Jako Partner Wydarzenia zapraszamy na InterNanoPoland 2018

Jako Partner wydarzenia zapraszamy serdecznie do udziału w trzeciej edycji InterNanoPoland, która odbędzie się w dniach 12-13 września 2018 r. w Katowicach.

InterNanoPoland 2018 to największa w Polsce konferencja naukowo-biznesowa poświęcona wyłącznie nanotechnologii. To międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców oraz instytucji z otoczenia biznesu, którzy kształtują przyszłość krajowego i światowego sektora nanotechnologii. Konferencja oferuje możliwości prezentacji projektów B+R, a także przedstawienia własnych osiągnięć i podzielenia się wynikami prac przez młodych naukowców przed mediami oraz zaproszonymi gośćmi kształtującymi rozwój nanotechnologii w kraju i zagranicą.

Trzecia edycja InterNanoPoland odbędzie się w dniach 12-13 września 2018 r. w Hotelu Novotel w Katowicach. Przygotowaliśmy niezwykle interesujące, rozwojowe i interdyscyplinarne tematy sesji:

 • Nanotechnologia – Business to Science
 • Materiały 2D w przemyśle
 • Fabrykacja, wytwarzanie, zaawansowane przetwarzanie materiałów
 • Nanotechnologia w medycynie
 • Panele dyskusyjne ze specjalnymi gośćmi
 • Sesja plakatowa: Badania i technologie dla rozwoju przemysłu nanotechnologicznego

W czasie trwania konferencji odbędzie się też po raz drugi jedyny w Polsce dedykowany nanotechnologii konkurs staru-upowy dedykowany nanotechnologii – Nano Starup Challange

Głównymi organizatorami wydarzenia są Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET oraz Śląski Klaster Nano, których misją jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego innowacyjnego na Śląsku i w Polsce. Technopark Gliwice oraz Akcelerator Technologiczny Gliwice są Partnerami wydarzenia.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie wydarzenia: www.internanopoland.com

Relacje z poprzedniej edycji można zobaczyć na kanale Fundacji NANONET na YouTube.

 

Z cyklu Polecamy-warsztaty TECHMINE

Jako Partner wydarzenia serdecznie zapraszamy na bezpłatne wydarzenie TechMine Grow Fast Case Studies!!!

Data-26 czerwca 2018 r.

Godziny- 16:30-19:30

👉Jest to otwarte wydarzenie, podczas którego właściciele firm podzielą się swoimi doświadczeniami z rozwoju ich organizacji.

👉Poznacie kamienie milowe, które zadecydowały o sukcesie, wyzwania z jakimi przyszło się im zmierzyć, podejście do technologii i narzędzi, które umożliwiły szybki wzrost.

👉Przedstawione zostaną konkretne studia przypadków na bazie własnych doświadczeń i organizacji które rozwijają.

Minimum teorii maksimum praktyki!

Zapisy tutaj!

Więcej informacji na stronie: www.techmine.pl/grow-fast-case-studies/

 

Kolejna edycja Start-It-Up za nami!

W czwartek-7 czerwca w Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” odbyła się piąta już edycja wydarzenia pn. „Start-it-up!”, skierowanego do startupów i osób z pomysłem na biznes.
Uczestnicy wysłuchali ciekawych prelekcji, a także uczestniczyli w indywidualnych sesjach mentoringowych i networkingu.
Wydarzeniem towarzyszącym była uroczystość zakończenia międzynarodowego projektu pn. „InnoWomEnt – Innovative Women Entrepreneurs of the Future”, realizowanego przez partnerów z Polski, Włoch oraz Turcji (www.innowoment.org).
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia dostępnej na naszym Fanpag’u!
Na kolejną edycję zapraszamy w grudniu br.

Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach.

 • O projekcie
 • Rekrutacja
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Celem głównym projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” jest utworzenie 14 miejsc pracy poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego.

   

  Dla kogo:
  Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na obszarze rewitalizacji w Gliwi cach planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  – osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.

  Wsparcie:
  – Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 324,14 zł.
  – Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
  – Wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy do 2 100,00 zł/miesiąc.

   

 • Rekrutacja od 06.08.2018 r.

  Wkrótce więcej informacji.

 • Katarzyna Kowol
  katarzyna.kowol@technopark.gliwice.pl
  tel. 607 363 258

   

 • Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego

  Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

  Poddziałanie: 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

  Lider Projektu: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY „TECHNOPARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Partner Projektu: FUNDACJA NA RZECZ INTELIGENTNEGO ROZWOJU

  Wartość projektu: 995 262,45 zł

  Dofinansowanie: 963 226,22 zł

  Czas trwania: 2018-08-01 – 2020-03-31

   

Projekt „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.1 RPO WSL.

TECHNOPARKowa Akademia podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic.

 • O projekcie
 • Rekrutacja
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Głównym celem projektu „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 180 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych.

  Projekt skierowany jest do osób pracujących, zamieszkałych obszar rewitalizacji w Gliwicach, należących do grup defaworyzowanych, w szczególności osób powyżej 50 r.ż oraz o niskich kwalifikacjach.

  Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z pełnej gamy wsparcia w projekcie – zarówno językowych jak również ICT, na poziomie który gwarantował będzie odpowiedni wzrost kompetencji.

  W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w wymiarze 60 godzin, zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu oraz szkoleń ICT w wymiarze 40 godzin prowadzących do uzyskania kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem ECDL Base lub równoważnym.

  Projektodawca pokrywa koszty organizacji kursów, szkoleń, zakupu materiałów szkoleniowych, przeprowadzenia egzaminów i wydania certyfikatów.

  Udział w projekcie jest bezpłatny.

  Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

   

   

 • Rekrutacja od 01.08.2018 r.

  Wkrótce więcej informacji.

 • Natalia Gaidzik
  natalia.gaidzik@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 40

   

 • TECHNOPARKowa Akademia podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego

  Działanie: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

  Poddziałanie: 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT

  Lider Projektu: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY „TECHNOPARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Partner projektu: SWIFT Mateusz Góra

  Wartość projektu: 476 286,55 zł

  Dofinansowanie: 404 843,57 zł

  Czas trwania: 2018-08-01 – 2019-07-31

   

Projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.4.1 RPO WSL.

Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz zabudowa dwóch pomp ciepła.

Ogłoszenie nr 565420-N-2018 z dnia 2018-06-05 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz zabudowę dwóch pomp ciepła na potrzeby grzewcze ciepłej wody użytkowej. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić niezbędne prace budowlane i elektryczne. Szczegółowy zakres prac, sposób realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie wymagania oraz niezbędne dane techniczne zostały podane w Załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ, tj. w Programie funkcjonalno – użytkowym utworzenia farmy fotowoltaicznej.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

1.0. Ogłoszenie o zamowieniu 56-2018-PNT

pismo_dotyczace_zmiany_ogloszenia

1.1. Ogłoszenie o zamowieniu 56-2018_zmiany -PNT

1.1. Ogłoszenie o zamowieniu 56-2018_zmiany 2 -PNT

Ogłoszenie o zamowieniu 56-2018-PNT – Odpowiedzi na pytania

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

2.0. SIWZ 56-2018-PNT

2.1. SIWZ 56-2018-PNT WZÓR UMOWY

2.2. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

2.2. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

2.3. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE

2.3. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE

2.4. SIWZ 56-2018-PNT Załącznik nr 3 Program funkcjonalno – użytkowy

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Utworzenie farmy fotowoltaicznej” nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0377/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii” Poddziałanie 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”.

Rozpoczęcie rekrutacji w projekcie stażowym dla pierwszej grupy

Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”. Od 04.06.2018 rozpoczął się nabór dla studentów studiów niestacjonarnych oraz absolwentów wszystkich wydziałów Politechniki Śląskiej.
W ramach projektu oferujemy:
3-miesięczne staże w przedsiębiorstwie (wraz z przyznanym co miesięcznym stypendium),
możliwość zatrudnienia,
bezpłatny udział w szkoleniach oraz wybranym kursie specjalistycznym (wraz z zaświadczeniem i certyfikacją),
przyznane stypendium szkoleniowe,
wsparcie coacha i doradcy zawodowego
koszty badań lekarskich, ubezpieczenia NNW i szkolenia BHP.
Zapraszamy do udziału studentów studiów niestacjonarnych oraz absolwentów wszystkich wydziałów Politechniki Śląskiej. Zachęcamy do kontaktu również przedsiębiorstwa, które chciałyby bezpłatnie przyjąć na staż Uczestników projektu.
Jesteś zainteresowany? Pobierz formularz zgłoszeniowy na stronie www.technopark.gliwice.pl/staze i wyślij na e-maila staze@technopark.gliwice.pl lub dostarcz do naszego biura. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu – 32 335 85 13 – zachęcamy do udziału!

Podsumowanie Medtrends 2018

W dniach 23-24 maja 2018 w Zabrzu odbyło się IV Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia – MedTrends 2018. Wspólnie z Akceleratorem Technologicznym Gliwice Technopark Gliwice uczestniczył w wydarzeniu w charakterze Partnera wydarzenia.

To były dwa intensywne dni pełne sesji naukowych, interdyscyplinarnych dyskusji panelowych oraz warsztatów połączonych z sesją konkursową na najlepszy startup w ochronie zdrowia.

W imieniu Organizatorów Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją wydarzenia (Raport MedTrends 2018) oraz do obejrzenia fotorelacji http://medtrends.pl/fotorelacja/

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenia!

W imieniu Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnych szkoleniach dedykowanych zarówno przedsiębiorcom jak i osobom planującym założyć własną działalność:

KONTROLA I SPÓR PODATKOWY LUB ZUS? JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ PRZED PŁACENIEM KAR I GRZYWIEN (18.06.2018r. godz. 15:00)

INTERNETOWE REWOLUCJE GOOGLE (20.06.2018r. godz. 12:00)

RODO – PODSTAWOWE INFORMACJE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA OGÓLNEGO O OCHRONIE DANYCH (25.06.2018r. godz. 13:00)

INDYWIDUALNE KONSULTACJE BIZNESOWE (NOWE DZIAŁANIE W KALENDARIUM)(28.06.2018r.)