowania się przed potencjalnymi inwestorami. Nagrodę główną, 40 000 zł na start i rozwój firmy otrzymał Laureat, Kamil. 3 kolejne osoby otrzymały zaproszenie do współpracy z funduszem zalążkowym, w ramach programu BRIdge Alfa, Akceleratorem Technologicznym Gliwice Sp. z o.o. Wyróżniliśmy także jednego z uczestników poprzez nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej przez 100h na realizację szkoleń.

    W marcu 2017 r. zakończyła się druga edycja projektu, której wynikiem była  wizyta studyjna Laureatów w Tel Aviv. W ciągu pobytu w Izraelu zwycięzcy odbyli szkolenie nt. pitchowania, prezentacji i one pager, spotkali się z mentorami, inwestorami i seryjnymi przedsiębiorcami, poznali case study startupów odnoszących sukcesy w Tel Awiwie i odwiedzili kilka przestrzeni coworkingowych, przy okazji poznając izraelskie programy akceleracyjne. Wyjazd był niewątpliwie intensywny dla uczestników, jednak takiej szansy nie dostaje się bez ciężkiej pracy!

    Rozpoczęcie trzeciej edycji projektu planowane jest w 2018 r.

    strona internetowa projekru: www.modelebiznesowe.pl

     

     

   • W CHWILI OBECNEJ W RAMACH PROJEKTU NIE ODBYWAJĄ SIĘ ŻADNE SZKOLENIA – PROSIMY O ŚLEDZENI NASZEJ STRONY.

   • W CHWILI OBECNEJ W RAMACH PROJEKTU NIE MA REKRUTACJI NA KOLEJNE SZKOLENIA – PROSIMY O ŚLEDZENI NASZEJ STRONY.

     

   • Katarzyna Kuboś

    katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
    Tel. 782 182 207

   Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie doradczo-finansowe w fazie preinkubacji rozwiązań innowacyjnych

   • O projekcie
   • Szczegóły
   • „Technopark Gliwice” od 2013 roku jest wspólnikiem w 6 podmiotach powołanych w wyniku realizacji projektu pt. „Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie doradczo-finansowe w fazie preinkubacji rozwiązań innowacyjnych”, finansowanego w ramach działania 3.1 PO IG. Spółki zostały zasilone środkami pieniężnym w kwocie do 800 tyś. złotych. Wszystkie pomysły oparte są na rozwiązaniach technologicznych o wysokim potencjale biznesowym i wywodzą się ze środowiska nauki. Powołane do życia spółki funkcjonują w branżach: IT, biomateriałów, nanomateriałów, oraz petrochemii i ochrony środowiska. Ideą wsparcia w ramach prowadzonego programu było uzyskanie wysokiej stopy zwrotu w okresie 3-5 lat i reinwestowanie odzyskanego
    i powiększonego kapitału. Nasze spółki mają swoje siedziby na terenie Technoparku Gliwice, ale również pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Technicznych Zakładów Naukowych, czy Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

     

     

     

   • Bioseco sp. z o.o.

    Bioseco spółką działającą na pograniczu nowych technologii informatycznych, elektronicznych oraz ochrony środowiska. Zespół Bioseco stworzył innowacyjny na skalę światową Multirejestrator®, urządzenie pozwalające na monitorowanie zdarzeń przyrodniczych. Urządzenie wspomaga rozwój wszelkich dużych inwestycji pod kątem monitorowania środowiska dostarczając miarodajne i wiarygodne dane. Urządzenie jest skierowane do dużych inwestorów, firm badawczych, instytucji naukowych, uniwersytetów i placówek naukowych jak i prywatnych badaczy.

    www.bioseco.com

     

    ITP-System Sp. z o.o.  jest przedsięwzięciem o innowacyjnym profilu działalności w zakresie produkcji polimerowych nanokompozytów grzejnych, wyrobów z funkcją grzejną, komponentów i nanokomponentów do mas surowcowych z zastosowaniem funkcji ochrony mikrobiologicznej, termoizolacyjnej i hydrofobowej – zabezpieczającej przed penetracją wody. Przedsiębiorstwo oparte jest o własną wiedzę naukową i technologiczną w zakresie wytwarzania nanomateriałów oraz nanokompozytów i ich zastosowanie-transfer wprost do produktów użytkowych.

    www.itp-system.pl

    Cautela Technology Sp. z o.o.

    Firma zajmuje się produkcją innowacyjnych dysków SSD o bardzo wysokim poziomie fizycznej ochrony danych.
    Bezpieczeństwo wynikać będzie z możliwości „niszczenia danych na żądanie” za pośrednictwem m.in.: sieci GSM i rozwiąże problem ochrony niezabezpieczonych danych przechowywanych na laptopach, netbookach i innych nośnikach danych w momencie ich zgubienia lub kradzieży.

     

     

    

   Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach

   • Broszura podsumowująca projekt
   • Szczegóły projektu
   • Oferta
   • Oddaję w Państwa ręce publikację będącą podsumowaniem projektu „Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowa­cji w przedsiębiorstwach”. Był on realizowany od 2011 do 2014 roku przez Park Naukowo-Technologiczny „Techno­park Gliwice” w ścisłej współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Ada­ma Mickiewicza. Celem projektu było przygotowanie nowej, proinnowacyjnej usługi doradczej, która miała odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstw aspirujących do grona firm in­nowacyjnych.

    Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają, że innowacja nie może być utożsamiana tylko z wprowadzeniem na rynek no­wego towaru lub usługi czy nawet jego znaczącego ulepsze­nia. Przewag konkurencyjnych poszukują już na poziomie komunikacji wewnętrznej czy zarządzania wiedzą i informa­cją. Niekonwencjonalne sposoby dotarcia do klienta, zmiany organizacji firmy czy sposobu porozumiewania są postrzega­ne przez pryzmat innowacji niemal wyłącznie w korporacjach i start-upach. W przygotowanej przez nas metodzie przykłada się szczególną wagę do kwestii kultury organizacyjnej i okre­ślenia specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa w aspekcie zarządczym. Postanowiliśmy skupić się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem na różnych poziomach. Takie po­dejście wynikało z tego, że zaobserwowaliśmy dominujący wpływ aspektu technologicznego w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej MŚP w Polsce, z pominięciem niezwykle waż­nych czynników w zakresie tzw. kompetencji miękkich.

    Tworząc specyfikację projektu, zaplanowaliśmy zarówno utworzenie niezbędnych mechanizmów audytu, jak i szerokie testowanie stworzonego narzędzia. Formą, nad którą toczyły się wzmożone prace, był schemat audytu połączony z sesja­mi interakcyjnymi (facylitacyjnymi). Miała ona z jednej strony pozwolić na zebranie niezbędnych informacji z zakresu za­rządzania i funkcjonowania firmy, a z drugiej poprzez sesje poprawiać wewnętrzne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w aspekcie komunikacyjnym i zarządczym. W publikacji za­warliśmy informacje na temat schematu prowadzenia audytu innowacyjności, jego rozszerzenia o elementy audytu techno­logicznego oraz rozbudowanej usługi sesji facylitacyjnej.

    Publikacja została przygotowana dla instytucji otoczenia biz­nesu, takich jak inkubatory i parki technologiczne, w celu po­pularyzacji wypracowanej metody wsparcia przedsiębiorstw innowacyjnych. Liczymy jednak, że jej odbiorcami będą rów­nież przedsiębiorstwa zorientowane na rozwój poprzez świa­dome i planowe podnoszenie kompetencji zespołów i kadry zarządzającej. Zawarliśmy w niej bowiem zarówno opis za­stosowanych metod przygotowany przez zaangażowanych w projekt specjalistów, jak i zbiorcze zestawienia danych mające przybliżyć Państwu statystyczny obraz badanych cech przedsiębiorstw. Korzyści płynące z opracowanej me­tody oddają wnioski przedstawicieli przedsiębiorstw biorą­cych udział w projekcie, a także spostrzeżenia konsultantów. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zaprezentowanie meryto­rycznego charakteru prowadzonego audytu, oraz informacji zwrotnej uzyskanej w raportach sporządzanych na rzecz każ­dej z badanych firm.

    Liczę, iż warstwa merytoryczna publikacji oraz konferencji kończącej projekt, w ramach której publikacja będzie kolpor­towana, zachęci Państwa do skorzystania z wypracowanego dorobku naszych zespołów i oferowanych przez nas usług.

    Jacek Kotra
    menedżer projektu
    dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” sp. z o.o.

    analiza_poziomu_kreatywnosci_broszura

   • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”

    Działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

    Wartość projektu: 3 879 793,20 zł

    Dofinansowanie: 3 879 793,20 zł

    Lider projektu: Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

    Partner projektuFundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

     

   • Zapraszamy do skorzystania z usługi Audyt innowacyjności i sesji facylitacyjnej, które znajdują się w ofercie partnerów projektu:

    Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

    AUDYT INNOWACYJNOŚCI

    SESJA FACYLITACYJNA

    Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

    SESJA FACYLITACYJNA