DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • AKTUALNOŚCI
 • O PROJEKCIE
 • REKRUTACJA
 • DOKUMENTY
 • FAQ
 • HARMONOGRAM
 • SZCZEGÓŁY
 • KONTAKT
 • Ogłaszamy termin naborów wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” od dnia 10.06.2019 r.

  Pełna treść ogłoszenia w poniższym linku.

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE

   


  Informujemy, że zakończył się etap oceniania biznesplanów przez oficerów dotacyjnych. Poniżej przedstawiamy wykaz ocen uzyskanych przez uczestników projektu.

  LISTA RANKINGOWA – oceny biznesplanów

   


  Ogłaszamy termin naborów biznesplanów w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” na okres od 22.02.2019 r.  do 08.03.2019 r.

  Pełna treść ogłoszenia w poniższym linku.

  OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNES PLANÓW

   


   

 •  

 • Celem głównym projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” jest utworzenie 14 miejsc pracy poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego.

  Dla kogo:
  Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na obszarze rewitalizacji w Gliwi cach planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  – osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.

  Spis ulic wchodzących w Obszar Rewitalizacji Miasta Gliwice:
  Obszar rewitalizowany określony w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023

  Wsparcie:
  – Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 324,14 zł.
  – Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
  – Wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy do 2 100,00 zł/miesiąc.

 • Zakończyła się rekrutacja do projektu !

  Informujemy, iż z dniem 13 listopada 2018 r. zakończył się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pt. „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”.

  Lista rankingowa – Ocena Formalna

  Lista rankingowa do projektu
  Nabór trwał od 29.10.2018 r. do 13.11.2018 r.(ze względu, iż 12.11.2018 r. był dniem wolnym od pracy –  święto narodowe z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej).

  Formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty.

  Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu tj. Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o., Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, pok. 0-4. Czynne : od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00

  Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosowanych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itd. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia.

  Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją rekrutacyjną.

  I. Dokumenty rekrutacyjne

  Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”

  Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny- edytowalny

  Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

  Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

  Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

  Załącznik nr 4 Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej

  Załącznik nr 5 Karta oceny dla doradcy zawodowego w ramach oceny  merytorycznej

  Załącznik nr 6 Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013

  Załącznik nr 7 Obszar rewitalizowany wskazany w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023

   

 • REGULAMIN przyznawania ŚRODKÓW finansowych na rozwój przedsiębiorczości

  Załącznik nr 1 Biznesplan

  Załącznik nr 1 Biznesplan WORD

  Załącznik nr 2 oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis nieotrzymanej

  Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Załącznik nr 4 Szczegółowe_zestawienie_towarów_i_usług_przewidywanych_do_zakupienia

  Załącznik nr 5 zbiór oświadczeń

  Załącznik nr 6 Karta oceny biznesplan

  Załącznik nr 7 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

  Załącznik nr 8 Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów i usług

  Załącznik nr 9 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia

  Załącznik nr 10 harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków finansowego wsparcia pomostowego iwsparcia pomostowego przedłużonego

  Załącznik nr 11 oświadczenie uczestnika projektu – niekorzystanie z dwóch różnych źródeł

  Załącznik nr 12 wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego wsparcia pomostowego przedłużonego

  Załącznik nr 13 karta weryfikacji formalnej wniosku wsparcie pomostowe podstawowe przedłużone

  Załącznik nr 14 karta weryfikacji merytorycznej wniosku wsparcie pomostowe podstawowe przedłużone

  Załącznik nr 15 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

  Załącznik nr 16 Wzór Aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

  Załącznik nr 17 Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego

 • 1. Kto może być uczestnikiem projektu?

  Grupę docelową/ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach projektu stanowią:
  Osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym Miasta Gliwice, powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne  nieaktywne zawodowo należące co najmniej  do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:- osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.
  Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.


  2. Kto nie może uczestniczyć w projekcie?

  Zgodnie z Regulaminem konkursu w Projekcie nie mogą uczestniczyć:
  osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą (tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), były zarejestrowane jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
  – osoby, które zawiesiły prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów;
  – osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały jego warunków;
  – osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
  – osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

  Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.
  – osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
  – osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
  – osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
  – osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  – osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowanych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
  – osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
  – osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności.


  3. Na jakim etapie rekrutacji do projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” należy potwierdzić spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu.

  Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/tki powoduje odrzucenie z uczestnictwa w projekcie.

  W przypadku wątpliwości co do przedłożonych w ramach Formularza rekrutacyjnego oświadczeń, Beneficjent ma prawo na każdym etapie rekrutacji zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym (np. zaświadczeń, aktów, decyzji itp.).


  4. Jaka jest definicja osoby o niskich kwalifikacjach?

  Zgodnie z definicją zawartą w WLWK (załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) osoba o niskich kwalifikacjach, to osoba posiadająca wykształcenie  na poziomie do ISCED 3 włącznie tj.

  • Wykształcenie niższe niż podstawowe
  • Podstawowe – Wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej
  • Gimnazjalne – Wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej
  • Ponadgimnazjalne, wykształcenie na poziomie średniej (np. liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

  5. Czy w projekcie mogą wziąć osoby spoza tych „najtrudniejszych” grup np. mężczyzna między 30 a 50 r.ż z wyższym wykształceniem nie będący osobą długotrwale bezrobotną ani niepełnosprawną?

  Zgodnie z kryterium dostępu grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  – osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.
  W świetle powyższego nie ma możliwości adresowania wsparcia do osób niespełniających żadnego z powyższych kryteriów.

 • UWAGA: rozpoczęcie projektu dla obu grup będzie miało miejsce 03.01.2018 r (czwartek) o godzinę 8:00 – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

  Plik do pobrania: harmonogram_szkolen

 • Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego
  Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  Poddziałanie: 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT
  Lider Projektu: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY „TECHNOPARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Partner Projektu: FUNDACJA NA RZECZ INTELIGENTNEGO ROZWOJU
  Wartość projektu: 995 262,45 zł
  Dofinansowanie: 963 226,22 zł
  Czas trwania: 2018-08-01 – 2020-03-31

   

 •  

 • BIURO PROJEKTU:
  Park Naukowo-Technologiczny
  „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
  Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4
  KONTAKT:
  Joanna Frydryk
  joanna.frydryk@technopark.gliwice.pl
  tel. 607 363 258

   

   

   

   

   

   

Projekt „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.1 RPO WSL.

Bezpłatne kursy komputerowe i językowe

 • Kurs ICT
 • Kurs językowy
 • O projekcie
 • Rekrutacja
 • Najczęstsze Pytania
 • Spotkanie informacyjne
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • TRWA REKRUTACJA NA KURSY KOMPUTEROWE !!!!

  W ramach projektu  oferujemy szeroki pakiet kursów komputerowych . Każdy z kursów komputerowych odbywa się  w wymiarze 10 spotkań po 4 godziny lekcyjne lub 5 spotkań po 8 godzin lekcyjnych.
  Na zakończenie kursu każdy z uczestników przystąpi do certyfikowanego egzaminu np.: ECDL lub równoważnym.

   

  Przypominamy !!

  Aby wziąć udział w projekcie należy :

  • pracować (nie można mieć własnej działalności gospodarczej)
  • mieszkać na terenie rewitalizacji w Gliwicach
  • mieć więcej niż 25 lat
  • osoby z średnim wykształceniem i 50+ mają pierwszeństwo

  Poniżej przedstawiamy tematykę szkoleń – każdy z uczestników będzie miał możliwość wybrania tylko 1 z nich.

  • Pakiet 1 – Microsoft Office – Power Point, Excel, Word
  • Pakiet  2 – Excel dla zaawansowanych
  • Pakiet 3 – Microsoft Office – Power Point, Excel, Word
  • Pakiet 4 – Grafika komputerowa
  • Pakiet 5 – Kadry i płace

   

  Aby dowiedzieć się więcej o wybranym pakiecie oraz harmonogramie szkoleń zapraszamy do odpowiedniego odnośnika 😀

  Pakiet 1 – Microsoft Office

  Pakiet 2 – Excel dla zaawansowanych 

  Pakiet 3 – Microsoft Office

  Pakiet 4 – Grafika komputerowa

  Pakiet 5- Kadry i płace 

   

  Dokumentacja zgłoszeniowa :

  Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
  Załącznik 2 – zaświadczenie o zatrudnieniu
  Załącznik 3 – wykaz ulic
  Załącznik 4 – oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych

  Załącznik 5 -oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

   

 • TRWA REKRUTACJA NA KURS JĘZYKOWA ANGIELSKIEGO DLA OSÓB 50+ !!!!

   Kurs językowy  prowadzony jest przez Szkołę Języków Obcych LEVEL na ulicy Górnych Wałów 22 w Gliwicach  (https://www.level.edu.pl/)w wymiarze 60 godzin (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

  Do wyboru są zajęcia na różnym poziomie zaawansowania z języka ANGIELSKIEGO zakończone egzaminem zewnętrznym zgodnym z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego
  i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.

  Każdy kandydat ubiegający się o uczestnictwo w kursie językowym ma obowiązek podejść do testu kwalifikującego w celu ustalenia poziomu umiejętności.

  Testy są przeprowadzane w siedzibie Biura Projektu w Parku Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE od godziny 8:00 do 15:30

  Dokumentacja zgłoszeniowa :

  Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
  Załącznik 2 – zaświadczenie o zatrudnieniu
  Załącznik 3 – wykaz ulic
  Załącznik 4 – oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych

  Załącznik 5 -oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!! – ZOSTAŁO TYLKO KILKA MIEJSC

 • Głównym celem projektu „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 180 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych.

  Projekt skierowany jest do osób pracujących, zamieszkałych obszar rewitalizacji w Gliwicach, należących do grup defaworyzowanych, w szczególności osób powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach.

  Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z pełnej gamy wsparcia w projekcie – zarówno językowych jak również ICT (komputerowe), na poziomie który gwarantować będzie odpowiedni wzrost kompetencji.

  W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy z zakresu języka angielskiego, niemieckiego
  i francuskiego w wymiarze 60 godzin, zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu

  Projektodawca pokrywa koszty organizacji kursów, szkoleń, zakupu materiałów szkoleniowych  i wydanie certyfikatu.

  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

  Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

   

  Dokumentacja zgłoszeniowa :

  Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
  Załącznik 2 – zaświadczenie o zatrudnieniu
  Załącznik 3 – wykaz ulic
  Załącznik 4 – oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych

  Załącznik 5 -oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

 •  

 • REKRUTACJA TRWA!!! – coraz mniej miejsc

  Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie prowadzona z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji, zapewniając dostępność dla osób niepełnosprawnych.

  Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

  1. W chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 25 lat,
  2. Zamieszkuje, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze objętym Gliwickim Programem Rewitalizacji do roku 2023 (wykaz ulic stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu).
  3. Pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenie lub innej (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/ o dzieło).
  4. Z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT (komputerowe)
   i znajomości języków obcych.
  5. Dostarczy wypełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).
  6. Wypełni test kompetencji językowych i/lub komputerowych kwalifikujący na odpowiedni poziom nauczania. W celu wypełnienia ww. testu należy stawić się do Biura Projektu w godzinach 8:00-15:30 mieszczącego się w Gliwicach (44-100) przy ulicy Konarskiego 18c, pokój 0-4 .
  7. Osoby ubiegające się o udział w kursie językowym dodatkowo mogą być umawiane na rozmowę ustną z lektorem w siedzibie Szkoły Językowej. W przypadku niemożności stawienia się na rozmowę w Szkole Językowej, możliwe będzie przeprowadzenie telefonicznej rozmowy z lektorem. Rozmowa z lektorem ma na celu dokładniejsze poznanie umiejętności językowych Kandydata a tym samym prawidłowe zakwalifikowanie do poziomu nauczania.
  8. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych kryteriów formalnych będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.
  9. W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kolejność składania zgłoszeń będzie brana pod uwagę.

  Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu w formie papierowej lub elektronicznie na adres e-mail: szkolenia.akademia@technopark.gliwice.pl.
  W przypadku przesłania dokumentów elektronicznie Kandydat zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć oryginały dokumentów (osobiście lub za pomocą poczty).

  Załączniki:
  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
  Załącznik 2 – zaświadczenie o zatrudnieniu
  Załącznik 3 – wykaz ulic
  Załącznik 4 – oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych

  Załącznik 5 -oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

  1. Kto może uczestniczyć w projekcie:

  Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/o dzieło), uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach. Pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

   

  1. Kto nie może uczestniczyć w projekcie:

  Uczestnikiem Projektu nie może zostać:

  1. Właściciel/właścicielka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze,
  2. Wspólnik/wspólniczka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze (w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe),
  3. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
  4. Pracownik/pracownica zakładu pracy powiązanego osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Beneficjentem projektu.
  5. Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności.

   

  1. Kim jest osoba o niskich kwalifikacjach:

  To osoby, które posiadają wykształcenie na maksymalnym poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj:

  ISCED 0 – brak formalnego wykształcenia

  ISCED 1 – wykształcenie podstawowe

  ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne

  ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne (tj. Liceum Ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

   

  1. Z jakiego wsparcia można skorzystać w ramach projektu:

  W ramach Projektu możliwe będzie skorzystanie ze wsparcia w postaci:

  • 60 godzinnego kursu językowego z języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego zakończonego egzaminem zewnętrznym zgodnym z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • 40 godzinnego szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym lub profilowane zgodnie z DIGCOMP zakończonego egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • Egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe uzyskane poza projektem dla 12 Uczestników z języka angielskiego dla 9 osób, z języka niemieckiego dla 2 osób oraz z języka francuskiego dla 1 osoby zakończonego wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • Egzaminów potwierdzających kompetencje komputerowe na poziomie podstawowym uzyskane poza projektem dla 10 osób zakończonych wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.

   

  1. Jaki jest okres realizacji projektu:

  Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.

   

  1. Kiedy będą odbywały się zajęcia:

  Zajęcia będą odbywały się w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny szkoleniowe dziennie (1 godzina szkoleniowa = 45 minut), w zależności od preferencji Uczestników.

  Kandydaci na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych określają preferowany system realizacji kursu.

   

  1. Ile godzin liczy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe:

  Kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego obejmują 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

  Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe obejmują 40 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

   

  1. Czy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe kończy się egzaminem:

  Kursy językowe oraz szkolenia komputerowe kończą się egzaminem zewnętrznym nadającym certyfikat. Każdy Uczestnik ma obowiązek przystąpić do egzaminu zewnętrznego po zakończonym kursie i/lub szkoleniu.

 •  

 •  

  Dokumentacja zgłoszeniowa :

  Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
  Załącznik 2 – zaświadczenie o zatrudnieniu
  Załącznik 3 – wykaz ulic
  Załącznik 4 – oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych

  Załącznik 5 -oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

 • BIURO PROJEKTU:
  Park Naukowo-Technologiczny
  „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
  Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4
  KONTAKT:
  Joanna Czarnecka
  joanna.czarnecka@technopark.gliwice.pl
  tel. 603 663 887

   

   

   

   

 •  

 • TECHNOPARKowa Akademia podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego

  Działanie: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

  Poddziałanie: 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT

  Lider Projektu: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY „TECHNOPARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Partner projektu: SWIFT Mateusz Góra

  Wartość projektu: 476 286,55 zł

  Dofinansowanie: 404 843,57 zł

  Czas trwania: 2018-08-01 – 2019-07-31

   

Projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.4.1 RPO WSL.

Utworzenie farmy fotowoltaicznej

 • O projekcie
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Realizacja projektu Utworzenie farmy fotowoltaicznej ma na celu zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przez Park Naukowo-Technologicznego „Technopark” Sp. z o.o. w Gliwicach. Osiągnięcie powyższego możliwe będzie przez dwa kierunki działań – z jednej strony instalacja modułów fotowoltaicznych, z drugiej instalacja pomp ciepła powietrze-woda.

  Zastosowanie systemu modułów fotowoltaicznych ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez budynki Wnioskodawcy przy ul. Wincentego Pola 27 oraz Konarskiego 18c, czego skutkiem będzie ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Dodatkowo, w ramach projektu uruchomiona zostanie technologia centrali cieplnej służącej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach Wnioskodawcy, co będzie mogło zostać osiągnięte poprzez instalacje pomp ciepła powietrze-woda. Dla budynku:

  1. ul. Konarskiego 18C będzie to pompa ciepła w wersji split składająca się z dwóch jednostek: zewnętrznej i wewnętrznej.
  2. ul. Wincentego Pola 27 ciepła woda użytkowa zostanie zapewniona poprzez pompę ciepła w wersji z zintegrowanym

  zasobnikiem, tzw. termodynamiczny podgrzewacz wody, w wersji monoblok czyli jednej jednostki znajdującej się wewnątrz budynku.

  Bezpośrednie połączenie z Inwerterem PV pozwala wykorzystać energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną.

   

   

 •  

 • Tomasz Czyszpak
  tomasz.czyszpak@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 09

 • Utworzenie farmy fotowoltaicznej

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

  Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

  Działanie: 1. Odnawialne źródła energii

  Poddziałanie: 1. Odnawialne źródła energii – ZIT

  Wartość projektu: 524 964,00 zł

  Dofinansowanie: 342 660,00 zł

  Czas trwania: 2018-01-01 – 2018-11-30

   

   

Projekt „Utworzenie farmy fotowoltaicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt stażowy Technoparku Gliwice dla studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej

 • O projekcie
 • Rekrutacja
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Głównym celem projektu „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” jest uzyskanie przez 68 osób w wieku 19-29 lat zamieszkujących woj. śląskie będących absolwentami/absolwentkami (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) lub studentami/studentkami studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej kwalifikacji po opuszczeniu programu. Cel  zostanie osiągnięty poprzez zaoferowanie Uczestnikom m.in.:

  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach z woj. śląskiego (wraz z otrzymaniem co miesięcznego wynagrodzenia stażowego),
  • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
  • wsparcie coacha,
  • udział w szkoleniach/warsztatach przystosowujących do odbycia stażu (wraz z otrzymaniem wynagrodzenia szkoleniowego),
  • podniesienie kompetencji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych (wraz z certyfikacją).

   

  Dlaczego warto wziąć udział w naszym projekcie?

  • ponad 75% Uczestników gr 4 i 3, 100% Uczestników gr 2 i ponad 70% Uczestników grupy 1  zostało zatrudnionych po lub w trakcie staży,
  • obecnie wszyscy Uczestnicy gr 5 są w trakcie odbywania stażu,
  • wszyscy Uczestnicy mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji przez udział w kursach specjalistycznych – do tej pory zrealizowaliśmy szkolenia zewnętrzne m.in. z zakresu projektowania inżynierskiego AutoCad, Inventor, Solid Works, programowania sterowników PLC, programowania C++ i C#, Autodesk Revit Architecture i MEP, kontroli i norm jakości, ECDL, chromatografii gazowej, czy programów graficznych np. Adobe Photoshop,
  • nasi Uczestnicy wzięli dotychczas udział w ponad 500 h wsparcia indywidualnego oraz blisko 150 h szkoleń z zakresu „Kompetencji nowoczesnego inżyniera”,
  • zdobędziesz doświadczenie zawodowe, a także szanse na zatrudnienie w śląskich przedsiębiorstwach,
  • otrzymasz 4-krotnie wypłatę stypendium,
  • masz możliwość wyboru firmy przy kierowaniu na staż.

   

  Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, podnieść swoje kwalifikacje w wymarzonym kursie ? Udział w projekcie jest bezpłatny – zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane (staze@technopark.gliwice.pl).

  Do udziału w projekcie zapraszamy również przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem stażysty na okres 3 miesięcy w roku 2019 – dodatkowo gwarantujemy co miesięczne wynagrodzenie Opiekuna stażu, pokrycie kosztów związanych z przyjęciem stażysty tj. szkolenie BHP, badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i ubezpieczenie NNW.

   

   

 • UWAGA! od 25.07.2019 r. rozpoczynamy nabór do dodatkowej – 6 grupy projektu – jest to ostatnia szansa do udziału w projekcie – nie przegap jej!

  Jesteś zainteresowany/a udziałem w projekcie? Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij nam na staze@technopark.gliwice.pl lub dostarcz do Biura Projektu (Gliwice, ul. Konarskiego 18C, p. 0-4).

  Masz pytania – zapraszamy do kontaktu: staze@technopark.gliwice.pl/ 32 335 85 04.

  W ramach projektu zostanie utworzonych 6 grup – ostatni nabór odbędzie w okresie lipiec-sierpień 2019 r. do wyczerpania miejsc przewidzianych w projekcie.

   

  Do udziału w projekcie zapraszamy:

  – studentów/studentki studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej (niezależnie od kierunku oraz roku studiów),

  – absolwentów/absolwentki (do 1 roku od obrony) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Śląskiej (I i II stopnia, niezależnie od kierunku),

  – osoby niepełnosprawne,

  – osoby nieaktywne zawodowo w wieku do 30 lat.

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa_projekcie

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

  Wzór oświadczenia osoby aplikującej o udział w projekcie

 • Magdalena Antos
  magdalena.antos@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 04/ 724 318 426

  Tomasz Czyszpak
  tomasz.czyszpak@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 04

  Znajdziesz nas: ul. Konarskiego 18C, p. 0-4, 44-100 Gliwice (w godz. 08:00 – 16:00).

 • Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

  Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wartość projektu: 940 429,90 zł

  Dofinansowanie: 892 823,96 zł

  Czas trwania: 2018-05-01 – 2019-12-31

   

Projekt „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

 • O projekcie
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych  zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 obszarami technologicznymi.

  W ramach projektu realizowane będą założenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania , który samorządy województw realizują w perspektywie 2014-2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Będzie to możliwe dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

  Projekt będzie skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich wiedzę o technologiach i trendach rynkowych, co w konsekwencji pozwoli na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności i innowacyjności zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. Działanie w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane będzie przede wszystkim na animowaniu współpracy poprzez m.in. analizę potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze B+R, zastosowanie modeli biznesowych i instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, określenie możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw, a także przygotowanie ich do włączenia się w sieci kooperacyjne i w łańcuchy gospodarki globalnej.

  Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie intensyfikacja i wzrost znaczenia współpracy sieciowej podmiotów poczwórnej helisy, jako głównych aktorów ekosystemu innowacji, mających największy wpływ na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu opartej o inteligentne specjalizacje.

  Więcej informacji na stronie: www.obserwatoriumict.pl

   

   

 • www.obserwatoriumict.pl

  Katarzyna Kuboś
  katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 09, 782 182 207

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

  Działanie: 1.3 Profesjonalizacja IOB

  Wartość projektu: 4 635 294,12 zł

  Dofinansowanie: 3 940 000,00 zł

  Czas trwania: 01.01.2016 r. – 31.03.2018 r.

  Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

  Partnerzy projektu:

  1. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
  2. Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
  3. Porozumienie 1: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi; Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej
  4. Porozumienie 2: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.;’ Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
  5. Porozumienie 3: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET; Instytut Metali Nieżelaznych; Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  6. Porozumienie 4: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania; Instytut Metali Nieżelaznych

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

InnoWomEnt

 • O projekcie
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Międzynarodowy projekt „InnoWomEnt” ma na celu wymianę doświadczeń i przeniesienie dobrych praktyk z zakresu przedsiębiorczości kobiet z rynku Polskiego i Włoskiego na rynek Turecki. W ramach projektu studentki Uniwersytetu w Bursie odbędą 42-dniowe staże w firmach ulokowanych w Technoparku Gliwice oraz Inkubatorze w Turynie. Przeprowadzone również będę 2 warsztaty 5-dniowe dla studentek w Bursie na temat przedsiębiorczości, zaplanowany zostanie program nauczania przedsiębiorczości innowacyjnej, a także wydane zostaną 2 publikacje pt. „Experiences of the Innovative Women Entrepreneurs of the Future” oraz „A Roadmap to Successful Incubators”.

  Konsorcjum Projektu:
  – Bursa Teknik Universitesi – lider projektu
  – Societa per la gestione dell Incubatore D’Impresa del Politecnico SCPA
  – Politecnico di Torino
  – Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
  – Politechnika Śląska
  – KOSGEB-KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERI GELISTIRME VE DESTEKLEME IDARESI BASKANLIGI

 • Natalia Grabek

  natalia.grabek@technopark.gliwice.pl
  Tel. 32 335 85 03, 885 885 664

 •  

   

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

  Działanie: KA2 Partnerstwa Strategiczne, Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

  Całkowita wartość projektu: 178.325,00 euro

  Termin realizacji: 05.09.2016 – 04.09.2018

Wsparcie efektywności kształcenia w III LO w Gliwicach

 • O projekcie
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Projekt „Wsparcie efektywności kształcenia w III Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Styczyńskiego w Gliwicach” realizowany jest w ramach poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego.

  Projekt zakłada poprawę efektywności kształcenia ogólnego liceum a głównym celem jest wzrost dostępu uczniów do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie/uczennice III LO w Gliwicach, którym udzielone zostanie wsparcie mające na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy w postaci m.in.: dodatkowych zajęć grupowych z matematyki, języka francuskiego, fizyki, chemii, biologii; zajęć poprawiających u uczniów kompetencje społeczne i kompetencje uczenia się z zakresu kreatywności, inicjatywności… Dodatkowo projekt wesprze nauczycieli szkoły organizując dla nich szkolenia z tematyki: Nowe techniki nauczania wykorzystujące narzędzia rozwijające kreatywność; Kurs umiejętności komputerowych dla nauczycieli do wykorzystania w pracy z uczniami (również w wersji zaawansowanej Excel i Word). Ostatnim elementem wsparcia będzie doposażenie szkoły w sprzęt TIK, oraz zestawy wraz z instruktażem eksperta: Elektrostatyka, magnetyzm, prąd elektryczny; Energia odnawialna, ogniwa słoneczne, kolektory, ogniwa paliwowe.

   

   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Perygramu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 • Katarzyna Kuboś

  katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 09, 782 182 207
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

  Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności Kształcenia

  Wartość projektu: 364 406,25 zł

  Dofinansowanie: 327 965,62 zł

  Czas trwania: 01.09.2016 r. – 28.02.2018 r.

   

   

   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Perygramu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Akcelerator Technologiczny Gliwice

 • O projekcie
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., powstały w ramach Technoparku Gliwice na mocy umowy z NCBiR prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Fundusz podda analizie około 300 pomysłów technologicznych, spośród których ostatecznie około 15 zostanie wspartych kapitałowo. Na etapie inwestycji przewidziane zostały takie działania, jak: wykonanie zgłoszenia patentowego, realizacja prac badawczo-rozwojowych związanych ze stworzeniem i testowaniem prototypu, wykonanie testowego produktu oraz weryfikacja rynków docelowych.

  www.akceleratorgliwice.pl

   

   

 • www.akceleratorgliwice.pl

  info@akceleratorgliwice.pl
  tel. 32 335 85 03

  Natalia Grabek
  natalia.grabek@akceleratorgliwice.pl

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  Działanie: 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

  Poddziałanie: 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

  Całkowita wartość projektu: 30.000.000,00 PLN

  w tym:

  • Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 24 000.000,00PLN
  • Wkład własny Partnera Projektu: 6 000.000,00PLN

  Termin realizacji: 01.04.2015 r. – 31.03.2020 r.

   

   

   

   

   

  Projekt jest realizowany w ramach programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa).

AFAST! Powiedz to

 • O projekcie
 • Kontakt
 •  

   

   

   

   

   

  „Afast – Powiedz To” to projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Salus Publica i Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie w ramach programu Innowacje Społeczne współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w okresie 01.04.2015 r. – 31.05.2017 r..

  Projekt zakładał stworzenie bezpłatnego rozwiązania informatycznego, będącego interaktywnym i wieloplatformowym serwisem internetowym wspomagającym rehabilitację osób cierpiących na afazję. Kluczową przewagą platformy jest dostępność zarówno pod względem finansowym, geograficznym i czasowym. Platforma jest dostępna dla każdego chorego i jest nastawiona na wspomaganie współpracy rehabilitowanego z logopedą, co przyspieszy okres rekonwalescencji. Dodatkowo umożliwia choremu wykonywanie skutecznych ćwiczeń w domu, które uwzględniają różne typy i stadia afazji. Wszystkie informacje, polecenia i elementy nawigacji programu są zaprezentowane na trzy sposoby – obrazkowo, słownie i głosowo. Pozwala to na polisensoryczne oddziaływanie na pacjenta, które skutkuje lepszą skutecznością rehabilitacji.

  Narzędzie wspomagające terapię można znaleźć na stronie www.afast.pl

  Informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.projekt.afast.pl

   

   

   

 • WWW.AFAST.PL

  www.projekt.afast.pl

   

  Magdalena Antos
  magdalena.antos@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 13

SETUP – Startupper Educational Training Path

 • O projekcie
 • Kontakt
 • Szczegóły
 •   

   

   

  Start-up Manager, Innovation Manager, Network Manager – a vocational training path on entrepreneurship to fill the gap between educational systems and labour market.

  Celem projektu jest  stworzenie innowacyjnego kursu szkoleniowego, który skutecznie rozwinie umiejętności przedsiębiorcze oraz dostarczy doświadczeń biznesowych uczestnikom projektu. 2-letni program treningowy przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy ukończyli szkołę średnią i  posiadają znajomość języka angielskiego. Dzięki platformie szkoleniowej uczestnicy kursu z Polski, Włoch i Portugalii będą mogli wymieniać się doświadczeniami i wiedzą zdobytymi podczas udziału w projekcie. Wizyty w przedsiębiorstwach w Polsce oraz 40-dniowe staże zagraniczne w krajach partnerskich pozwolą uczestnikom projektu zdobyć międzynarodowe praktyczne doświadczenia. Współpraca pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi i parkami naukowo-technologicznymi gwarantuje natychmiastowe praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, co powinno poprawić sytuację młodych ludzi na rynku pracy.

  Konsorcjum Projektu:

  Dedalo Onlus (Italy) – Leader of the project
  The ComoNExT Technological Science Park, Lomazzo (Italy)
  APECEF, Lisbon (Portugal)
  Asociatia “Aldo Moro”, Bucharest (Romania)
  St. Joseph Foundation, London (Great Britain)

 • Karolina Bieda

  karolina.bieda@technopark.gliwice.pl
  Tel. 32 335 85 00, 607 363 765

 • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

  Działanie: KA2 Partnerstwa Strategiczne, Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

  Całkowita wartość projektu: 449.544,00 euro

  Termin realizacji: 01.09.2015 – 31.08.2018

 

Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades

 • O projekcie
 • Canva
 • Harmonogram
 • Rekrutacja
 • Kontakt
 •  

  Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. w partnerstwie z Politechniką Śląską i Bankiem Zachodnim WBK, Grupa Santander realizuje Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Metaprzedsięwzięcie 1: Akademia Śląska oraz Cel strategiczny 2.1: Współtworzenie sieci centrów kompetencji służącej rozwojowi inteligentnych rynków, skupiając się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczych pomysłów, aż do ich wdrożenia i komercjalizacji. Projekt „Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santrander Universidades” opiera się na wsparciu merytorycznym pojedynczych przedsięwzięć w obszarze inteligentnych rynków, współpracy międzynarodowej przy wykorzystaniu posiadanego doświadczenia, a także doskonalenie talentów dzięki szkoleniom specjalistycznym. Poprzez funkcjonowanie Obserwatorium Specjalistycznego przy Parku Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” możliwa jest obserwacja i analiza rozwoju inteligentnych rynków w wybranych specjalizacjach. W ramach przedmiotowego projektu Centrum Kompetencji przy „Technoparku Gliwice” będą poszukiwane i rozwijane najlepsze praktyki w zakresie modeli biznesowych dla innowacyjnych inicjatyw.

  W lipcu 2015 r. zakończyliśmy realizację pierwszej edycji projektu, której wynikiem była wizyta studyjna Laureatów w Dolinie Krzemowej oraz możliwość zaprezentowania się przed potencjalnymi inwestorami. Nagrodę główną, 40 000 zł na start i rozwój firmy otrzymał Laureat, Kamil. 3 kolejne osoby otrzymały zaproszenie do współpracy z funduszem zalążkowym, w ramach programu BRIdge Alfa, Akceleratorem Technologicznym Gliwice Sp. z o.o. Wyróżniliśmy także jednego z uczestników poprzez nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej przez 100h na realizację szkoleń.

  W marcu 2017 r. zakończyła się druga edycja projektu, której wynikiem była  wizyta studyjna Laureatów w Tel Aviv. W ciągu pobytu w Izraelu zwycięzcy odbyli szkolenie nt. pitchowania, prezentacji i one pager, spotkali się z mentorami, inwestorami i seryjnymi przedsiębiorcami, poznali case study startupów odnoszących sukcesy w Tel Awiwie i odwiedzili kilka przestrzeni coworkingowych, przy okazji poznając izraelskie programy akceleracyjne. Wyjazd był niewątpliwie intensywny dla uczestników, jednak takiej szansy nie dostaje się bez ciężkiej pracy!

  Rozpoczęcie trzeciej edycji projektu planowane jest w 2018 r.

  strona internetowa projekru: www.modelebiznesowe.pl

   

 •  

 • W CHWILI OBECNEJ W RAMACH PROJEKTU NIE ODBYWAJĄ SIĘ ŻADNE SZKOLENIA – PROSIMY O ŚLEDZENI NASZEJ STRONY.

 • W CHWILI OBECNEJ W RAMACH PROJEKTU NIE MA REKRUTACJI NA KOLEJNE SZKOLENIA – PROSIMY O ŚLEDZENI NASZEJ STRONY.

   

 • Małgorzata Parkitny

  malgorzata.parkitny@technopark.gliwice.pl
  Tel. 32 335 85 09

Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie doradczo-finansowe w fazie preinkubacji rozwiązań innowacyjnych

 • O projekcie
 • Szczegóły
 • „Technopark Gliwice” od 2013 roku jest wspólnikiem w 6 podmiotach powołanych w wyniku realizacji projektu pt. „Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie doradczo-finansowe w fazie preinkubacji rozwiązań innowacyjnych”, finansowanego w ramach działania 3.1 PO IG. Spółki zostały zasilone środkami pieniężnym w kwocie do 800 tyś. złotych. Wszystkie pomysły oparte są na rozwiązaniach technologicznych o wysokim potencjale biznesowym i wywodzą się ze środowiska nauki. Powołane do życia spółki funkcjonują w branżach: IT, biomateriałów, nanomateriałów, oraz petrochemii i ochrony środowiska. Ideą wsparcia w ramach prowadzonego programu było uzyskanie wysokiej stopy zwrotu w okresie 3-5 lat i reinwestowanie odzyskanego
  i powiększonego kapitału. Nasze spółki mają swoje siedziby na terenie Technoparku Gliwice, ale również pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Technicznych Zakładów Naukowych, czy Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

   

   

   

 • Bioseco sp. z o.o.

  Bioseco spółką działającą na pograniczu nowych technologii informatycznych, elektronicznych oraz ochrony środowiska. Zespół Bioseco stworzył innowacyjny na skalę światową Multirejestrator®, urządzenie pozwalające na monitorowanie zdarzeń przyrodniczych. Urządzenie wspomaga rozwój wszelkich dużych inwestycji pod kątem monitorowania środowiska dostarczając miarodajne i wiarygodne dane. Urządzenie jest skierowane do dużych inwestorów, firm badawczych, instytucji naukowych, uniwersytetów i placówek naukowych jak i prywatnych badaczy.

  www.bioseco.com

   

  ITP-System Sp. z o.o.  jest przedsięwzięciem o innowacyjnym profilu działalności w zakresie produkcji polimerowych nanokompozytów grzejnych, wyrobów z funkcją grzejną, komponentów i nanokomponentów do mas surowcowych z zastosowaniem funkcji ochrony mikrobiologicznej, termoizolacyjnej i hydrofobowej – zabezpieczającej przed penetracją wody. Przedsiębiorstwo oparte jest o własną wiedzę naukową i technologiczną w zakresie wytwarzania nanomateriałów oraz nanokompozytów i ich zastosowanie-transfer wprost do produktów użytkowych.

  www.itp-system.pl

  Cautela Technology Sp. z o.o.

  Firma zajmuje się produkcją innowacyjnych dysków SSD o bardzo wysokim poziomie fizycznej ochrony danych.
  Bezpieczeństwo wynikać będzie z możliwości „niszczenia danych na żądanie” za pośrednictwem m.in.: sieci GSM i rozwiąże problem ochrony niezabezpieczonych danych przechowywanych na laptopach, netbookach i innych nośnikach danych w momencie ich zgubienia lub kradzieży.

   

   

 

Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach

 • Broszura podsumowująca projekt
 • Szczegóły projektu
 • Oferta
 • Oddaję w Państwa ręce publikację będącą podsumowaniem projektu „Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowa­cji w przedsiębiorstwach”. Był on realizowany od 2011 do 2014 roku przez Park Naukowo-Technologiczny „Techno­park Gliwice” w ścisłej współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Ada­ma Mickiewicza. Celem projektu było przygotowanie nowej, proinnowacyjnej usługi doradczej, która miała odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstw aspirujących do grona firm in­nowacyjnych.

  Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają, że innowacja nie może być utożsamiana tylko z wprowadzeniem na rynek no­wego towaru lub usługi czy nawet jego znaczącego ulepsze­nia. Przewag konkurencyjnych poszukują już na poziomie komunikacji wewnętrznej czy zarządzania wiedzą i informa­cją. Niekonwencjonalne sposoby dotarcia do klienta, zmiany organizacji firmy czy sposobu porozumiewania są postrzega­ne przez pryzmat innowacji niemal wyłącznie w korporacjach i start-upach. W przygotowanej przez nas metodzie przykłada się szczególną wagę do kwestii kultury organizacyjnej i okre­ślenia specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa w aspekcie zarządczym. Postanowiliśmy skupić się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem na różnych poziomach. Takie po­dejście wynikało z tego, że zaobserwowaliśmy dominujący wpływ aspektu technologicznego w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej MŚP w Polsce, z pominięciem niezwykle waż­nych czynników w zakresie tzw. kompetencji miękkich.

  Tworząc specyfikację projektu, zaplanowaliśmy zarówno utworzenie niezbędnych mechanizmów audytu, jak i szerokie testowanie stworzonego narzędzia. Formą, nad którą toczyły się wzmożone prace, był schemat audytu połączony z sesja­mi interakcyjnymi (facylitacyjnymi). Miała ona z jednej strony pozwolić na zebranie niezbędnych informacji z zakresu za­rządzania i funkcjonowania firmy, a z drugiej poprzez sesje poprawiać wewnętrzne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w aspekcie komunikacyjnym i zarządczym. W publikacji za­warliśmy informacje na temat schematu prowadzenia audytu innowacyjności, jego rozszerzenia o elementy audytu techno­logicznego oraz rozbudowanej usługi sesji facylitacyjnej.

  Publikacja została przygotowana dla instytucji otoczenia biz­nesu, takich jak inkubatory i parki technologiczne, w celu po­pularyzacji wypracowanej metody wsparcia przedsiębiorstw innowacyjnych. Liczymy jednak, że jej odbiorcami będą rów­nież przedsiębiorstwa zorientowane na rozwój poprzez świa­dome i planowe podnoszenie kompetencji zespołów i kadry zarządzającej. Zawarliśmy w niej bowiem zarówno opis za­stosowanych metod przygotowany przez zaangażowanych w projekt specjalistów, jak i zbiorcze zestawienia danych mające przybliżyć Państwu statystyczny obraz badanych cech przedsiębiorstw. Korzyści płynące z opracowanej me­tody oddają wnioski przedstawicieli przedsiębiorstw biorą­cych udział w projekcie, a także spostrzeżenia konsultantów. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zaprezentowanie meryto­rycznego charakteru prowadzonego audytu, oraz informacji zwrotnej uzyskanej w raportach sporządzanych na rzecz każ­dej z badanych firm.

  Liczę, iż warstwa merytoryczna publikacji oraz konferencji kończącej projekt, w ramach której publikacja będzie kolpor­towana, zachęci Państwa do skorzystania z wypracowanego dorobku naszych zespołów i oferowanych przez nas usług.

  Jacek Kotra
  menedżer projektu
  dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” sp. z o.o.

  analiza_poziomu_kreatywnosci_broszura

 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”

  Działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

  Wartość projektu: 3 879 793,20 zł

  Dofinansowanie: 3 879 793,20 zł

  Lider projektu: Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

  Partner projektuFundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   

 • Zapraszamy do skorzystania z usługi Audyt innowacyjności i sesji facylitacyjnej, które znajdują się w ofercie partnerów projektu:

  Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

  AUDYT INNOWACYJNOŚCI

  SESJA FACYLITACYJNA

  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  SESJA FACYLITACYJNA